Profil pracownika

Dr Marcel Krzan

Pracownik IKiFP PAN od: 1998

adiunkt

Nanostruktury Materii Miękkiej

Pokój: 134

Telefon: +48 12 6395 131

E-mail: nckrzan(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Biomateriały - piany biologiczne, emulsje i cienkie warstwy powierzchniowe
- Mechanizm powstawania i stabilności pian, właściwości reologiczne pian.
- Adsorpcja, nierównowagowe pokrycia adsorpcyjne na granicach faz roztwór/gaz.
- Ruch pęcherzyków gazowych w roztworach substancji powierzchniowo aktywnych.

Metodyka:

Stabilność i właściwości lepko-elastyczne emulsji i pian:

- Tensiometr oparty o automatyczną analizę profilu wiszącej kropli – Profile Analysis Tensiometer Sinterface PAT-1M
- Tensiometr oparty o automatyczną analizę profilu wiszącej kropli wraz z aparaturą do pomiaru kątów zwilżania i energii powierzchniowej ciał stałych - Kruss Drop Shape Analyser DSA 100M
- Rheometr rotacyjny Bohlin Gemini II - plate-plate, cone-plate i bi-cone - do pomiarów właściwości lepkościowo-elastycznych i lepkościowych
- Wanna Langmuire’a wraz z układem do nanoszenia warstw Langmuir-Blodgett (KSV)
- Tensjometr Lauda do pomiaru napięcia powierzchniowego metodą pierścienia du Noüy'a oraz płytki Wilhelmy’ego
- Zestaw pomiarowy z oświetleniem stroboskopowym do pomiarów lokalnych i granicznych prędkości pęcherzyków gazowych.- -Zestaw pomiarowy z superszybką kamerą Speedcam do pomiarów przyspieszeń i deformacji pęcherzyków.
- Metody pneumatyczne i pneumatyczno-mechaniczne do określenia własności pieniących roztworów.
- Lepkościomierz kapilarny Viscoclock

Dalsze informacje:

- 2016 - Kierownik projektu badawczego Opus 11, zatytułowanego "Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania stabilnych biologicznych filmów powierzchniowych o właściwościach drobnostruojobójczych i leczniczych" na lata 2016-2019, budżet 1067920pln (ca. 260000 Euro).
- 2011 - Kierownik projektu badawczego Opus 1, zatytułowanego "Opracowanie technologii wytwarzania stabilnej i łatwo biodegradowalnej piany ciekłej - do zastosowań przemysłowych i biomedycznych", okres 2011-2015, budżet 4875000pln (ca. 120000 Euro).
- 2008 - do chwili obecnej - asystent w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN. Badania fizyko-chemicznych właściwości powierzchni międzyfazowych cieczy.
- 2004 styczeń - 2008 - chemik w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN.
- Doktorat (2004) - Studia w Międzynarodowym Studium Doktoranckim przy Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Tytuł pracy doktorskiej: "Prędkości lokalne, kształt i rozmiar baniek w roztworach substancji powierzchniowo aktywnych". Prace badawcze w części były dofinansowane przez grant badawczy przyznany przez Komitet Badań Naukowych (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
- Magisterium (1998) - Magisterium na kierunku Ochrona Środowiska, specjalność Chemia Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. Tytuł pracy magisterskiej: "Charakterystyka fizyko-chemiczna i wstępne badania katalizatora platynowo-rodowego do selektywnej redukcji NO2 do N2 i utleniania węglowodorów"
- Licencjat (1996) - Licencjat na kierunku Ochrona Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. . Tytuł pracy licencjackiej: "Reakcji katalityczne na matrycy polimerowej Nafion 117."

Staże zagraniczne

- Stypendium postdoc - pracownik naukowy w GRASP - Group of Research and Applications in Statistical Physics, Liege University, Belgium. Stypendium finansowane w ramach programu badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Stypendium zakończone 31 grudnia 2007r. Pomiary właściwości mechanicznych i fizykochemicznych pian ciekłych stabilizowanych przez cząsteczki protein.
- Visiting researcher �czteromiesięczne stypendium w ramach wymiany naukowej pomiędzy LPMDI - Laboratoire de Physique des Matériaux Divisés et des Interfaces, Université de Marne-la-Vallée, France, a Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN w Krakowie, finansowane przez kontrakt naukowy sponsorowany przez Centre National de Recherche Scientifique, Paris, France (Francuska Akademia Nauk). Stypendium zakończone 30 listopada 2006r. Badanie stabilności pian ciekłych.
- Stypendium postdoc �pracownik naukowy w Laboratoire de Physique des Matériaux Divisés et des Interfaces, Université de Marne-la-Vallée, France. Stypendium finansowane przez kontrakt naukowo badawczy zawarty pomiędzy w/w grupa badawczą a Europejską Agencją Kosmiczną. Stypendium zakończyło się 30 czerwca 2006r. Badania właściwości reologicznych pian stabilizowanych przez mikrocząstki ciał stałych.
- DAAD stypendium naukowe w Niemczech (październik 2002 - lipiec 2003), sponsorowane przez Niemieckie Centrum Współpracy Międzynarodowej DAAD. Prace badawcze w Max-Planck Institute of Colloids and Interfaces, Golm, Germany, w ramach badań do doktoratu, n.t. wpływu śladowych ilości substancji powierzchniowo czynnych na napięcie powierzchniowe ich roztworów wodnych oraz na dynamikę i kinetykę ruchu pęcherzyka gazowego w w/w roztworach.
- TEMPUS stypendium naukowe ufundowane przez Unię Europejską (luty - sierpień 1997), studia i prace badawcze na University of Leiden in the Netherlands. Tematyka badań: "Katalityczne utlenianie chlorobenzenu"


Pliki:

  • KrzanM_CV_2020.pdf