Profil pracownika

Prof. dr hab. Maciej Szaleniec

Pracownik IKiFP PAN od: 2002

Z-ca Dyrektora ds Naukowych

Pokój: 239, 226

Telefon: +48 12 6395 218

E-mail: maciej.szaleniec(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badania spektrum substratowego enzymów (EBDH, PEDH, S25DH, AcmB, AOR) i analiza produktów reakcji metodami GC-MS i LC-MS.
- Badania kinetyki i termodynamiki redukcji i utleniania enzymu (temperaturowe pomiary kinetyczne i izotermiczna kalorymetria titracyjna).
- Badania mechanizmu za pomocą kinetycznego efektu izotopowego (KIE)
- Badania inhibicji i deaktywacji enzymu.
- Optymalizacja warunków reakcji w bioreaktorach.
- Kwantowo-chemiczne modelowanie ścieżek reakcji (ze szczególnym naciskiem na EBDH, BSS i S25DH)
- Homologiczne modelowanie struktury enzymów w oparciu o znaną sekwencję aminokwasową i znane struktury 3D podobnych enzymów
- Modelowanie enzymów metodami klasycznej dynamiki molekularnej
- Modelowanie zależności między strukturą substratów a reaktywnością katalityczną metodami wieloczynnikowej regresji liniowej i sztucznych sieci neuronowych (SSN)
- Badania nad zastosowaniem immobilizowanych enzymów w syntezie chemicznej
- Badania nad zastosowaniem całych komórek bakteryjnych w syntezie chemicznej

Metodyka:

- Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności (UV/Vis). Badania połówkowego cyklu reakcji metodami szybkiej kinetyki stopped-flow. Wyznaczanie kinetycznego efektu izotopowego (KIE).
- Zastosowanie FPLC i technik elektroforetycznych do oczyszczania i monitorowania czystości enzymu
- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD i MS (LC-DAD-ESI/APCI-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH, S25DH, AcmB i PEDH
- Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH
- Izotermiczna kalorymetria titracyjna (ITC) jako metoda badania termodynamiki reakcji enzymatycznej.
- Kwantowo-mechaniczne modelowanie reakcji enzymatycznej w w oparciu o klasterowy model molibdenowego centrum aktywnego metodami jak i w oparciu o model całej podjednostki enzymu metodą QM:MM. Weryfikacja hipotez dotyczących mechanizmu reakcji EBDH przez modelowanie reakcji z różnymi substratami.
- Modelowanie dynamiki białek metodami MD
- Zastosowanie metodologii QSAR i sztucznych sieci neuronowych do modelowania kinetyki enzymatycznej w oparciu o parametry kwantowo-mechaniczne

Dalsze informacje:

- Tytuł Profesora Nauk Chemicznych (2019)
- Habilitacja (2013) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie
Tytuł pracy 'Badania mechanizmu i enancjoselektywności reakcji oraz modelowanie reaktywności dehydrogenazy etylobenzenowej zaawansowanymi metodami eksploracyjnej analizy danych. Badania eksperymentalne i teoretyczne."
- Doktorat (2007) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Tytuł pracy 'Ethylbenzene Dehydrogenase - Biocatalytic Oxidation of Alkylaromatic and Alkylheteroaromatic Compounds'
- Magisterium (2002) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Polska i Strathclyde University, Chemistry Department (Royal College), Glasgow, UK. Tytuł pracy: 'Modelling soft metal binding sites in proteins'

Staże zagraniczne

- 2000/2001 - 4 months research fellowship, United Kingdom, Strathclyde University, Glasgow, Pure & Applied Chemistry Department
- 2002.08 - 1 month research fellowship, Germany , Bremen Universität, Zentrum für Umweltforschung und Technologie.
- 02.2003-07.2003 - 5 months research fellowship, Germany, Mikrobiologie, Institut für Biologie II Albert-Ludwigs Universität in Freiburgu Bz

