Profil pracownika

Prof. dr hab. Maciej Szaleniec

Pracownik IKiFP PAN od: 2002

Z-ca dyrektora ds. naukowych

Pokój: 203, 226

Telefon: +48 12 6395 101

E-mail: ncszalen(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badania spektrum substratowego enzymów (EBDH, PEDH, S25DH, AcmB, AOR) i analiza produktów reakcji metodami GC-MS i LC-MS.
- Badania kinetyki i termodynamiki redukcji i utleniania enzymu (temperaturowe pomiary kinetyczne i izotermiczna kalorymetria titracyjna).
- Badania mechanizmu za pomocą kinetycznego efektu izotopowego (KIE)
- Badania inhibicji i deaktywacji enzymu.
- Optymalizacja warunków reakcji w bioreaktorach.
- Kwantowo-chemiczne modelowanie ścieżek reakcji (ze szczególnym naciskiem na EBDH, BSS i S25DH)
- Homologiczne modelowanie struktury enzymów w oparciu o znaną sekwencję aminokwasową i znane struktury 3D podobnych enzymów
- Modelowanie enzymów metodami klasycznej dynamiki molekularnej
- Modelowanie zależności między strukturą substratów a reaktywnością katalityczną metodami wieloczynnikowej regresji liniowej i sztucznych sieci neuronowych (SSN)
- Badania nad zastosowaniem immobilizowanych enzymów w syntezie chemicznej
- Badania nad zastosowaniem całych komórek bakteryjnych w syntezie chemicznej

Metodyka:

- Spektroskopowe techniki badania aktywności enzymu z różnymi substratami bazujące na fotometrycznym teście aktywności (UV/Vis). Badania połówkowego cyklu reakcji metodami szybkiej kinetyki stopped-flow. Wyznaczanie kinetycznego efektu izotopowego (KIE).
- Zastosowanie FPLC i technik elektroforetycznych do oczyszczania i monitorowania czystości enzymu
- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami DAD i MS (LC-DAD-ESI/APCI-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH, S25DH, AcmB i PEDH
- Zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MS) do separacji produktów reakcji katalizowanych przez EBDH
- Izotermiczna kalorymetria titracyjna (ITC) jako metoda badania termodynamiki reakcji enzymatycznej.
- Kwantowo-mechaniczne modelowanie reakcji enzymatycznej w w oparciu o klasterowy model molibdenowego centrum aktywnego metodami jak i w oparciu o model całej podjednostki enzymu metodą QM:MM. Weryfikacja hipotez dotyczących mechanizmu reakcji EBDH przez modelowanie reakcji z różnymi substratami.
- Modelowanie dynamiki białek metodami MD
- Zastosowanie metodologii QSAR i sztucznych sieci neuronowych do modelowania kinetyki enzymatycznej w oparciu o parametry kwantowo-mechaniczne

Dalsze informacje:

- Tytuł Profesora Nauk Chemicznych (2019)
- Habilitacja (2013) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie
Tytuł pracy 'Badania mechanizmu i enancjoselektywności reakcji oraz modelowanie reaktywności dehydrogenazy etylobenzenowej zaawansowanymi metodami eksploracyjnej analizy danych. Badania eksperymentalne i teoretyczne."
- Doktorat (2007) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Tytuł pracy 'Ethylbenzene Dehydrogenase - Biocatalytic Oxidation of Alkylaromatic and Alkylheteroaromatic Compounds'
- Magisterium (2002) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Polska i Strathclyde University, Chemistry Department (Royal College), Glasgow, UK. Tytuł pracy: 'Modelling soft metal binding sites in proteins'

Staże zagraniczne

- 2000/2001 - 4 months research fellowship, United Kingdom, Strathclyde University, Glasgow, Pure & Applied Chemistry Department
- 2002.08 - 1 month research fellowship, Germany , Bremen Universität, Zentrum für Umweltforschung und Technologie.
- 02.2003-07.2003 - 5 months research fellowship, Germany, Mikrobiologie, Institut für Biologie II Albert-Ludwigs Universität in Freiburgu Bz

