Profil pracownika

dr inż. Łukasz Kuterasiński

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Asystent

Pokój: 105

Telefon: +48 12 6395115

E-mail: nckutera(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Synteza, obróbka posyntezowa i charakterystyka fizykochemiczna oraz katalityczna materiałów tlenkowych oraz porowatych (w szczególności zeolity).

Metodyka:

*Rentgenowska analiza fazowa (XRD).
*Spektroskopia w podczerwieni (IR): analiza drgań szkieletowych, badania sorpcyjne układów tlenkowych z zastosowaniem amoniaku, pirydyny, tlenku węgla, tlenku azotu.
*Niskotemperaturowa sorpcja azotu (BET) - badania porowatości.
*Termoprogramowana desorpcja cząsteczek-sond (TPD).
*Podstawowe badania NMR w ciele stałym (Si, Al).
*Badania katalityczne: uwodornienie furfuralu do furanu i dimetylofuranu.

Dalsze informacje:

WYKSZTAŁCENIE

a) doktorat

2011- 2015 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
Rozprawa doktorska: „Natura protonowych centrów kwasowych w zeolitach typu MFI izomorficznie podstawionych borem”.

b) studia inżynierskie

2009-2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kierunek: Inżynieria Materiałowa. Praca inżynierska: „Immobilizacja odpadów szkodliwych metodą witryfikacji”

c) jednolite studia magisterskie

2005-2011 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw. Kierunek: Technologia Paliw. Praca dyplomowa: „The investigation of modified silica- aluminas as catalysts for the removal of Volatile Organic Compounds.” – z wyróżnieniem

STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

2019 Uniwersytet w Oslo, Wydział Chemii, Centrum Inżynierii Materiałowej i Nanotechnologii (dwa tygodnie)
Instytut Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (jeden miesiąc)

2016-2018 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (24 miesiące)

2015 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny, Zakład Katalizy Heterogenicznej (dwa tygodnie)
Uniwersytet w Oslo, Wydział Chemiczny, Laboratorium Innowacyjnego Przetwarzania Gazu Ziemnego (trzy miesiące)

2011 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Gliwicach (dwa miesiące)

2010 Laboratorium Badania Reakcyjności Powierzchni, Uniwersytet im. Piotra i Marii Curie w Paryżu (pięć miesięcy)

2009 Cementownia Małogoszcz S.A. (jeden miesiąc)

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

2019-2020 „Ultradźwiękowa synteza zeolitów o strukturze fojazytu jako katalizatorów do reakcji dekarbonylacji furfuralu do furanu”. Działanie naukowe NCN nr 2019/03/X/ST4/00149 - kierownik działania naukowego.

2019-2020 Projekt Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAVA) pomiędzy Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie a Instytutem Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze: „Selektywne utlenianie metanu do metanolu na katalizatorach zeolitowych z wprowadzonymi jonami metali”.

2018-2019 Projekt badawczy IKiFP PAN dla młodych pracowników „Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu MFI i FAU otrzymane w obecności ultradźwięków: badania właściwości strukturalnych, teksturalnych, kwasowych i katalitycznych.” – kierownik projektu.

2016-2019 „Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y i omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelowanie molekularne”. Grant NCN nr. 2015/17/B/ST5/00023 (IKiFP PAN Kraków).

2016-2018 „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx”. LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015. Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

2013-2016 „Nanoklastery zeolitów jako podstawa nowych warstwowych materiałów porowatych do procesów katalitycznych w fazie ciekłej”. Grant NCN nr 2012/07/B/ST5/00771 (IKiFP PAN Kraków).

2011-2015 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD). Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości (WFiIS AGH, IKIFP PAN, IFJ PAN).