Profil pracownika

dr inż. Łukasz Kuterasiński

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Asystent

Pokój: 105

Telefon: +48 12 6395115

E-mail: nckutera(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Synteza, obróbka posyntezowa i charakterystyka fizykochemiczna oraz katalityczna materiałów tlenkowych oraz porowatych (w szczególności zeolity).

Metodyka:

*Rentgenowska analiza fazowa (XRD).
*Spektroskopia w podczerwieni (IR): analiza drgań szkieletowych, badania sorpcyjne układów tlenkowych z zastosowaniem amoniaku, pirydyny, tlenku węgla, tlenku azotu.
*Niskotemperaturowa sorpcja azotu (BET) - badania porowatości.
*Termoprogramowana desorpcja cząsteczek-sond (TPD).
*Podstawowe badania NMR w ciele stałym (Si, Al).
*Badania katalityczne: uwodornienie furfuralu do furanu i dimetylofuranu.

Dalsze informacje:

WYKSZTAŁCENIE

a) doktorat

2011- 2015 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
Rozprawa doktorska: „Natura protonowych centrów kwasowych w zeolitach typu MFI izomorficznie podstawionych borem”.

b) studia inżynierskie

2009-2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kierunek: Inżynieria Materiałowa. Praca inżynierska: „Immobilizacja odpadów szkodliwych metodą witryfikacji”

c) jednolite studia magisterskie

2005-2011 Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw. Kierunek: Technologia Paliw. Praca dyplomowa: „The investigation of modified silica- aluminas as catalysts for the removal of Volatile Organic Compounds.” – z wyróżnieniem

STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

2019 Uniwersytet w Oslo, Wydział Chemii, Centrum Inżynierii Materiałowej i Nanotechnologii (dwa tygodnie)
Instytut Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze (jeden miesiąc)

2016-2018 Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (24 miesiące)

2015 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemiczny, Zakład Katalizy Heterogenicznej (dwa tygodnie)
Uniwersytet w Oslo, Wydział Chemiczny, Laboratorium Innowacyjnego Przetwarzania Gazu Ziemnego (trzy miesiące)

2011 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Gliwicach (dwa miesiące)

2010 Laboratorium Badania Reakcyjności Powierzchni, Uniwersytet im. Piotra i Marii Curie w Paryżu (pięć miesięcy)

2009 Cementownia Małogoszcz S.A. (jeden miesiąc)

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

2019-2020 „Ultradźwiękowa synteza zeolitów o strukturze fojazytu jako katalizatorów do reakcji dekarbonylacji furfuralu do furanu”. Działanie naukowe NCN nr 2019/03/X/ST4/00149 - kierownik działania naukowego.

2019-2020 Projekt Narodowej Agencji Wymiany Międzynarodowej (NAVA) pomiędzy Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie a Instytutem Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego Czeskiej Akademii Nauk w Pradze: „Selektywne utlenianie metanu do metanolu na katalizatorach zeolitowych z wprowadzonymi jonami metali”.

2018-2019 Projekt badawczy IKiFP PAN dla młodych pracowników „Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu MFI i FAU otrzymane w obecności ultradźwięków: badania właściwości strukturalnych, teksturalnych, kwasowych i katalitycznych.” – kierownik projektu.

2016-2019 „Hierarchiczne katalizatory zeolitowe typu Y i omega nowej generacji: badania zaawansowanymi metodami IR, NMR oraz modelowanie molekularne”. Grant NCN nr. 2015/17/B/ST5/00023 (IKiFP PAN Kraków).

2016-2018 „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx”. LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015. Projekt realizowany na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

2013-2016 „Nanoklastery zeolitów jako podstawa nowych warstwowych materiałów porowatych do procesów katalitycznych w fazie ciekłej”. Grant NCN nr 2012/07/B/ST5/00771 (IKiFP PAN Kraków).