ORCID: 0000-0002-7650-9263
PUBLONS: publons.com/a/1352215/

2019

 • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039
 • M. Malinowska, B. Miroslaw, E. Sikora, J. Ogonowski, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, M. Pasikowska-Piwko, I. Eris, "New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage", PLoS ONE, 14 (2019) e0214216
 • W. Snoch, K. Stępień, J. Prajsnar, J. Staroń, M. Szaleniec, M. Guzik, "Influence of Chemical Modifications of Polyhydroxyalkanoate-Derived Fatty Acids on Their Antimicrobial Properties", Catalysts, 9 (2019) 510
 • J. Szaleniec, A. Gibała, M. Pobiega, S. Parasion, J. Składzień, P. Stręk, T. Gosiewski, M. Szaleniec, "Exacerbations of Chronic Rhinosinusitis— Microbiology and Perspectives of Phage Therapy", Antibiotics, 8 (2019) 175
 • T. Borowski, M. Szaleniec, "Challenges in Modelling Metalloenzymes", Transition Metals in Coordination Environments. Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 29 (2019) 503-525

2018

 • P. Kalimuthu, A. M. Wojtkiewicz, M. Szaleniec, P. V. Bernhardt, "Electrocatalytic Hydroxylation of Sterols by Steroid C25 Dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", Chem. Eur. J., 24 (30) (2018) 7710-7717
 • Maciej Szaleniec, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Rita Bernhardt, Tomasz Borowski, Marina Donova, "Bacterial steroid hydroxylases: enzyme classes, their functions and comparison of their catalytic mechanisms", Applied Microbiology and Biotechnology, 102(19) (2018) 8153-8171
 • A. Gibała, J. Szaleniec. M. szaleniec, "Bakteriofagi - dobroczynne wirusy", Wszechświat, 119 (2018) 161-171
 • E. Kot, K. Kurpiewska, M. Szaleniec, "Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji", Wszechświat Pismo Przyrodnicze, 119 (10-12) (2018) 221-227

2017

 • A. Rugor, M. Tataruch, J. Staroń, A. Dudzik, E. Niedzialkowska, P. Nowak, A. Hogendorf, A. Michalik-Zym, D. B. Napruszewska, A. Jarzębski, K. Szymańska, W. Białas, M. Szaleniec, "Regioselective hydroxylation of cholecalciferol, cholesterol and other sterol derivatives by steroid C25 dehydrogenase", Applied Microbiology and Biotechnology, 101 (2017) 1163-1174
 • E. Niedzialkowska, B. Mrugala, A. Rugor, P.C. M, A. Skotnicka, J.J. Cotelesage, G.N. George, M. Szaleniec, W. Minor, K. Lewinski,, "Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization", Protein Expr. Purif., 134 (2017) 47-62
 • A. Rugor, A. Wójcik-Augustyn, E. Niedzialkowska, S. Mordalski, J. Staroń A. Bojarski, M. Szaleniec, "Reaction mechanism of sterol hydroxylation by steroid C25 dehydrogenase – homology model, reactivity and isoenzymatic diversity", J. Inorg. Biochem., 173 (2017) 28–43
 • I. Stawoska, A. Dudzik, M. Wasylewski, M. Jemioła‑Rzemińska, A. Skoczowski, K. Strzałka, M. Szaleniec, "DFT-based prediction of reactivity of short-chain alcohol dehydrogenase", J Comput Aided Mol Des, 31(6) (2017) 587-602
 • J. Szaleniec, A. Górski, M. Szaleniec, R. Międzybrodzki, B. Weber-Dąbrowska, P. Stręk, J. Składzień, "Can phage therapy solve the problem of recalcitrant chronic rhinosinusitis?", Future Medicine, 12 (2017) 1427-1442
 • M. Szaleniec, A. Rugor, "Enzymy - katalizatory życia", Wszechświat, 118 (2017) 108-117
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent, P.411750-A1
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413209
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413207
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent P.413208

