Profil pracownika

Mgr Paulina Komorek

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

doktorant

Pokój: 109

Telefon: +48 12 6395 203

E-mail: ncpkomor(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-Charakterystyka fizykochemiczna białek
-Adsorpcja białek do powierzchni metalicznych
-Badanie struktury drugorzędowej białek

Metodyka:

-Mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dyssypacją energii (QCM-D)
-Wieloparametrowy powierzchniowy rezonans plazmonów (MP-SPR)
-Fourierowska spektroskopia w podczerwieni (FTIR)
-Spektroskopia UV-Vis

Dalsze informacje:

Staże zagraniczne:
Kwiecień-czerwiec 2017 - Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Erasmus+)
Sierpień-październik 2018 - Carl von Ossietzky University of Oldenburg (Erasmus+)
Sierpień-wrzesień 2019 - Carl von Ossietzky University of Oldenburg (NAWA PPN/BIL/2018/1/00103 – ”Understanding molecular aspects of the protein misfolding process: in situ spectroscopic and microscopic studies”)

Magisterium: 2017 r. - na kierunku biofizyka (fizyka medyczna) na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
temat pracy magisterskiej: Stabilność konformacyjna układów
biopolimerowych na powierzchniach metalicznych w zastosowaniach biomedycznych

2020

  • S. Kachhap, Z. Wojdyla P. Komorek, A. Kluza, K. Kurpiewska, B. Jachimska, T. Borowski, "It takes two to tango - the case of thebaine 6-O-demethylase", International Journal of Biological Macromolecules, (2020) DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.030
  • P. Komorek, M. Wałek, B. Jachimska, "Mechanism of lysozyme adsorption onto gold surface determined by quartz crystal microbalance and surface plasmon resonance", Bioelectrochemistry, 135 (2020) 107582

2019

  • S. Świątek, P. Komorek, G. Turner, B. Jachimska, "β-lactoglobulin as a potential carrier for bioactive molecules", Bioelectrochemistry, 126 (2019) 137-145
  • S. Swiatek, P. Komorek, B. Jachimska, "Adsorption of β-lactoglobulin A on gold surface determined in situ by QCM-D measurements,", Food Hydrocolloids, 91 (2019) 48-56
  • P. Komorek, E. Martin, M. Wałek, I. Brand, B. Jachimska, "Changes in protein’s secondary structure as a result of its interaction with a gold surface", Amer Chem Soc.,Spring 2019 American Chemical Society National Meeting Orlando, 257 (2019) 595
  • P. Komorek, E. Martin, I. Brand, B. Jachimska, "Changes in Lysozyme’s II-Structure and Aggregates Formation as a Result of Its Interactions with a Gold Surface", FEBS OPEN BIO , 9 (2019) 272

2017

  • B. A. Russell, B. Jachimska P. Komorek, P. A. Mulheran, Y. Chen, "Lysozyme Encapsulated Gold Nanoclusters: Effects of Cluster Synthesis on Natural Protein Characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys, 19 (2017) 7228-7235