Profil pracownika

Prof. dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska

Pracownik IKiFP PAN od: 1976

Pokój: 102

Telefon: +48 12 6395 118

E-mail: ncserwic(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Projektowanie, synteza, charakterystyka fizyko-chemiczna i określenie właściwości katalitycznych materiałów nanostrukturalnych typu:
• modyfikowanych krzemianów warstwowych, hydrotalkitów i mieszanych tlenków z prekursorów hydrotalkitowych, mezoporowatych tlenków jako nośników jonów metali przejściowych i związków organometalicznych, heteropolizwiązków
• nanokompozytów na osnowie interkalowanych minerałów warstwowych
Do badanych reakcji katalitycznych należą procesy ważne dla ochrony środowiska, m.in.: całkowite spalanie zanieczyszczeń organicznych oraz procesy w fazie ciekłej, takie jak utlenianie Baeyera-Villigera przy pomocy H2O2 i tlenu, utlenianie tlenem alkanów, olefin i związków aromatycznych, uwodornienie alkinów i ketonów w łagodnych warunkach.

Metodyka:

• Synteza i modyfikacja w różnych warunkach minerałów warstwowych i materiałów mezoporowatych
• Proszkowa dyfraktometria rentgenowska, pomiary powierzchni właściwej oraz dystrybucji porów, analiza chemiczna metodą ICP AES, analiza termiczna TG/TDG/DTA, mikroskopia elektronowa SEM/TEM, spektrometria: FTIR, UV-Vis, NMR, XPS.

Dalsze informacje:

• Magisterium w dziedzinie chemii (1973) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Doktorat w dziedzinie chemii (1976) Wydział Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
• Habilitacja w dziedzinie chemii fizycznej i teoretycznej (1991) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, "Reduction of transition metal oxides and related systems with hydrogen atoms: applications and implications"
• Profesor nauk chemicznych (2002) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków
• 2002-2010 zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzcjni PAN w Krakowie
• 2004-2008 członek Rady Redakcyjnej Applied Catalysis A
• od 2018 członek International Advisory Board Instytutu Geoniki Czeskiej Akademii Nauk

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa
• 1979-81 stypendium Alexandra Humboldta w Institut für Physikalische Chemie, Christian Albrechts Universität, Kiel, Niemcy
• 1984-86 stypendium podoktorskie w Inorganic Chemistry Laboratory, University of Oxford, Wielka Brytania
• 1996-2003 miesięczne pobyty badawcze w Department of Chemistry, University of Cambridge, Wielka Brytania
• 2006-2008 dwumiesięczne pobyty badawcze w School of Chemistry, University of Nottingham, Wielka Brytania

2021

 • L.Vaculíková, V. Valovičová, E. Plevová, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Synthesis, characterization and catalytic activity of cryptomelane/ montmorillonite composites", Applied Clay Science, 202 (2021) 105977

2020

 • A. Michalik, B.D. Napruszewska, A. Walczyk, J. Kryściak‐Czerwenka, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Synthesis of Nanocrystalline Mg‐Al Hydrotalcites in the Presence of Starch—the Effect on Structure and Composition", Materials, 13 (2020) 602
 • L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Stan-Głowińska, A. Wójcik, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, "Microstructure and Catalytic Activity of Melt Spun Al-Cu-Fe Ribbons", Materials Science Forum, 985 (2020) 109-114
 • P. Czaja, J. Przewoznik, R. Chulist, K. Stan-Głowinska, Ł. Rogal, A. Wojcik, A. Wierzbicka-Miernik, D. Duraczynska, E.M. Serwicka, L. Litynska-Dobrzynska, "Microstructure and catalytic activity for selective hydrogenation of phenylacetylene of intermetallic Ni70Ga30, Ni70In30, and Ni70Sn30 melt-spun alloys", Intermetallics, 122 (2020) 106797
 • A. Walczyk, A. Michalik, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, D. Duraczyńska, R.P. Socha, Z. Olejniczak, A. Gaweł, A. Klimek, M. Wójcik-Bania, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "New insight into the phase transformation of sepiolite upon alkali activation: Impact on composition, structure, texture, and catalytic/sorptive properties", Appl. Clay Sci., 195 (2020) 105740
 • A. Walczyk , R. Karcz, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, D. Duraczyńska, A. Michalik, Z. Olejniczak, A. Tomczyk, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Influence of Dry Milling on Phase Transformation of Sepiolite upon Alkali Activation: Implications for Textural, Catalytic and Sorptive Properties", Materials, 13 (2020) 3936

