Profil pracownika

Dr Anna Bratek-Skicki

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

Pokój: 132

Telefon: +48 12 6395 129

E-mail: ncbratek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy i knetyka adsorpcji polielektrolitów, protein oraz cząstek koloidalnych na powierzchni ciało stałe/ciecz.

- Charakterystyka oraz stabilność układów koloidalnych i biokoloidalnych.

Metodyka:

- Zastosowanie mikroskopów optycznych z kamerami cyfrowymi wraz z analizą obrazu (Leitz, Nikon) do badania procesów adsorpcji "in situ"
- Charakterystyka zaadsorbowanych cząstek metodami elektrokinetycznymi (elektroforeza, potencjał przepływu)
- Pomiary współczynnków dyfuzji metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS)

Dalsze informacje:

- Doktorat (2009) "Określenie wpływu zaadsorbowanych polielektrolitów na kinetykę oraz topologię zaadsorbowanych monowarstw cząstek koloidalnych" - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
- Magisterium (2002) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Synteza glicydoamidu i jego stopniowa poliaddycja do amin alifatycznych"

Staże zagraniczne:

2009-2010 stypendium podoktorskie (post-doc) - IRCSET fellowship at Centre for Bio-Nano Interaction, Dublin, Ireland.