2011-2015 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD). Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości (WFiIS AGH, IKIFP PAN, IFJ PAN).

2020

 • Ł. Kuterasiński, W. Rojek, M. Gackowski, M. Zimowska, P.J. Jodłowski, "Sonically modified hierarchical FAU-type zeolites as active catalysts for the production of furan from furfural", Ultrason. Sonochem., 60 (2020) 104785
 • Ł. Kuterasiński, P. Bochioch, K. Dymek, R. J. Jędrzejczyk, D. K. Chlebda, J. Łojewska, M. Sitarz, G. Kurowski, P. Jeleń, P. J. Jodłowski, "Spectroscopic studies of MFI and USY zeolite layers over stainless steel 316L wire gauze meshes", Spectrochim. Acta A, 230 (2020) 118060
 • A. Biessikirski, M. Pytlik, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, M. Twardosz, B. D. Napruszewska, "Influence of the Ammonium(V) Nitrate Porous Prill Assortments and Absorption Index on Ammonium Nitrate Fuel Oil Blasting Properties", Energies, 13 (2020) 3763
 • P. J. Jodłowski, G. Kurowski, K. Dymek, R. J. Jędrzejczyk, P. Jeleń, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, A. Węgrzynowicz, T. Sawoszczuk, M. Sitarz, "In situ deposition of M(M=Zn; Ni; Co)-MOF-74 over structured carriers for cyclohexene oxidation - Spectroscopic and microscopic characterization", Microporous Mesoporous Mater., 10.1016/j.micromeso.2020.110249
 • P. Jodłowski, R. Jędrzejczyk, D. K. Chlebda, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka "Sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego zawierającego cząstki metalu, katalizator zeolitowy otrzymywany tym sposobem oraz zastosowanie ultradźwięków w wytwarzaniu katalizatorów zeolitowych i zastosowanie katalizatora w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji"; Patent P.422053 (2020).

2019

 • A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Comparison of structure, morphology, and topography of fertilizer-based explosives applied in the mining industry", Microchemical Journal , 144 (2019) 39
 • M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka, "Spectroscopic IR and NMR studies of hierarchical zeolites obtained by desilication of zeolite Y: Optimization of the desilication route", Micropor. Mesopor. Mater. , 281 (2019) 134-141
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, A. Korzeniowska, B. Sulikowski, J. Datka, "Hierarchical Zeolite Mazzite: Physicochemical Properties and α-Pinene Isomerization", Appl. Catal. A: Gen., 578 (2019) 53-62
 • G. Kowalski, K. Kijowska, M. Witczak, Ł. Kuterasiński, M. Łukasiewicz, "Synthesis and Effect of Structure on Swelling Properties of Hydrogels Based on High Methylated Pectin and Acrylic Polymers", Polymers, 11 (2019) 114
 • A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, M. Dworzak, J. Pyra, M. Twardosz, "Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu (V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej", Przem. Chem., 98/4 (2019) 526
 • A. Biessikirski, M. Ziąbka, M. Dworzak, Ł. Kuterasiński, M. Twardosz, "Wpływ dodatków metalicznych na właściwości morfologiczne oraz ciepło wybuchu nieidealnych materiałów wybuchowych", Przem. Chem., 98/6 (2019) 1000
 • Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, D. Rutkowska-Zbik, J. Datka, "IR Studies of the Cu Ions in Cu-Faujasites", Molecules, 24 (2019) 4250
 • N. Sobuś, B. Michorczyk, M. Piotrowski, Ł. Kuterasiński, D. K. Chlebda, J. Łojewska, R. J. Jędrzejczyk, P. Jodłowski, Piotr Kuśtrowski, I. Czekaj, "Design of Co, Cu and Fe-BEA zeolite catalysts for selective conversion of lactic acid into acrylic acid", Catal. Lett., 10.1007/s10562-019-02883-8

