Profil pracownika

Dr Roman Dula

Pracownik IKiFP PAN od: 1984

Pokój: 111

Telefon: +48 12 6395 112

E-mail: ncdula(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Projektowanie syntetycznych hydrotalkitów pod kątem wykorzystania tych związków lub produktów ich rozkładu termicznego w reakcjach katalitycznych pomagających chronić środowisko.
- Hydrotalkity jako matryce dla izo- i heteropolianionów.
- Hydrotalkity jako prekursory aktywnych katalitycznie faz typu mieszanych tlenków.
- Katalizatory otrzymane z minerałów warstwowych do spalania zanieczyszczeń organicznych.

Metodyka:

- Synteza związków związków typu hydrotalkitu w różnych warunkach - optymalizacja preparatyki.
- Charakterystyka fizykochemiczna syntetycznych związków typu hydrotalkitu, badanie ich ewolucji termicznej i produktów rozkładu metodami: spektroskopii EPR w paśmie X i Q, spektroskopia IR (FTIR), termoprogramowanej desorpcji (TPD-MS), termoprogramowanej redukcji wodorem (H2 TPR), metody BET, termograwimetrii (TGA, DSC),dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD).

Dalsze informacje:

- Doktorat (2000) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. "Wpływ lokalizacji jonów metali przejściowych w syntetycznych hydrotalkitach na ich właściwości fizykochemiczne i katalityczne"".
- Magisterium (1984) Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. "Modelowanie matematyczne procesu fluidyzacji węgla kamiennego".

2019

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczynska, W. Rojek, R. P. Socha, L. Litynska-Dobrzynska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "VOCs combustion catalysts based on composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion", Catal. Today, 333 (2019) 182-189

2018

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik, A. Walczyk, D. Duraczyńska, R. Dula, W. Rojek, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites of Laponite and Cu–Mn Hopcalite-Related Mixed Oxides Prepared from Inverse Microemulsions as Catalysts for Total Oxidation of Toluene", Materials, 11 (2018) 1365

2017

 • B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, R. Dula, E. Bielańska, W. Rojek, T. Machej, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Composites derived from exfoliated Laponite and Mn-Al hydrotalcite prepared in inverse microemulsion: A new strategy for design of robust VOCs combustion catalysts", Appl. Catal. B-Environ., 211 (2017) 46-56

2016

 • J. Olszowka, R. Karcz, B. Napruszewska, E. Bielanska, R. Dula, M. Krzan, M. Nattich-Rak, R.P. Socha, A. Klimek, K. Bahranowski, E.M. Serwicka, "Magnesium and/or Calcium - Containing Natural Minerals as Ecologically Friendly Catalysts for the Baeyer-Villiger Oxidation of Cyclohexanone with Hydrogen Peroxide", Appl. Catal. A-Gen., 509 (2016) 52-65
 • D. Duraczyńska, A. Michalik-Zym, B. D. Napruszewska, R. Dula, R. P. Socha, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Gaweł, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Efficient and Verstaile Ru/SBA-15 Catalysts for Liquid-Phase Hydrogenation of the C=C and C=O Bonds under Mild Conditions", ChemistrySelect, 1 (2016) 2148-2155
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Kryściak-Czerwenk, R. Dula, R.P. Socha, K. Pamin, M. Bazarnik, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "A comparative study of direct versus post-synthesis alumination of mesoporous FSM-16 silica", Mater. Res. Bull., 83 (2016) 623-631
 • "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545
 • "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

2015

 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • A. Michalik-Zym, R. Dula, D. Duraczyńska, J. Kryściak-Czerwenka, T. Machej, R.P. Socha, W. Włodarczyk, A. Gaweł, J. Matusik, K. Bahranowski, E. Wisła-Walsh, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "Active, selective and robust Pd and/or Cr catalysts supported on Ti-,Zr- or [Ti,Zr]-pillared montmorillonites for destruction of chlorinatedvolatile organic compounds", Appl. Catal. B-Environ., 174 (2015) 293-307
 • K. Bahranowski, W. Włodarczyk, E. Wisła-Walsh, A. Gaweł, J. Matusik, A. Klimek, B. Gil, A. Michalik-Zym, R. Dula, R.P. Socha, E.M. Serwicka, "[Ti,Zr]-pillared montmorillonite – A new quality with respect to Ti- and Zr-pillared clays", Microporous and Mesoporous Mater., 202 (2015) 155-164

2014

 • T. Machej, E.M. Serwicka, M. Zimowska, R. Dula, A. Michalik-Zym,B. Napruszewska, W. Rojek, R. Socha, "Cu/Mn-based mixed oxides derived from hydrotalcite-like precursorsas catalysts for methane combustion", Applied Catalysis A: General, 474 (2014) 87–94

2013

 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová , R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak, B. Gil, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: III. The effect of alumination", Microporous and Mesoporous Materials , 175 (2013) 67–75
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

2012

 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová, R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak,, "The effect of alumination process on surface acidity of PCH structures derived from laponite", Book of Abstracts, 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Průhonice near Prague, (2012) 62

2008

 • M. Zimowska, R. Dula, J. Plona, B. Napruszewska, R. Janik, T. Machej, "Synthesis, physicochemical characterisation and catalytic properties of hydrotalcite-like Cu-Mn-Al compounds", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 191

2007

 • R. Dula, R. Janik, T. Machej, J. Stoch, R. Grabowski, E. M. Serwicka "Mn-Containing Catalytic Materials for the Total Combustion of Toluene: the Role of Mn Localization in the Structure of LDH Precursor", Catal. Today, 119 (2007) 327-331

2006

 • R. Dula, A. Mrzygłód, E. M. Serwicka, R. Janik, T. Machej "Manganese Oxides Deposited on Mg-Al Hydrotalcite-derived Supports for the Total Combustion of Toluene", Polish J. Environmental Stud., 15, 6A (2006) 37-40 (wydano w 2007).
 • R. Dula, A. Mrzygłód, E. M. Serwicka, R. Janik, T. Machej "Manganese Oxides Deposited on Mg-Al. Hydrotalcite-derived Supports for the Total Oxidation of Toluene", Polish J. Environ. Stud., 15(6A) (2006) 37-40
 • J. Duchiewicz, A. Dobrucki, T. Duchiewicz, A. Sadowski, R. Dula "Modułowy spektrometr EPR na pasmo Q (Modular Q Band EPR Spectrometer)", Elektronika, 6 (2006) 31-34

2003

 • J. Handzlik, J. Ogonowski, R. Dula, J. Stoch, E. M. Serwicka "Pretreatment-Induced Redox Processes in Molybdenua-Alumina Methatesis Catalysts", React. Kinet. Catal. Lett., 79 (2003), 135-141

2002

 • R.Dula, K.Wcisło, J.Stoch, B.Grzybowska, E.M.Serwicka, F.Kooli, K.Bahranowski, A.Gaweł, "Layered Double Hydroxide-Derived Vanadium Catalysts for Oxidative Dehydrogenation of Propane. Influence of Interlayer-doping versus Layer-doping", Appl. Catal. A, 230 (2002) 281-291

1996

 • E. Włoch, B. Sulikowski, R. Dula, E.M. Serwicka, "Cation environment and migration in iron-exchanged zeolite Na-Y studied by ESR", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Asp. , 115 (1996) 257-265

1993

 • E. Wloch, R. Dula, B. Sulikowski, "Incorporation of Fe(III) Ions into Zeolite Y Studied by EPR", Bull. Polon. Acad. Sci., Sér. Sci. Chim. , 41 (1993) 319-324