Profil pracownika

Dr hab. inż. Barbara Jachimska prof. IKiFP PAN

Pracownik IKiFP PAN od: 1991

profesor IKiFP

Pokój: 109

Telefon: +48 12 6395 203

E-mail: ncjachim(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Charakterystyka oraz stabilność układów koloidalnych i bio-koloidalnych.
Zjawiska elektrokinetyczne układów koloidalnych i bio-koloidalnych.
Adsorpcja protein, makrocząstek na powierzchni ciało stałe/ciecz.
Reologia suspensji koloidalnych.

Metodyka:

Pomiary współczynnika dyfuzji, ruchliwości elektroforetycznej oraz lepkości dynamicznej polielektrolitów oraz protein.
Zjawiska elektrokinetyczne polielektrolitów, protein, dendrymerów.
Kinetyka adsorpcja protein, makrocząstek na powierzchni ciało stałe/ciecz z zastosowaniem mikroskopii optycznej oraz fluorescencyjnej
Mikrowaga Kwarcowa QCM-D
Powierzchniowy Rezonans Plazmonów MP-SPR
Dichroiz Kołowy (CD)

Dalsze informacje:

Habilitacja (2012) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im J.Habera PAN, Kraków, "Konformacja polielektrolitów i białek w roztworach elektrolitów a topologia tworzonych warstw na powierzchniach modelowych"
Doktorat (2001) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, "Wpływ Efektów Dynamicznych na Stabilność Pojedynczej Bańki".
Magisterium (1990) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Górniczy, Specjalność - Ochrona Środowiska, "Flotacja kolumnowa rudy siarki ".
Magisterium (1987) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,"Spoiwa ceramiczne dla BN".

Staże Zagraniczne
2019 University of Strathclyde, Scotland, Mobility for learners and staff
2019 University of Limerick, Ireland, Mobility for learners and staff
2017 University of Strathclyde, Scotland, Mobility for learners and staff
2017 University of Limerick, Ireland, Mobility for learners and staff
2016 National Center for Nanoscience and Technology (NCNST), Beijing China, Bilateral cooperation between Polish Academy of Sciences and Chinese Academy of Sciences
2016 University of Strathclyde, Scotland, Mobility for learners and staff
2015 University of Cambridge” TOP 500 Innovators-Science-Management Commercialisation”, UK
2015 University of Oxford “TOP 500 Innovators-Science-Management Commercialisation”, UK
2014 University of Strathclyde, Scotland, Erasmus+, Key Action 1 – Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility, Glasgow, UK
2013 "SPiN - Effective Entrepreneur and Researcher" implemented by the European Social Fund under the Programme Human Capital Operational Priority VIII: Regional human resources, Action 8.2: Transfer of knowledge 8.2.1: Support for co-operation between science and business,(3 months)
2001/2002 Post-Doctoral Associate at University Louise Pasteur in frame research of project EC 5th FP GRDI-2000-26823„ SIMI” (2001-2004) “Surface Improvement on Metals Implants“, Strasbourg, France
1996 Institute of Physical Chemistry Bulgarian Academy of Sciences in Sofia, Bulgaria in frame of Polish- Bulgarian Joint Research Project “Polymer Foams”
1994 University of Paisley, Scotland, Tempus Project "Environmental protection through analytical science"
1993 University of Dortmund and Max Planck Institute of Material Science, Germany, Tempus Project "Environmental protection through analytical science”
1992 Max Planck Institute for Colloids and Interfaces in Berlin, Germany in frame Polish-Germen Joint Research Project “Adsorption at interface and stability of dispersed system”