2019

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catal. Today, 333 (2019) 182-189
 • J.E. Olszówka, R. Karcz, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, R.P. Socha, M. Nattich-Rak, M. Krzan, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of grinding on the physico-chemical properties of Mg-Al hydrotalcite and its performance as a catalyst for Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone", Catal. Today, 333 (2019) 147-153
 • K. Bahranowski, A. Klimek, A. Gaweł, K. Górniak, A. Michalik, E. Serwicka, "Structural Transformations of Hydrolysates Obtained from Ti-, Zr-, and Ti, Zr-Solutions Used for Clay Pillaring: Towards Understanding of the Mixed Pillars Nature", Materials, 12 (2019) 44
 • D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, R. P. Socha, M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bukowska, "Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions", Mol. Catal., 470 (2019) 145-151
 • R. Karcz, J.E.Olszówka, B.D. Napruszewska, J. Kryściak-Czerwenka, E.M. Serwicka, A. Klimek, K. Bahranowski, "Combined H2O2/nitrile/bicarbonate system for catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to ε-caprolactone over MgAl hydrotalcite catalysts", Catal. Commun., 132 (2019) 105821
 • P. Czaja, K. Stan-Głowińska, J. Przewoźnik, A. Wójcik, A. Wierzbicka-Miernik, Ł. Rogal, D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Evolution of Microstructure and Catalytic Activity in Melt-Spun and Aged Ni3Al Ribbons", Journal of Materials Engineering and Performance, https://doi.org/10.1007/s11665-019-04494-1
 • О.А. Dudarko, V.V.Sliesarenko, O.O.Tomin, K.Pamin, E.M.Serwicka, Y.L.Zub, "Mesoporous surface-functionalized silicas and their application in sorption and catalysis", Chapter 4 in: I. Melnyk, M. Vaclavikova, G.A. Deisenbaeva, V.K. Kessler (Eds.), Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health. From Synthesis to Applications. Elsevier (2019) p. 51.

2018

 • J. Olszówka, R. Karcz, B.D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, A. Niecikowska,K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Effect of Mg-Al hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile", Catalysis Communications, 107 (2018) 48-52
 • J. E. Olszówka, R. Karcz, E. Bielańska, J. Kryściak-Czerwenka, B.D. Napruszewska, B. Sulikowski, R. P. Socha, A. Gaweł, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, "New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: The effect of Mg/Al ratio", Appl. Clay Sci., 155 (2018) 84-94
 • I. S. Pieta, W. S. Epling, A. Kazmierczuk, P. Lisowski, R. Nowakowski, E. M. Serwicka, "Waste into Fuel - Catalyst and Process Development for MSW Valorisation", Catalysts, 8 (2018) 113
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Keggin-Type Heteropoly Salts as Bifunctional Catalysts in Aerobic Baeyer-Villiger Oxidation", Materials, 11 (2018) 1208
 • E.M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

2017

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, E. Bielańska, W. Rojek, T. Machej, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: A new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts", Appl. Catal. B-Environ., 211 (2017) 46-56
 • K. Bahranowski, A. Gaweł, A. Klimek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, M. Rogowska, E.M. Serwicka, "Influence of Purification Method of Na - Montmorillonite on Textural Properties of Clay Mineral Composites with TiO2 Nanoparticles", Appl. Clay Sci., 140 (2017) 75-80
 • H. Pálková, M. Zimowska, Ľ. Jankovič , B. Sulikowski, E. M. Serwicka, Jana Madejová, "Thermal stability of tetrabutyl-phosphonium and –ammonium exchanged montmorillonite: Influence of acid treatment", Applied Clay Science, 138 (2017) 63-73
 • Joanna Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Dorota Duraczyńska, Adam Gaweł, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with H2O2/acetonitrile over hydrotalcite-like catalysts: Effect of Mg/Al ratio on the ε-caprolactone yield", Catalysis Communications, 100 (2017) 196-201
 • R. Karcz, P. Niemiec, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Kryściak-Czerwenka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M.Witko, R. Tokarz-Sobieraj, E. M.Serwicka, "Effect of cobalt location in Keggin-type heteropoly catalysts on aerobic oxidation of cyclooctane: Experimental and theoretical study", Applied Catalysis A: General, 542 (2017) 317-326
 • Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Melania Rogowska, Elżbieta Bielańska, Wojciech Rojek, Adam Gaweł, Monika Wójcik-Bania, Krzysztof Bahranowski, Ewa M. Serwicka, "Novel Montmorillonite/TiO2/MnAl-Mixed Oxide Composites Prepared from Inverse Microemulsions as Combustion Catalysts", Materials, 10.3390/ma10111326

