Profil pracownika

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

Pracownik IKiFP PAN od: 2001

Profesor

Pokój: 622, Collegium Chemicum, UMCS, Lublin Lublin

Telefon: +48 81 537 5620

E-mail: panczyk(at)vega.umcs.lublin.pl

Tematyka badawcza:

Strona internetowa projektu NCN Sonata 2 Bis: Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowych (UMO-2012/07/E/ST4/00763)

- Modelowanie komputerowe struktury i przemian zachodzących w niekanonicznych formach telomerycznego DNA
- Modelowanie komputerowe struktury i właściwości nanopojemników molekularnych złożonych z nanocząstek magnetycznych, barwników oraz nanorurek węglowych.
- Teoretyczne badania kinetyki adsorpcji i termodesorpcji gazów na powierzchniach ciał stałych.
- Badania dynamiki transportu na powierzchniach fraktalnych.

Metodyka:

- Modelowanie mikrokinetyczne.
- Symulacje Monte Carlo.
- Dynamika molekularna.

Dalsze informacje:

-Profesor (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

-Habilitacja (2008) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, "Analiza teoretyczna ewolucji czasowej układów adsorpcyjnych gaz/ciało stałe oparta na Statystycznej Teorii Transportu".

-Doktorat (2001) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS (Lublin), "Zastosowanie Statystycznej Teorii Transportu Międzyfazowego do opisu kinetyki adsorpcji gazów na energetycznie heterogenicznych powierzchniach ciał stałych".

-Magisterium (1997) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS (Lublin), "Sukcesy czy niepowodzenia dotychczasowych prób oceny własności energetycznych powierzchni adsorbentów i katalizatorów w oparciu o analizę widm temperaturowo programowanej desorpcji".


Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, 2002.

Przedłużenie stypendium krajowego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, 2003.

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "KOLUMB", 2007.

Roczny staż podoktorski na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania), 2008-2009

Visiting Fellow collegu Clare Hall, Cambridge, UK, 2008.

Członek dożywotni collegu Clare Hall, Cambridge, UK