Profil pracownika

Agnieszka Dudzik

Pokój:

Tematyka badawcza:

- Badania spektrum substratowego enzymów (EBDH i PEDH) i analiza produktów reakcji metodami GC-MS i LC-MS.
- Badania kinetyki reakcji enzymatycznej

Metodyka:

- Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności (UV/Vis).
- Nadekspresja PEDH w hodowli E.coli
- Zastosowanie FPLC i technik elektroforetycznych do oczyszczania i monitorowania czystości enzymu
- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD i MS (LC-DAD-ESI/APCI-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez PEDH
- Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH i PEDH