Profil pracownika

Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 02

Telefon: +48 12 6395 114

E-mail: ncdrelin(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- reakcje katalitycznego uwodorniania,
uwodrnianie nienasyconych aldehydów, furfuralu, HMF
- synteza i charakteryzacja nośnikowych katalizatorów mono- i bimetalicznych,
- biopaliwa

Metodyka:

- testy katalitycznego uwodorniania, analiza GC-MS i HPLC, FTIR, Raman, UV-Vis, XPS, XRD, SEM, TEM, CV

Dalsze informacje:

- 1974 - mgr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Chemia)
- 1977 - Dr Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Chemia)
- 1977 - 1978, technolog, Zakłady Chemiczne Alwernia
- 1979 - adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
- 1997 - habilitacja, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
- 1999 - Kemira Chemical OY, Research Centre, Oulu, Finlandia
- 2005 - Docent, Insytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN, Kraków