ORCID: 0000-0002-7650-9263
PUBLONS: publons.com/a/1352215/

2021

 • R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Lexicon of neural networks [In Russian: Нейронные Сети. Толковый словарь]", Горячая линия – Телеком, Moskwa 2021, , , [978-5-9912-0833-8]

2020

 • P. Borowiecki, N. Telatycka, M. Tataruch, A. Żądło‐Dobrowolska, T. Reiter, K. Schühle, J. Heider, M. Szaleniec, W. Kroutil, "Biocatalytic Asymmetric Reduction of γ‐Keto Esters to Access Optically Active γ‐Aryl‐γ‐butyrolactones", Adv. Synth. Catal., 362 (2020) 2012
 • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 202 (2020) 105731
 • L. Archer, B. Jachimska, M. Krzan, M. Szaleniec, E. Hebda, P. Radzik, K. Pielichowski, M. Guzik, "Physical properties of biomass-derived novel natural deep eutectic solvents based on choline chloride and (R)-3-hydroxyacids", J. Mol. Liq., 315 (2020) 113680
 • M. Tataruch, P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, K. Zaczyk, K. Szymańska, M. Szaleniec, "Application of Immobilized Cholest-4-En-3-One Δ1-Dehydrogenase from Sterolibacterium Denitrificans for Dehydrogenation of Steroids", Catalyst, 10(12) (2020) 1460
 • P. Wójcik, A. M. Wojtkiewicz, M. Tataruch, J. Morzycki, M. Szaleniec, "Sposób wytwarzania (25R)-spirosta-1,4-dien-3-onu z diosgenonu", Polish Patent Application P.433249 (13.03.2020)

2019

 • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039
 • M. Malinowska, B. Miroslaw, E. Sikora, J. Ogonowski, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Pasikowska-Piwko, I. Eris, "New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage", PLoS ONE, 14 (2019) e0214216
 • W. Snoch, K. Stępień, J. Prajsnar, J. Staroń, M. Szaleniec, M. Guzik, "Influence of Chemical Modifications of Polyhydroxyalkanoate-Derived Fatty Acids on Their Antimicrobial Properties", Catalysts, 9 (2019) 510
 • J. Szaleniec, A. Gibała, M. Pobiega, S. Parasion, J. Składzień, P. Stręk, T. Gosiewski, M. Szaleniec, "Exacerbations of Chronic Rhinosinusitis— Microbiology and Perspectives of Phage Therapy", Antibiotics, 8 (2019) 175
 • T. Borowski, M. Szaleniec, "Challenges in Modelling Metalloenzymes", Transition Metals in Coordination Environments. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 29 (2019) 503-525

2018

 • P. Kalimuthu, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, P. V. Bernhardt, "Electrocatalytic Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", Chem. Eur. J., 24 (30) (2018) 7710-7717
 • M. Szaleniec, A. M. Wojtkiewicz, R. Bernhardt, T. Borowski, M. Donova, "Bacterial steroid hydroxylases: enzyme classes, their functions and comparison of their catalytic mechanisms", Appl. Microbiol. Biotechnol., 102(19) (2018) 8153-8171
 • A. Gibała, J. Szaleniec. M. szaleniec, "Bakteriofagi - dobroczynne wirusy", Wszechświat, 119 (2018) 161-171
 • E. Kot, K. Kurpiewska, M. Szaleniec, "Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji", Wszechświat Pismo Przyrodnicze, 119 (10-12) (2018) 221-227

2017

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Appl. Microbiol. Biotechnol., 101 (2017) 1163-1174
 • E. Niedzialkowska, B. Mrugala, A. Rugor, P.C. M, A. Skotnicka, J.J. Cotelesage, G.N. George, M. Szaleniec, W. Minor, K. Lewinski,, "Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization", Protein Expr. Purif., 134 (2017) 47-62
 • A. Rugor, A. Wójcik-Augustyn, E. Niedzialkowska, S. Mordalski, J. Staroń A. Bojarski, M. Szaleniec, "Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase – homology model, reactivity and isoenzymatic diversity", J. Inorg. Biochem., 173 (2017) 28–43
 • I. Stawoska, A. Dudzik, M. Wasylewski, M. Jemioła‑Rzemińska, A. Skoczowski, K. Strzałka, M. Szaleniec, "DFT-based prediction of reactivity of short-chain alcohol dehydrogenase", J Comput Aided Mol Des, 31(6) (2017) 587-602
 • J. Szaleniec, A. Górski, M. Szaleniec, R. Międzybrodzki, B. Weber-Dąbrowska, P. Stręk, J. Składzień, "Can phage therapy solve the problem of recalcitrant chronic rhinosinusitis?", Future Medicine, 12 (2017) 1427-1442
 • M. Szaleniec, A. Rugor, "Enzymy - katalizatory życia", Wszechświat, 118 (2017) 108-117
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413209
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413207
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413208

