Profil pracownika

Mgr inż. Katarzyna Haraźna

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Doktorant

Pokój: 236

Telefon: +48 12 6395 156, 163,

E-mail: ncharazn(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-Fizykochemiczna charakterystyka poliestrów
-Biokatalityczna i chemiczna modyfikacja polihydroksyoktanianu (PHO)
-Zastosowanie polihydroksyalkanianów w preparatyce materiałów biomedycznych
-Bio(nano)kompozyty polimerowe
-Głębokie eutektyczne rozpuszczalniki (DES) na bazie polihydroksyalkanianów

Metodyka:

-Chromatografia (gazowa, cieczowa) sprzężona ze spektrometrią mas.
-Fermentacja bakteryjna
-Spektroskopia w podczerwieni (IR)
-Analiza termiczna: Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) oraz analiza termigrawimetryczna (TGA)
-Analiza dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD)
-Pomiary kątów zwilżania oraz wyznaczanie energii powierzchniowej
-Hodowle komórek eukariotycznych na rusztowaniach komórkowych

Dalsze informacje:

Magisterium (2017) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Tytuł pracy dyplomowej: "Badania nad modyfikacją powierzchniową nanokryształów celulozowych za pomocą bezwodnika kwasu bursztynowego".

Inżynier (2016) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Tytuł pracy dyplomowej: "Badania nad obniżaniem palności nanofibrylarnej celulozy i jej nanokompozytów".

Staże zagraniczne:
05.2019 - 06.2019 - 1 months research fellowship, Applied Biotechnology Research Group, University of Westminster, London, United Kingdom

2019
Ewelina Cichoń, Katarzyna Haraźna, Szymon Skibiński, Tomasz Witko, Aneta Zima, Anna Ślósarczyk, Małgorzata Zimowska, Małgorzata Witko, Bartosz Leszczyński, Andrzej Wróbel, Maciej Guzik, Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications,
J Mech Behav Biomed Mater, 2019

Katarzyna Haraźna, Karolina Walas, Patrycja Urbańska, Tomasz Witko, Wojciech Snoch, Agnieszka Siemek, Barbara Jachimska, Marcel Krza, Bogna D. Napruszewska, Małgorzata Witko, Szczepan Bednarz, Maciej Guzik, Polyhydroxyalkanoate-derived hydrogen-bond donors for the synthesis of new deep eutectic solvents, Green Chem., 2019,21, 3116-3126

Katarzyna Haraźna, Liliana Szyk-Warszyńska, Małgorzata Witko, Maciej Guzik, Preparation, characterisation and modification of bacterial polyhydroxyoctanoate for construction of wound patches, in a book: Modern polymeric materials for environmental applications, ed. Krzysztof Pielichowski, Kraków 2019

Kamila Sofińska, Jakub Barbasz, Tomasz Witko, Jerzy Dryzek, Kaarzyna Haraźna, Małgorzata Witko, Joanna Kryściak-Czerwenka, Maciej Guzik, Structural, topographical and mechanical characeristics of purified polyhydroxyoctanoate (PHO) polymer, Journal of Applied Polymer Science, 2019, 136 (4), 47192: DOI: 10.1002/app.47192

2018
Katarzyna Haraźna, Małgorzata Witko, Andrzej J. Bojarski, Maciej Guzik, Polimery do zastosowań medycznych – polihydroksyalkaniany (PHA), Zeszyty naukowe towarzystwa doktorantów UJ, 1, 38-39, Kraków 2018

Agnieszka Leszczyńska, Paulina Radzik, Katarzyna Haraźna, Krzysztof Pielichowski, "Thermal stability of cellulose nanocrystals prepared by succinic anhydride assisted hydrolysis", Thermochimica Acta, (2018), DOI: 10.1016/j.tca.2018.03.015

2019

  • K. Harazny, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, “Polyhydroxyalkanoate derived hydrogen bond donors for synthesis of new Deep Eutectic Solvents”, Green Chemistry, DOI 10.1039/C9GC00387H
  • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192