2016

 • J. Heider, M. Szaleniec, B.M. Martins, D. Seyhan, W. Buckel, B.T. Golding, "Structure and Function of Benzylsuccinate Synthase and Related Fumarate-Adding Glycyl Radical Enzymes", J Mol Microbiol Biotechnol, 26 (2016) 29-44
 • J. Heider, M. Szaleniec, K. Sünwoldt , M. Boll, "Ethylbenzene Dehydrogenase and Related Molybdenum Enzymes Involved in Oxygen-Independent Alkyl Chain Hydroxylation", J Mol Microbiol Biotechnol, 26 (2016) 45-62
 • R. Rabus, M. Boll, J. Heider, R. U. Meckenstock, W. Buckel, O. Einsle, U. Ermler, B. T. Golding, R. P. Gunsalus, P. M. H. Kroneck, M. Krüger, T. Lueders, B. M. Martins, F. Musat, H. H. Richnow, B. Schink, J. Seifert, M. Szaleniec, T. Treude, G. M. Ullmann,, "Anaerobic Microbial Degradation of Hydrocarbons: From Enzymatic Reactions to the Environment.", J Mol Microbiol Biotechnol, 26 (2016) 5-28
 • M. Szaleniec, J. Heider, "Modeling of the Reaction Mechanism of Enzymatic Radical C–C Coupling by Benzylsuccinate Synthase", Int. J. Mol. Sci. , 17 (2016) article number 514
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, P. Stręk, "A stepwise protocol for neural network modeling of persistent postoperative facial pain in chronic rhinosinusitis", Bio-Algorithms and Med-Systems, 12 (2016) 81–88
 • D. Seyhan, P. Friedrich, M. Szaleniec, M. Hilberg, W. Buckel, B. T. Golding, J. Heider, "Elucidating the Stereochemistry of Enzymatic Benzylsuccinate Synthesis with Chirally Labeled Toluene", Angew. Chem. Int. Ed., 5 (2016) 11664–11667
 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak, "Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu", Polish Patent PL406286

2015

 • A. Dudzik, W. Snoch, P. Borowiecki, J. Opalinska-Piskorz, M. Witko, J. Heider, M. Szaleniec, "Asymmetric reduction of ketones and β-keto esters by (S)-1-phenylethanol dehydrogenase from denitrifying bacterium Aromatoleum aromaticum", App. Microbiol. Biotechnol., 99 (2015) 5055-5069
 • M. Ryś, M. Szaleniec, A. Skoczowski, I. Stawoska, A. Janeczko, "FT-Raman spectroscopy as a tool in evaluation the response of plants to drought stress", Open Chem., 13 (2015) 1091–1100
 • R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - EPUB", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [987-83-63270-11-7]
 • R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - MOBI", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [987-83-63270-12-4]
 • R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Leksykon sieci neuronowych - PDF", Wydawnictwo Fundacji "Projekt Nauka", Wrocław 2015, , , [978-83-63270-10-0]
 • A. Rugor , A. Bojarski, M. Szaleniec, "A unique bacterial molybdoenzyme - from structural insights to industrial application", Annual Report, (2015) 46-48
 • T. Borowski, M. Quesne, M. Szaleniec, "QM and QM/MM methods compared: case studies on reaction mechanisms of metalloenzymes", Advances in Protein Chemistry and Structural Biology, 100 (2015) 187-224
 • M. Szaleniec, A. Rugor, A. Dudzik, M. Tataruch, K. Szymańska, A. Jarzębski, "Sposób otrzymywania 25-hydroksylowanych pochodnych sterolowych, w tym 25-hydroksy-7-dehydrocholesterolu", Polish Patent Application, P.411750 (25.03.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania 17a-metyloandrost-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413208 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania octanu androst-1,4,6-trien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413207 (23.07.2015)
 • A. Rugor, M. Szaleniec, T. Janeczko, M. Dymarska, E. Kostrzewa-Susłow, "Sposób wytwarzania propionianu androst-1,4-dien-3-on-17-olu", Polish Patent Application P.413209 (23.07.2015)