2016

 • J. Heider, M. Szaleniec, B.M. Martins, D. Seyhan, W. Buckel, B.T. Golding, "Structure and Function of Benzylsuccinate Synthase and Related Fumarate-Adding Glycyl Radical Enzymes", J. Mol. Microbiol. Biotechnol., 26 (2016) 29-44
 • J. Heider, M. Szaleniec, K. Sünwoldt , M. Boll, "Ethylbenzene Dehydrogenase and Related Molybdenum Enzymes Involved in Oxygen-Independent Alkyl Chain Hydroxylation", J. Mol. Microbiol. Biotechnol., 26 (2016) 45-62
 • R. Rabus, M. Boll, J. Heider, R. U. Meckenstock, W. Buckel, O. Einsle, U. Ermler, B. T. Golding, R. P. Gunsalus, P. M. H. Kroneck, M. Krüger, T. Lueders, B. M. Martins, F. Musat, H. H. Richnow, B. Schink, J. Seifert, M. Szaleniec, T. Treude, G. M. Ullman, "Anaerobic Microbial Degradation of Hydrocarbons: From Enzymatic Reactions to the Environment.", J. Mol. Microbiol. Biotechnol., 26 (2016) 5-28
 • M. Szaleniec, J. Heider, "Modeling of the Reaction Mechanism of Enzymatic Radical C–C Coupling by Benzylsuccinate Synthase", Int. J. Mol. Sci. , 17 (2016) article number 514
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, P. Stręk, "A stepwise protocol for neural network modeling of persistent postoperative facial pain in chronic rhinosinusitis", Bio-Algorithms and Med-Systems, 12 (2016) 81–88
 • D. Seyhan, P. Friedrich, M. Szaleniec, M. Hilberg, W. Buckel, B. T. Golding, J. Heider, "Elucidating the Stereochemistry of Enzymatic Benzylsuccinate Synthesis with Chirally Labeled Toluene", Angew. Chem. Int. Ed., 5 (2016) 11664–11667
 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

2015

 • A. Dudzik, W. Snoch, P. Borowiecki, J. Opalinska-Piskorz, M. Witko, J. Heider, M. Szaleniec, "Asymmetric reduction of ketones and β-keto esters by (S)-1-phenylethanol dehydrogenase from denitrifying bacterium Aromatoleum aromaticum", App. Microbiol. Biotechnol., 99 (2015) 5055-5069
 • M. Ryś, M. Szaleniec, A. Skoczowski, I. Stawoska, A. Janeczko, "FT-Raman spectroscopy as a tool in evaluation the response of plants to drought stress", Open Chem., 13 (2015) 1091–1100
 • R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - EPUB", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [987-83-63270-11-7]
 • R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - MOBI", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [987-83-63270-12-4]
 • R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - PDF", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [978-83-63270-10-0]
 • A. Rugor , A. Bojarski, M. Szaleniec, "A unique bacterial molybdoenzyme - from structural insights to industrial application", Annual Report, (2015) 46-48
 • T. Borowski, M. Quesne, M. Szaleniec, "QM and QM/MM methods compared: case studies on reaction mechanisms of metalloenzymes", Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 100 (2015) 187-224
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413208 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413207 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413209 (23.07.2015)

