Profil pracownika

Mgr Aleksandra Kirpsza

Pracownik IKiFP PAN od: 2012

Doktorantka

Pokój: 011

Telefon: +48 12 6395186

E-mail: ncczapla(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Termiczne, sorpcyjne, kwasowe własności krystalicznych i nanoszonych heteropolikwasów.
- Własności katalityczne heteropolikwasów w reakcji syntezy diizopropylowego eteru (DIPE)

Metodyka:

- Chromatografia gazowa do badań katalitycznych reaktorach o ciągłym przepływie.
- Spektroskopia w podczerwieni
- Mikroskopia scanningowa, dyfrakcja rentgenowska.
- Analiza termograwimetryczna, waga sorpcyjna.

Dalsze informacje:

Magisterium (2010) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, " Modyfikacje kwasowo – zasadowe materiałów warstwowych, a ich własności katalityczne".

2018

  • A. Kirpsza, E. Lalik, G. Mordarski, A. Micek-Ilnicka, "Catalytic properties of carbon nanotubes-supported heteropolyacids in isopropanol conversion", Applied Catalysis A, General, 549 (2018) 254-262

2016

  • E Garcia-Lopez, G. Marci, F. Pomilla, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, L. Palmisano, "Supported H3PW12O40 for 2-propanol (photo-assisted) catalytic dehydration in gas-phase regime: the role of the support and of the pseudo-liquid phase in the (photo)activity", Applied Catalysis B: Environmental, 189 (2016) 252-265

2015

  • U. Filek, A. Kirpsza, A. Micek-Ilnicka, E. Lalik, A. Bielański, "Ethanol conversion over cesium-doped mono- and bi-cationic aluminum and gallium H3PW12O40 salts", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 407 (2015) 152-162
  • R. Tokarz-Sobieraj, R. Grybos, U. Filek, A. Micek-Ilnicka, P. Niemiec, A. Kirpsza, M. Witko, "Generation of acidic sites in Al, Ga, in salts of molybdenum and tungsten Keggin-type heteropolyacids. DFT modeling and catalytic tests", Catalysis Today, 257 (2015) 72-79