2014

 • M. Szaleniec, A. Dudzik, B. Kozik, T. Borowski, J. Heider, M. Witko,, "Mechanistic basis for the Enantioselectivity of the Anaerobic Hydroxylation of Alkylaromatic compounds by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Inorg. Biochem., 139 (2014) 9–20
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, P. Stręk, A. Boroń, K. Jabłońska, J. Gawlik, J. Składzień, "Outcome prediction in endoscopic surgery for chronic rhinosinusitis – A multidimensional model", Adv. Med. Sci., 59 (2014) 13-18
 • M. Tataruch, J. Heider, J. Bryjak, P. Nowak, D. Knack, A.Czerniak, J. Liesiene, M. Szaleniec, "Suitability of the hydrocarbon-hydroxylating molybdenum-enzyme ethylbenzene dehydrogenase for industrial chiral alcohol production", J. Biotechnol., 192 (2014) 400-409
 • Gerold Jerz, Nadine Gebers, Dominika Szot, Maciej Szaleniec, Peter Winterhalter, Slawomir Wybraniec, "Separation of amaranthine-type betacyanins by ion-pair high-speed countercurrent chromatography.", J. Chromatogr. A, 1344 (2014) 42–50
 • M. Szaleniec, P. Waligórski, "Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej i klasyfikacyjnych sieci neuronowych do przewidywania zjawiska samoniezgodności kapusty białej (Brassica oleracea var. capitata) w oparciu o eksperymenty elektroforetyczne", Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych, (2014) 45-61, ISBN 978-83-88724-71-8

2013

 • J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Składzień, J. Tomik, K. Oleś, R. Tadeusiewicz, "Artificial neural network modelling of the results of tympanoplasty in chronic suppurative otitis media patients", Compt. Biol. Med., 43, (2013) 16–22
 • D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC isosteric compounds as new class of enzyme inhibitors: N- and B-ethyl-1,2-azaborine inhibit ethylbenzene hydroxylation as non-convertible substrate analogs", Angew. Chem. Int. Ed., 52 (2013) 2599 –2601
 • D. H. Knack, J. L. Marshall, G. P. Harlow, A. Dudzik, M. Szaleniec, S-Y. Liu, J. Heider, "BN/CC-isosterische Verbindungen als Enzyminhibitoren: Hemmung der Hydroxylierung von Ethylbenzol durch N - und B -Ethyl-1,2-aza- borin als nichtkonvertierbare Substratanaloga", Angew. Chem., 125 (2013) 2660 –2662
 • A. Dudzik, B. Kozik, M. Tataruch, A. Wójcik, D. Knack, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, M. Szaleniec, "The reaction mechanism of chiral hydroxylation of p-OH and p-NH2 substituted compounds by ethylbenzene dehydrogenase", Can. J. Chem., 91 (2013) 775-786
 • S. Wybraniec, K. Starzak, A. Skopińska, M. Szaleniec, J. Słupski, K. Mitka, P. Kowalski, T. Michałowski, "Effects of Metal Cations on Betanin Stability in Aqueous-organic", Food Sci. Biotechnol., 22 (2013) 353-363
 • J. Waga, J. Zientarski, M. Szaleniec, K. Obtułowicz, W. Dyga, A. Skoczowski, "Null Alleles in Gliadin Coding Loci and Wheat Allergenic Properties", Am. J. Plant Sci., 4 (2013) 160-168
 • M. Szaleniec, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, P. Hejduk, "Ammonium adsorption on Brønsted acidic centers", J. Mol. Model., 19 (2013) 4487–4501
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Czekoladowa Chemia", Charaktery - magazyn psychologiczny, 04 (2013) 94-97
 • M. Szaleniec, J. Szaleniec, "Neuronowe modele przewidujące własności biomateriałów", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) p. 491-526
 • J. Szaleniec, J. Grabska-Chrząstowska, M. Szaleniec, "Zastosowania sieci neuronowych w analizie przeżycia", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) 529-542
 • R. Tadeusiewicz, L. Rutkowski, M. Szaleniec, A. Horzyk, M. Strzelecki, "Dodatek - kompedium sieci neuronowych", Inżynieria biomedyczna, podstawy i zastosowania, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, tom 9 (2013) p. 667-745
 • M. Szaleniec, M. Tataruch, J. Bryjak, P. Nowak " Sposób otrzymywania chiralnie czystych alkoholi alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych oraz układ reaktorowy do realizacji tego sposobu ", Polish Patent Application, P-406286

