Profil pracownika

Mgr inż. Grzegorz Potasiewicz

Pracownik IKiFP PAN od: 2013

Pokój: 133

Telefon: +48 12 6395

E-mail: ncpotasi(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Multiwarstwy polielektrolitowe

Metodyka:

Woltamperometria cykliczna
Mikrowaga kwarcowa

Dalsze informacje:

Inżynier (2011): Uniwersytet Rolniczy, wydział Technologii Żywności, Spec. Jakość i Bezpieczeństwo Żywności, Tytuł pracy: Zastosowanie DSC w analizie żywności

Magisterium (2013): Uniwersytet Rolniczy, Wydział Technologii Żywności, Spec. Inżynieria żywności, Tytuł pracy: Wpływ wody na kinetykę retrogradacji amylopektyny w układach wieloskładnikowych

Magisterium (2013): Politechnika Krakowska, Wydział Technologii Chemicznej, Spec. Lekka Technologia Organiczna, Tytuł pracy: Optymalizacja filmów nanokompozytowych modyfikowanych błękitem pruskim jako czujnik do oznaczeń nadtlenku wodoru.

2011 - 2012 - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN w Krakowie, Stażysta w ramach programu stypendialnego Homing Plus FNP