Profil pracownika

Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk

Pracownik IKiFP PAN od: 1974

Pokój: 108

Telefon: +48 12 6395 104

E-mail: ncadamcz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy i kinetyka adsorpcji na powierzchniach: ciało stałe/ciecz, ciecz/ciecz oraz ciecz/gaz.
- Adsorpcja makrocząsteczek, protein, koloidów.
- Oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy cząstkami.
- Stabilność układów koloidalnych i biokoloidalnych.
- Monowarstwy nano- i mikrocząstek na metalach (złoto, tytan).
- Zjawiska transportowe w układach zdyspergowanych i koloidalnych.
- Zjawiska elektrokinetyczne i osadzanie elektroforetyczne.- Reologia stężonych suspensji, efekty elektrowiskozowe.

Metodyka:

- Metody różnic skończonych.
- Symulacje numeryczne Monte-Carlo, RSA.
- Symulacje numeryczne, dynamika brownowska.
- Pomiary efektów elektrokinetycznych.
- Pomiary współczynników dyfuzji (DLS), ruchliwości elektroforetycznej, lepkości dynamicznej.
- Pomiary kinetyki osadzania cząstek, polileketrolitów i białek w naczyńkach przepływowych.

Dalsze informacje:

- magister Politechnika Krakowska, Wydział Chemii 1973
- doktor Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1978
- doktora hab. Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1986
- profesor Chemia Fizyczna 1994

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa

- Kanada McGill University , stypendium podoktorskie 1979-1982
- Niemcy Uniwersytet Essen, stypendium Humboldta 1989-1990
- Niemcy Uniwersytet Essen, visiting professor 1995
- Francja Strasbourg, Inst.Charles Sadron, visiting professor 1998

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Naukowa PAN - Wydzial Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych - 1995
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy 2002, Nagroda III Stopnia
Rada Redakcyjna czasopisma "Colloids and Surfaces B: Biointerfaces" 1993-1997
Rada Redakcyjna czasopisma "J.Colloid and Interface Sciences" 1995-1997
Rada Redakcyjna czasopisma "Advances Colloid and Interfaces Sciences" od 1.01 1998
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego od 1999 roku.
Członek Polskiej Akademii Umiejętności od 2006 roku.
Dorobek
180 publikacji, w tym 11 prac przeglądowych oraz 6 książek.
Liczba cytowań prac (bez autocytowań) 1800 (do 2007 roku)