2012

 • M. Szaleniec, A. Salwiński, T. Borowski, J. Heider, M. Witko, "Quantum chemical modeling studies of ethylbenzene dehydrogenase activity", Int. J. Quant. Chem., 112 (2012) 1990–1999
 • M. Szaleniec, "Prediction of enzyme activity with neural network models based on electronic and geometrical features of substrates", Pharm. Reports, 64 (2012) 511-531
 • D. Knack, C. Hagel, M. Szaleniec, A. Dudzik, A. Salwinski, J. Heider, "Substrate and inhibitor spectrum of ethylbenzene dehydrogenase: perspectives on application potential and catalytic mechanism", Appl. Environ. Microb., 78 (2012) 6475–6482
 • M. Szaleniec, "Chemia chleba", Charaktery - magazyn psychologiczny, 05 (2012) 94-109
 • M. Szaleniec, "Alchemia szkockiej ambrozji", Charaktery - magazyn psychologiczny, 09 (2012) 92-111
 • M. Szaleniec, "Biokatalityczne utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych i alkiloheterocyklicznych przez dehydrogenazę etylobenzenową", (Eds. J. Jakubowski, J. Wątroba), Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków 2012, , 59-66, [978-83-88742-64-0]

2011

 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Czy nano znaczy skuteczny?", Style i Charaktery, 1 (2011) 63
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Dlaczego proszek pierze?", Style i Charaktery, 2 (2011) 55
 • J. Szaleniec, M.Szaleniec, "Kogo gryzą komary?", Style i Charaktery, 3 (2011) 53
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Woda życia", Charaktery - magazyn psychologiczny, 8 (2011) 96-99
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Lotne słowa komórek", Charaktery - magazyn psychologiczny, 12 (2011) 92-95
 • J. Waga, J. Zientarki, M. Szaleniec, A. Skoczowski, "Efektywność wykorzystania kolumn chromatograficznych typu „Poroshell” w badaniach białek gliadynowych metodą RP-HPLC", Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 260/261 (2011) 5-19
 • J. Szaleniec, R. Tadeusiewicz, M. Szaleniec, "Model choroby jako narzędzie lekarza XXI wieku - przydatność metod sztucznej inteligencji w medycynie na przykładzie sztucznych sieci neuronowych", Elementy Informatyki Medycznej. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje., (2011) 187-191

2010

 • M. Szaleniec, T. Borowski, K. Schühle, M. Witko, J. Heider, "Ab inito modeling of ethylbenzene dehydrogenase reaction mechanism", J. Am. Chem. Soc., 132 (2010) 6014-6024
 • P. Waligórski, M. Szaleniec, "Prediction of white cabbage (Brassica oleracea var. capitata) self-incompatibility based on neural network and discriminant analysis of complex electrophoretic patterns", Comput. Biol. and Chem., 34 (2010) 115-121
 • P. Hejduk, M. Szaleniec, M. Witko, "Molecular and dissociative adsorption of water at low-index V2O5 surfaces: DFT studies using cluster surface models", J. Mol. Cat. A, 325 (2010) 98-104
 • Aneta Spórna, P. Stalica, G. Jerz, M. Szaleniec, S. Wybraniec, "Liquid chromatographic techniques in separation of betacyanins and their derivatives from red beet roots (Beta vulgaris L.)", Challenges of Modern Technology, 1 (2010) 19-22
 • J. Szaleniec, M. Szaleniec, "Ile jest cukru w jedzeniu?", Style i Charaktery, 3 (2010) 65

2009

 • M.Szaleniec, A.Dudzik, M.Pawul, B.Kozik "Quantitative Structure Enantioselective Retention Relationship for High-performance Liquid Chromatography Chiral Separation of 1-Phenylethanol Derivatives", J. Chromatgr. A, 1216 (2009) 6224-6235
 • M.Szaleniec, R.Tokarz-Sobieraj, W.Witko "Theoretical Study of 1-(4-Hexylcyclohexyl)-4-isothiocyanatobenzene: Molecular Properties and Spectral Characteristics", J. Mol. Model., 15 (2009) 935-943
 • S.Wybraniec, P.Stalica, G.Jerz, B.Klose, N.Gebers, P.Winterhalter, A.Sporna, M.Szaleniec, Y.Mizrahi "Separation of Polar Betalain Pigments from Cacti Fruits of Hylocereus polyrhizus by Ion-pair High-speed Countercurrent Chromatography", J. Chromatgr. A, 1216 (2009) 6890-6899
 • J.Szaleniec, M.Wiatr, M.Szaleniec, J.Tomik, J.Składzień "Modelowanie wyników operacji tympanoplastycznych za pomocą regresyjnych i klasyfikacyjnych sieci neuronowych", Otorylaryngologia, 8 (suplement) (2009) 36 [ISSN 1643-658X]
 • J. Szaleniec, M. Wiatr, M. Szaleniec, J. Składzień, J. Tomik, P. Stręk, R. Tadeusiewicz, R. Przeklasa, "Przydatność sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu pooperacyjnej poprawy słuchu u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego ", Przegl. Lek., 66 (2009) 924-9

