Profil pracownika

Dr Anna Pajor-Świerzy

Pracownik IKiFP PAN od: 2009

Adiunkt

Pokój: 140

Telefon: +48 12 6395 121

E-mail: ncpajor(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza nanocząstek metalicznych.
- Właściwości przewodzące nanomateriałów.
- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe oraz kompozytowe.

Metodyka:

- Pomiary potencjału zeta
- Pomiary wielkości cząstek
- Spektroskopia UV-VIS
- Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)
- Pomiary przewodnictwa elektrycznego
- Badanie adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej
- Woltamperometria cykliczna

Dalsze informacje:

- Doktorat (2014) "Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" prowadzone w ramach partnerskich umów przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, tytuł pracy: "Elektroaktywne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe z wbudowanymi nanocząstkami"
- Magisterium (2009) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, tytuł pracy: "Kinetyka adsorpcji biopolimerów na powierzchniach modelowych".

Staże zagraniczne i krajowe

- 2019 (27-31.05) - wyjazd o charakterze szkoleniowym w ramach programu Erasmus+, International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Braga, Portugalia

- 2015-2017 - stypendium podoktorskie: Casali Center for Applied Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima, Izrael, w tym:
marzec/kwiecień 2016 - Institute for Fluid Mechanics and Aerodynamics, Technische Universitat Darmstadt, Darmstadt, Niemcy;
sierpień/wrzesień 2015 Universidad Complutense de Madrid, Faculted de Quimica, Madryt, Hiszpania

- lipiec/sierpień 2009 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków, (opiekun dr Barbara Jachimska)