2016

 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or Calcium - Containing Natural Minerals as Ecologically Friendly Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation of Cyclohexanone with Hydrogen Peroxide", Appl. Catal. A-Gen., 509 (2016) 52-65
 • D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, "Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas e Towards deeper understanding the effect of the probe", Microporous and Mesoporous Materials, 226 (2016) 25-33
 • D. Duraczyńska, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, R. Dula, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Efficient and Verstaile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions", ChemistrySelect, 1 (2016) 2148-2155
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Kryściak-Czerwenk, R. Dula, R.P. Socha, K. Pamin, M. Bazarnik, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "A comparative study of direct versus post-synthesis alumination of mesoporous FSM-16 silica", Mater. Res. Bull., 83 (2016) 623-631
 • K. Górniak, T. Szydłak, A. Gaweł, A. Klimek, A. Tomczyk, B. Sulikowski, Z. Olejniczak, J. Motyka, E.M. Serwicka, K. Bahranowski , "Commercial bentonite from the Kopernica deposit (Tertiary, Slovakia): a petrographic and mineralogical approach", Clay Minerals , 51, (1) (2016) 97-124(28)
 • "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545
 • "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

2015

 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Appl. Catal. B-Environ., 174 (2015) 293-307
 • D. Majda, W. Makowski, M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, "Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes – The effect of the probe liquid nature", Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 141-150
 • K. Bahranowski, W. Włodarczyk, E. Wisła-Walsh, A. Gaweł, J. Matusik, A. Klimek, B. Gil, A. Michalik-Zym, R. Dula, R.P. Socha, E.M. Serwicka, "[Ti,Zr]-pillared montmorillonite – A new quality with respect to Ti- and Zr-pillared clays", Microporous and Mesoporous Mater., 202 (2015) 155-164

2014

 • A. Pacuła, K. Pamin, A. Zięba, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of montmorillonites modified with 12-tungstophosphoric acid", Applied Clay Science, 95 (2014) 220-231
 • T. Machej, E.M. Serwicka, M. Zimowska, R. Dula, A. Michalik-Zym,B. Napruszewska, W. Rojek, R. Socha, "Cu/Mn-based mixed oxides derived from hydrotalcite-like precursorsas catalysts for methane combustion", Applied Catalysis A: General, 474 (2014) 87–94

2013

 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová , R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak, B. Gil, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: III. The effect of alumination", Microporous and Mesoporous Materials , 175 (2013) 67–75
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

2012

 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Nanospace constraints in mesoporous silica carriers - a factor of critical importance in promoting the catalytic activity of supported ruthenium (II) complex with hemilabile phosphine ligand", Applied Catalysis A: General, 427-428 (2012) 16-23
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Architecture of a mesoporous support - A key factor controlling catalytic activity of supported ruthenium (II) complex", Annual Report 2012 Polish Academy of Science, Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Science, (2012) 62-64
 • J. Połtowicz, K. Pamin, E. Serwicka-Bahranowska, "Sposób epoksydacji propylenu", Patent Nr PL214373(B1)

2011

 • D. Rutkowska-Żbik, M. Witko, E. Serwicka, "Allylic Oxidation of Cyclohexene Catalyzed by Manganese Porphyrins: DFT Studies", Cat. Today, 169 (2011) 10–15
 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E. Bielańska, E. M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Hydrogenation of acetophenone in the presence of Ru catalysts supported on amine groups functionalized polymer", Catal. Lett., 141 (2011) 83-94

2010

 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E.M. Serwicka, D. Rutkowska-Zbik, E. Bielańska, R. Socha, A. Bukowska, W. Bukowski, "Preparation and characterization of RuCl3 – diamine group functionalized polymer", Reactive & Funct Polymers, 70 (2010) 382-391
 • A.Zięba, A.Pacuła, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, "Transesterification of Triglycerides with Methanol over Thermally Treated Zn5(OH)8(NO3)2 x 2 H2O Salt", Fuel, 89 (2010) 1961–1972
 • H. Pálková, J. Madejová, M. Zimowska, E. Bielańska, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: I. Synthesis and physicochemical characterization", Microporous and Mesoporous Materials, Volume: 127, Issue: 3 (2010) 228-236
 • H. Pálková, J. Madejová, M. Zimowska, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: II. FTIR study of the structure evolution", Microporous and Mesoporous Materials, Volume: 127, Issue: 3 (2010) 237-244