2014

 • M. Szaleniec, A. Dudzik, B. Kozik, T. Borowski, J. Heider, M. Witko,, "Mechanistic basis for the Enantioselectivity of the Anaerobic Hydroxylation of Alkylaromatic compounds by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Inorg. Biochem., 139 (2014) 9–20
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, P. Stręk, A. Boroń, K. Jabłońska, J. Gawlik, J. Składzień, "Outcome prediction in endoscopic surgery for chronic rhinosinusitis – A multidimensional model", Adv. Med. Sci., 59 (2014) 13-18
 • M. Tataruch, J. Heider, J. Bryjak, P. Nowak, D. Knack, A.Czerniak, J. Liesiene, M. Szaleniec, "Suitability of the hydrocarbon-hydroxylating molybdenum-enzyme ethylbenzene dehydrogenase for industrial chiral alcohol production", J. Biotechnol., 192 (2014) 400-409
 • G. Jerz, N. Gebers, D. Szot, M. Szaleniec, P.Winterhalter, S. Wybraniec, "Separation of amaranthine-type betacyanins by ion-pair high-speed countercurrent chromatography.", J. Chromatogr. A, 1344 (2014) 42–50
 • M. Szaleniec, P. Waligórski, "Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i klasyfikacyjnych sieci neuronowych do przewidywania zjawiska samoniezgodności kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) w oparciu o eksperymenty elektroforetyczne", Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych, (2014) 45-61, ISBN 978-83-88724-71-8

2013

 • J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Składzień, J. Tomik, K. Oleś, R. Tadeusiewicz, "Artificial neural network modelling of the results of tympanoplasty in chronic suppurative otitis media patients", Compt. Biol. Med., 43, (2013) 16–22
 • D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC isosteric compounds as new class of enzyme inhibitors: N- and B-ethyl-1,2-azaborine inhibit ethylbenzene hydroxylation as non-convertible substrate analogs", Angew. Chem. Int. Ed., 52 (2013) 2599 –2601
 • D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC-isosterische Verbindungen als Enzyminhibitoren: Hemmung der Hydroxylierung von Ethylbenzol durch N - und B -Ethyl-1,2-aza- borin als nichtkonvertierbare Substratanaloga", Angew. Chem., 125 (2013) 2660 –2662
 • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786
 • S. Wybraniec, K. Starzak, A. Skopińska, M. Szaleniec, J. Słupski, K. Mitka, P. Kowalski, T. Michałowski, "Effects of Metal Cations on Betanin Stability in Aqueous-organic", Food Sci. Biotechnol., 22 (2013) 353-363
 • J. Waga, J. Zientarski, M. Szaleniec, K. Obtułowicz, W. Dyga, A. Skoczowski, "Null Alleles in Gliadin Coding Loci and Wheat Allergenic Properties", Am. J. Plant Sci., 4 (2013) 160-168
 • M. Szaleniec, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, P. Hejduk, "Ammonium adsorption on Brønsted acidic centers", J. Mol. Model., 19 (2013) 4487–4501
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Czekoladowa Chemia", Charaktery - magazyn psychologiczny, 04 (2013) 94-97
 • M. Szaleniec, J. Szaleniec, "Neuronowe modele przewidujące własności biomateriałów", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) p. 491-526
 • J. Szaleniec, J. Grabska-Chrząstowska, M. Szaleniec, "Zastosowania sieci neuronowych w analizie przeżycia", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) 529-542
 • R. Tadeusiewicz, L. Rutkowski, M. Szaleniec, A. Horzyk, M. Strzelecki, "Dodatek - kompedium sieci neuronowych", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) p. 667-745
 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286