2018

 • P. Stoch, M. Ciecińska, A. Stoch, Ł. Kuterasiński, I. Krakowiak , "Immobilization of hospital waste incineration ashes in glass-ceramic composites", Ceram. Int., 44 (2018) 728-734
 • M. Gackowski, K. Tarach, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, S. Jarczewski, P. Kuśtrowski, J. Datka, "Hierarchical zeolites Y obtained by desilication: Porosity, acidity and catalytic properties", Microporous Mesoporous Mater., 263 (2018) 282-288
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, B. Sulikowski, J. Datka , "IR and NMR studies of hierarchical material obtained by the treatment of zeolite Y by ammonia solution", Spectrochim. Acta, Part A, 193 (2018) 440-446
 • D. K. Chlebda, P. Stachurska, R. J. Jędrzejczyk, Ł. Kuterasiński, A. Dziedzicka, S. Górecka, L. Chmielarz, J. Łojewska, Starz. Starz, P. J. Jodłowski , "DeNOx abatement over sonically prepared iron substituted Y, USY and MFI zeolite catalysts in lean exhaust gas conditions", Nanomaterials, 8 (2018) 21
 • P.J. Jodłowski, D.K. Chlebda, R.J. Jędrzejczyk, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, M. Sitarz , "Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method", Appl. Surf. Sci., 427 (2018) 563-574
 • A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, J. Biegańska, K. Nikolczuk, M. Dworzak, "Wpływ emulgatorów na trwałość matryc wykorzystywanych do produkcji materiałów wybuchowych emulsyjnych", Przem. Chem., 97/4 (2018) 613
 • A. Biessikirski Ł. Kuterasiński , "Właściwości morfologiczne materiałów wybuchowych ANFO otrzymanych z użyciem ciekłych substancji palnych", Przem. Chem., 97/4 (2018) 587
 • A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, "Badanie właściwości strukturalnych i morfologicznych materiałów wybuchowych otrzymanych przez dodatek alkoholu do saletry amonowej", Przem. Chem., 97/10 (2018) 1718
 • M. Gackowski, Ł. Kuterasiński, J. Podobiński, J. Datka , "Hydroxyl Groups Of Exceptionally High Acidity In Desilicated Zeolites Y", ChemPhysChem , 10.1002/cphc.201800948
 • A. Biessikirski, M. Wądrzyk, R. Janus, J. Biegańska, G. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, "Badanie ciekłych składników palnych stosowanych w materiałach wybuchowych opartych na azotanie amonu", Przemysł Chemiczny, 97/3 (2018) 457-462

2017

 • P. J. Jodłowski, R. J. Jędrzejczyk, D. K. Chlebda, A. Dziedzicka, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, M. Sitarz, "Non-Noble Metal Oxide Catalysts for Methane Catalytic Combustion: Sonochemical Synthesis and Characterisation", Nanomaterials, 7 (2017) 174
 • P.J. Jodłowski, Ł. Kuterasiński, R.J. Jędrzejczyk, D. Chlebda, A. Garczarczyk, S. Basąg, L. Chmielarz, "DeNOx abatement modeling over sonically prepared copper USY and ZSM-5 structured catalysts", Catalysts, 7 (2017) 205
 • A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, J. Pyra, M. Dworzak , "Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej", Przemysł Chemiczny, 96/3 (2017) 571-574

2016

 • A. Biessikirski, Ł. Kuterasiński, J. Pyra, M. Dworzak, "Porównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowych", Przemysł chemiczny, 95/7 (2016) 1000

2015

 • M. Motak, Ł. Kuterasiński, B. Samojeden, P. Da Costa, "Catalytic activity of layered aluminosilicates for VOC oxidation in the presence of NOx", Comptes Rendus Chimie , 18 (2015) 1106

2011

 • M. Motak, P. Da Costa, Ł. Kuterasiński, "Modified layered clays as catalysts for ethanol oxidation", Catalysis Today , 176 (2011) 154