2008

 • A.Knapik, A.Drelinkiewicz, M.Szaleniec, W.Makowski, A.Waksmundzka-Góra, A.Bukowska, W.Bukowski, J.Noworól "Hydrogenation of Unsaturated Carboxylic Acids on Functional Gel-Type Resin Supported Pd Catalysts. The Effect of Reactant Structure", J. Mol. Catal. A, 279 (2008) 47-56
 • M.Szaleniec, R.Tadeusiewicz, M.Witko "The Selection of Optimal Neural Models for Forecasting of Biological Activity of Chemical Compounds", Neurocomputing, 72 (2008) 241-256
 • M.Szaleniec, R.Tokarz-Sobieraj, M.Witko "Modification of Tetraphenylporphyrine Ring in Manganese (III) Complexes - Theoretical Description of the Influence on Their Physicochemical Properties", Polish J. Chem., 82 (2008) 1853-1863
 • M.Szaleniec, M.Witko, J.Heider "Quantum Chemical Modelling of the C-H Cleavage Mechanism in Oxidation of Ethylbenzene and Its Derivates by Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Mol. Catal. A, 286 (2008) 128-136
 • M.Szaleniec "Sieci Neuronowe i regresja wieloraka - czyli jak okiełznać złożoność w badaniach naukowych", in: "Zastosowania statystyki i data miting w badaniach naukowych" (J.Wątroba, ed.), StatSoft, Kraków 2008, p.69-86 [ISBN 978-83-88724-40-4]

2007

 • J. Szaleniec, M. Modrzejewski, M. Szaleniec, W. Wszołek, "Application of New Acoustic Parameters in ANN-Aided Pathological Speech Diagnosis", Archives of Acoustics, 32, (2007) 1-10
 • M. Szaleniec, C. Hagel, M. Menke, P. Nowak, M. Witko, J. Heider, "Kinetics and Mechanism of Oxygen-Independent Hydrocarbon Hydroxylation by Ethylbenzene Dehydrogenase", Biochemistry (US), 46 (2007) 7637-7646
 • M. Szaleniec, "Od benzyny do hiacyntu", Akademia, 3 (2007) 34-35;

2006

 • M. Szaleniec, R. Tadeusiewicz, A. Skoczowski "Optimization of Neural Models Based on the Example of Assessment of Biological Activity of Chemical Compounds", Computer Methods Mater. Sci., 6 (2006) 65-80
 • M. Szaleniec, M. Witko, R. Tadeusiewicz, J. Goclon "Application of Artificial Neural Networks and DFT-based Parameters for Prediction of Reaction Kinetics of Ethylbenzene Dehydrogenase", J. Comput.-Aided Molecular Design, 20 (2006)145-157
 • M. Szaleniec, "Ethylbenzene Dehydrogenase - Biocatalytic Oxidation of Alkylaromatic and Alkylheteroaromatic Compounds", ICSC PAS, Kraków 2006, , pp.237 [ISBN 83-60514-03-8], []

2005

 • , "Bulletin of CatColl Centre of Excellence, Catalysis on Oxide-type Materials. Theory and Experiment: Share Needs and Capabilities, Lecture Notes 4", IKiFP PAN, Kraków 2005, , pp.294, [[ISBN 83-920331-8-3]]

2004

 • C.A.Doose, M.Szaleniec, P.Behrend, A.Muller, B.Jastorff "Chromatographic Behavior of Pyrithiones", J. Chromatogr. A, 1052 (2004) 103-110
 • I.Stawoska, J.Supel, K.Lewiński, M.Szaleniec, A.Skoczowski, I.Łakomska, G.Stochel "Interactions between Human Serum Albumin and Anticancer Metal Complexes", Ann. Polish Chem. Soc., 3 (2004) 723-726 [ISBN 83-920343-2-5]

2003

 • M. Szaleniec, B. Jobst, J. Heider, "Ethylbenzene Dehydrogenase: Oxidation of Hydrocarbons without Oxygen", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 240