2012

 • M. Szaleniec, A. Salwiński, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, "Quantum chemical modeling studies of ethylbenzene dehydrogenase activity", Int. J. Quant. Chem., 112 (2012) 1990–1999
 • M. Szaleniec, "Prediction of enzyme activity with neural network models based on electronic and geometrical features of substrates", Pharm. Reports, 64 (2012) 511-531
 • D. Knack, C. Hagel, M. Szaleniec, A. Dudzik, A. Salwinski, J. Heider, "Substrate and inhibitor spectrum of ethylbenzene dehydrogenase: perspectives on application potential and catalytic mechanism", Appl. Environ. Microb., 78 (2012) 6475–6482
 • M. Szaleniec, "Chemia chleba", Charaktery - magazyn psychologiczny, 05 (2012) 94-109
 • M. Szaleniec, "Alchemia szkockiej ambrozji", Charaktery - magazyn psychologiczny, 09 (2012) 92-111
 • M. Szaleniec, "Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową", (Eds. J. Jakubowski, J. Wątroba), Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 2012, , 59-66, [978-83-88742-64-0]

2011

 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Czy nano znaczy skuteczny?", Style i Charaktery, 1 (2011) 63
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Dlaczego proszek pierze?", Style i Charaktery, 2 (2011) 55
 • J. Szaleniec, M.Szaleniec, "Kogo gryzą komary?", Style i Charaktery, 3 (2011) 53
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Woda życia", Charaktery - magazyn psychologiczny, 8 (2011) 96-99
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Lotne słowa komórek", Charaktery - magazyn psychologiczny, 12 (2011) 92-95
 • J. Waga, J. Zientarki, M. Szaleniec, A. Skoczowski, "Efektywność wykorzystania kolumn chromatograficznych typu „Poroshell” w badaniach białek gliadynowych metodą RP-HPLC", Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 260/261 (2011) 5-19
 • J. Szaleniec, R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Model choroby jako narzędzie lekarza XXI wieku - przydatność metod sztucznej inteligencji w medycynie na przykładzie sztucznych sieci neuronowych", Elementy Informatyki Medycznej. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje., (2011) 187-191

2010

 • M. Szaleniec, T. Borowski, K. Schühle, M. Witko, J. Heider, "Ab inito modeling of ethylbenzene dehydrogenase reaction mechanism", J. Am. Chem. Soc., 132 (2010) 6014-6024
 • P. Waligórski, M. Szaleniec, "Prediction of white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) self-incompatibility based on neural network and discriminant analysis of complex electrophoretic patterns", Comput. Biol. and Chem., 34 (2010) 115-121
 • P. Hejduk, M. Szaleniec, M. Witko, "Molecular and dissociative adsorption of water at low-index V2O5 surfaces: DFT studies using cluster surface models", J. Mol. Cat. A, 325 (2010) 98-104
 • A. Spórna, P. Stalica, G. Jerz, M. Szaleniec, S. Wybraniec, "Liquid chromatographic techniques in separation of betacyanins and their derivatives from red beet roots (Beta vulgaris L.)", Challenges of Modern Technology, 1 (2010) 19-22
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Ile jest cukru w jedzeniu?", Style i Charaktery, 3 (2010) 65

2009

 • M.Szaleniec, A.Dudzik, M.Pawul, B.Kozik "Quantitative Structure Enantioselective Retention Relationship for High-performance Liquid Chromatography Chiral Separation of 1-Phenylethanol Derivatives", J. Chromatgr. A, 1216 (2009) 6224-6235
 • M.Szaleniec, R.Tokarz-Sobieraj, W.Witko "Theoretical Study of 1-(4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene: Molecular Properties and Spectral Characteristics", J. Mol. Model., 15 (2009) 935-943
 • S.Wybraniec, P.Stalica, G.Jerz, B.Klose, N.Gebers, P.Winterhalter, A.Sporna, M.Szaleniec, Y.Mizrahi "Separation of Polar Betalain Pigments from Cacti Fruits of Hylocereus polyrhizus by Ion-pair High-speed Countercurrent Chromatography", J. Chromatgr. A, 1216 (2009) 6890-6899
 • J.Szaleniec, M.Wiatr, M.Szaleniec, J.Tomik, J.Składzień "Modelowanie wyników operacji tympanoplastycznych za pomocą regresyjnych i klasyfikacyjnych sieci neuronowych", Otorylaryngologia, 8 (suplement) (2009) 36 [ISSN 1643-658X]
 • J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Składzień, J. Tomik, P. Stręk, R. Tadeusiewicz, R. Przeklasa, "Przydatność sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu pooperacyjnej poprawy słuchu u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego ", Przegl. Lek., 66 (2009) 924-9

