Profil pracownika

Mgr inż. Małgorzata Smoliło

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Doktorantka

Pokój: 220

Telefon: +48 12 6395 167

E-mail: ncsmolil(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-"Badanie odporności na utlenianie mieszanin olejów otrzymanych z regeneracji olejów przepracowanych z olejami naftenowymi." Praca inżynierska, Politechnika Krakowska 2015/2016.

-"Charakterystyka fizykochemiczna i badania aktywności katalizatorów miedziowych w reakcji otrzymywania furanu i 2-metylofuranu z aldehydu furfurylowego." Magisterium realizowane w porozumieniu Politechniki Krakowskiej z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 2016/2017.

-“Teoretyczne i doświadczalne badania mechanizmu reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów katalizowanej przez hierarchiczne materiały zeolitowe zawierające wanad”. Doktorat w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 2017.

Dalsze informacje:

26.05-26.07.2018r. Staż naukowy w Sorbonne Université, UPMC Laboratoire de Réactivité de Surface, Paryż - Francja. Temat stażu: Synteza i charakterystyka katalizatorów wanadowych wprowadzonych do zeolitu BETA.

20-27.05.2019r. Staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego, Czeskiej Akademii Nauk w Pradze.
Temat stażu: Methane selective oxidation to methanol of over metallozeolites catalysts.

23.09-23.11.2019r. Staż naukowy w Sorbonne Université, UPMC Laboratoire de Réactivité de Surface, Paryż - Francja. Temat stażu: Synteza i charakterystyka katalizatorów wanadowych wprowadzonych do zeolitu BETA do reakcji utleniającego odwodornienia lekkich alkanów (ODH).

2019

  • K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398