2009

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Ruthenium(II) Phosphine/Mesoporous Silica Catalysts: The Impact of Active Phase Loading and Active Site Density on Catalytic Activity in Hydrogenation of Phenylacetylene", Appl. Catal. A, 371 (2009) 166-172
 • J.Połtowicz, E.Bielańska, M.Zimowska, E.M.Serwicka, R.Mokaya, Y.Xia, "Microporosity in Mesoporous SBA-15 Supports: A Factor Influencing the Catalytic Performance of Immobilized Metalloporphyrin", Topics Catal., 52 (2009) 1098
 • T. Biswick, W. Jones, A. Pacuła, E. Serwicka, J. Podobiński, "Evidence for the Formation of Anhydrous Zinc Acetate and Acetic Anhydride during the Thermal Degradation of Zinc Hydroxy Acetate, Zn5(OH)8(CH3COO)2ˇ4H2O to ZnO", Solid State Sci., 11 (2009) 330-335

2008

 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Waksmundzka-Góra, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Immobilization of Cationic Ruthenium(II) Complex Containing the Hemilable Phosphaallyl Ligand in Hexagonal Mesoporous Silica (HMS) and aApplication of this Material as Hydrogenation Catalyst", J. Organomet. Chem., 693 (2008) 510-518
 • M. Zimowska, R. Dula, J. Plona, B. Napruszewska, R. Janik, T. Machej, "Synthesis, physicochemical characterisation and catalytic properties of hydrotalcite-like Cu-Mn-Al compounds", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 191
 • A. Michalik-Zym, M. Zimowska, E. Bielańska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Layered sodium disilicates as precursors of mesoporous silicas: hydration of ", Mineralogia - Special Papers, vol. 33 (2008) 114
 • M. Strycharczyk, H. Pálková, M. Zimowska, E. M. Serwicka, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, "Montmorillonite-derived porous clay heterostructures (PCHs): a study of structure evolution", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 158
 • J.Połtowicz, K.Pamin, E.Serwicka-Bahranowska "Sposób epoksydacji propylenu", Polish Patent Application, P 386720 (08.12.2008)
 • K.Bahranowski, E.Serwicka-Bahranowska, T.Machej, A.Michalik, R.Janik, H.Piekarska-Sadowska, J.Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", Polish Patent, PL 199571 (31.10.2008)

2007

 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, R. Janik, T. Machej, J. Gurgul, R. Socha, J. Podobiński, E. M. Serwicka, "Catalytic Combustion of Toluene over Mixed Cu-Mn Oxides", Catal. Today, 119 (2007) 321-326
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Połtowicz, M. Bazarnik, K. Bahranowski, , "Catalytic oxidation of cyclohexene over metalloporphyrin supported on mesoporous molecular sieves of FSM-16 type - steric effects induced by nanospace constraints", Catalysis Today, 124 (2007) 55–60
 • M. Bazarnik, K. Bahranowski M. Zimowska, A. Gaweł, E. M. Serwicka, "Silica-based mesoporous materials derived from layered silicate-kanemite", Mineralia Slovaka, Geovestník , vol 39, issue 2 (2007) 5
 • M. Zimowska, L. Góra, J. Morgiel, E. Bielańska, D. Su, E. M. Serwicka, "Simultaneous control of morphology and porosity in SBA-15: soft-hard templating", Proceedings of XIVth Zeolite Forum , (2007) 179-184

2003

 • K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania związków organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362181 (2003)
 • K. Bahranowski, E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, A. Michalik, R. Janik, H. Piekarska-Sadowska, J. Janas "Sposób suszenia modyfikowanego montmoryllonitu służącego jako nośnik katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor", zgłoszenie patentowe RP, P-362182 (2003)

1996

 • E. Włoch, B. Sulikowski, R. Dula, E.M. Serwicka, "Cation environment and migration in iron-exchanged zeolite Na-Y studied by ESR", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Asp. , 115 (1996) 257-265

1988

 • K. Bruckman, J. Haber, E. Lalik, E. M. Serwicka, " Heteropolysalt-Supported Heteropolyacids as a New Class of Acid-Base and Redox Catalysts, ", Catal. Letters 1, 35 (1988)., 1 (1988) 35