2008

 • A.Knapik, A.Drelinkiewicz, M.Szaleniec, W.Makowski, A.Waksmundzka-Góra, A.Bukowska, W.Bukowski, J.Noworól "Hydrogenation of Unsaturated Carboxylic Acids on Functional Gel-Type Resin Supported Pd Catalysts. The Effect of Reactant Structure", J. Mol. Catal. A, 279 (2008) 47-56
 • M.Szaleniec, R.Tadeusiewicz, M.Witko "The Selection of Optimal Neural Models for Forecasting of Biological Activity of Chemical Compounds", Neurocomputing, 72 (2008) 241-256
 • M.Szaleniec, R.Tokarz-Sobieraj, M.Witko "Modification of Tetraphenylporphyrine Ring in Manganese (III) Complexes - Theoretical Description of the Influence on Their Physicochemical Properties", Polish J. Chem., 82 (2008) 1853-1863
 • M.Szaleniec, M.Witko, J.Heider "Quantum Chemical Modelling of the C-H Cleavage Mechanism in Oxidation of Ethylbenzene and Its Derivates by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Mol. Catal. A, 286 (2008) 128-136
 • M.Szaleniec "Sieci Neuronowe i regresja wieloraka - czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych", in: "Zastosowania statystyki i data miting w badaniach naukowych" (J.Wątroba, ed.), StatSoft, Kraków 2008, p.69-86 [ISBN 978-83-88724-40-4]

2007

 • J. Szaleniec, M. Modrzejewski, M. Szaleniec, W. Wszołek, "Application of New Acoustic Parameters in ANN-Aided Pathological Speech Diagnosis", Archives of Acoustics, 32, (2007) 1-10
 • M. Szaleniec, C. Hagel, M. Menke, P. Nowak, M. Witko, J. Heider, "Kinetics and Mechanism of Oxygen-Independent Hydrocarbon Hydroxylation by Ethylbenzene Dehydrogenase", Biochemistry (US), 46 (2007) 7637-7646
 • M. Szaleniec, "Od benzyny do hiacyntu", Akademia, 3 (2007) 34-35;

2006

 • M. Szaleniec, R. Tadeusiewicz, A. Skoczowski "Optimization of Neural Models Based on the Example of Assessment of Biological Activity of Chemical Compounds", Computer Methods Mater. Sci., 6 (2006) 65-80
 • M. Szaleniec, M. Witko, R. Tadeusiewicz, J. Goclon "Application of Artificial Neural Networks and DFT-based Parameters for Prediction of Reaction Kinetics of Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Comput.-Aided Molecular Design, 20 (2006)145-157
 • M. Szaleniec, "Ethylbenzene Dehydrogenase - Biocatalytic Oxidation of Alkylaromatic and Alkylheteroaromatic Compounds", ICSC PAS, Kraków 2006, , pp.237 [ISBN 83-60514-03-8], []

2005

 • , "Bulletin of CatColl Centre of Excellence, Catalysis on Oxide-type Materials. Theory and Experiment: Share Needs and Capabilities, Lecture Notes 4", IKiFP PAN, Kraków 2005, , pp. 294, [ISBN 83-920331-8-3]

2004

 • C.A.Doose, M.Szaleniec, P.Behrend, A.Muller, B.Jastorff "Chromatographic Behavior of Pyrithiones", J. Chromatogr. A, 1052 (2004) 103-110
 • I.Stawoska, J.Supel, K.Lewiński, M.Szaleniec, A.Skoczowski, I.Łakomska, G.Stochel "Interactions between Human Serum Albumin and Anticancer Metal Complexes", Ann. Polish Chem. Soc., 3 (2004) 723-726 [ISBN 83-920343-2-5]

2003

 • M. Szaleniec, B. Jobst, J. Heider, "Ethylbenzene Dehydrogenase: Oxidation of Hydrocarbons without Oxygen", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 240