smu mba assignment help service essay for nhs benefits of completing a thesis or dissertation help with geography homework write my school papers phd thesis autobiography

Profil pracownika

Prof. dr hab. Maciej Szaleniec

Pracownik IKiFP PAN od: 2002

Z-ca Dyrektora ds Naukowych

Pokój: 239, 226

Telefon: +48 12 6395 101

E-mail: maciej.szaleniec(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badania spektrum substratowego enzymów (EBDH, PEDH, S25DH, AcmB, AOR) i analiza produktów reakcji metodami GC-MS i LC-MS.
- Badania kinetyki i termodynamiki redukcji i utleniania enzymu (temperaturowe pomiary kinetyczne i izotermiczna kalorymetria titracyjna).
- Badania mechanizmu za pomocą kinetycznego efektu izotopowego (KIE)
- Badania inhibicji i deaktywacji enzymu.
- Optymalizacja warunków reakcji w bioreaktorach.
- Kwantowo-chemiczne modelowanie ścieżek reakcji (ze szczególnym naciskiem na EBDH, BSS i S25DH)
- Homologiczne modelowanie struktury enzymów w oparciu o znaną sekwencję aminokwasową i znane struktury 3D podobnych enzymów
- Modelowanie enzymów metodami klasycznej dynamiki molekularnej
- Modelowanie zależności między strukturą substratów a reaktywnością katalityczną metodami wieloczynnikowej regresji liniowej i sztucznych sieci neuronowych (SSN)
- Badania nad zastosowaniem immobilizowanych enzymów w syntezie chemicznej
- Badania nad zastosowaniem całych komórek bakteryjnych w syntezie chemicznej

Metodyka:

- Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności (UV/Vis). Badania połówkowego cyklu reakcji metodami szybkiej kinetyki stopped-flow. Wyznaczanie kinetycznego efektu izotopowego (KIE).
- Zastosowanie FPLC i technik elektroforetycznych do oczyszczania i monitorowania czystości enzymu
- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD i MS (LC-DAD-ESI/APCI-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH, S25DH, AcmB i PEDH
- Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH
- Izotermiczna kalorymetria titracyjna (ITC) jako metoda badania termodynamiki reakcji enzymatycznej.
- Kwantowo-mechaniczne modelowanie reakcji enzymatycznej w w oparciu o klasterowy model molibdenowego centrum aktywnego metodami jak i w oparciu o model całej podjednostki enzymu metodą QM:MM. Weryfikacja hipotez dotyczących mechanizmu reakcji EBDH przez modelowanie reakcji z różnymi substratami.
- Modelowanie dynamiki białek metodami MD
- Zastosowanie metodologii QSAR i sztucznych sieci neuronowych do modelowania kinetyki enzymatycznej w oparciu o parametry kwantowo-mechaniczne

Dalsze informacje:

- Tytuł Profesora Nauk Chemicznych (2019)
- Habilitacja (2013) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie
Tytuł pracy 'Badania mechanizmu i enancjoselektywności reakcji oraz modelowanie reaktywności dehydrogenazy etylobenzenowej zaawansowanymi metodami eksploracyjnej analizy danych. Badania eksperymentalne i teoretyczne."
- Doktorat (2007) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Tytuł pracy 'Ethylbenzene Dehydrogenase - Biocatalytic Oxidation of Alkylaromatic and Alkylheteroaromatic Compounds'
- Magisterium (2002) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Polska i Strathclyde University, Chemistry Department (Royal College), Glasgow, UK. Tytuł pracy: 'Modelling soft metal binding sites in proteins'

Staże zagraniczne

- 2000/2001 - 4 months research fellowship, United Kingdom, Strathclyde University, Glasgow, Pure & Applied Chemistry Department
- 2002.08 - 1 month research fellowship, Germany , Bremen Universität, Zentrum für Umweltforschung und Technologie.
- 02.2003-07.2003 - 5 months research fellowship, Germany, Mikrobiologie, Institut für Biologie II Albert-Ludwigs Universität in Freiburgu Bz

ORCID: 0000-0002-7650-9263
PUBLONS: publons.com/a/1352215/