Profil pracownika

Mgr inż. Katarzyna Haraźna

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Doktorant

Pokój: 236

Telefon: +48 12 6395 156, 163,

E-mail: ncharazn(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-Fizykochemiczna charakterystyka polimerów
-Biokatalityczna i chemiczna modyfikacja polihydroksyoktanianu (PHO)
-Zastosowanie polihydroksyalkanianów w preparatyce materiałów biomedycznych
-Bio(nano)kompozyty polimerowe
-Głębokie eutektyczne rozpuszczalniki (DES) na bazie polihydroksyalkanianów

Metodyka:

-Chromatografia: gazowa, cieczowa, żelowa
-Fermentacja bakteryjna
-Spektroskopia w podczerwieni (IR)
-Analiza termiczna: Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) oraz analiza termigrawimetryczna (TGA)
-Analiza dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD)
-Pomiary kątów zwilżania oraz wyznaczanie energii powierzchniowej
-Hodowle komórek eukariotycznych na rusztowaniach komórkowych

Dalsze informacje:

Magisterium (2017) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Tytuł pracy dyplomowej: "Badania nad modyfikacją powierzchniową nanokryształów celulozowych za pomocą bezwodnika kwasu bursztynowego".

Inżynier (2016) Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Tytuł pracy dyplomowej: "Badania nad obniżaniem palności nanofibrylarnej celulozy i jej nanokompozytów".

Staże zagraniczne:
05.2019 - 06.2019 - 1 months research fellowship, Applied Biotechnology Research Group, University of Westminster, London, United Kingdom

Dalsze informacje dotyczące przebiegu mojej kariery naukowej dostępne są na moim profilu ORCID:2019
E. Cichoń, K. Haraźna, S. Skibiński, T. Witko, A. Zima, A. Ślósarczyk, M. Zimowska, M. Witko, B. Leszczyński, A. Wróbel, M. Guzik, "Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications",
J Mech Behav Biomed Mater., 98 (2019) 235-245.

K. Haraźna, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. D. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, "Polyhydroxyalkanoate-derived hydrogen-bond donors for the synthesis of new deep eutectic solvents", Green Chem., 21 (2019) 3116-3126.

K. Haraźna, L. Szyk-Warszyńska, M. Witko, M. Guzik, "Preparation, characterisation and modification of bacterial polyhydroxyoctanoate for construction of wound patches", in a book: Modern polymeric materials for environmental applications, 139-151, ed. Krzysztof Pielichowski, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019, ISBN: 978-83-937270-6-3

K. Sofińska, J. Barbasz, T. Witko, J. Dryzek, K. Haraźna, M. Witko, J. Kryściak-Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical and mechanical characeristics of purified polyhydroxyoctanoate (PHO) polymer", J. Appl. Polym., 136 (2019) 47192.

2018

K. Haraźna, M. Witko, A. J. Bojarski, M. Guzik, "Polimery do zastosowań medycznych – polihydroksyalkaniany (PHA)", In a book: Zeszyty naukowe towarzystwa doktorantów UJ, 38-39, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ISBN:2084-977X.

A. Leszczyńska, P. Radzik, K. Haraźna, K. Pielichowski, "Thermal stability of cellulose nanocrystals prepared by succinic anhydride assisted hydrolysis", Thermochim. Acta, 663 (2018) 145-156.

2019

  • K. Harazny, K. Walas, P. Urbańska, T. Witko, W. Snoch, A. Siemek, B. Jachimska, M. Krzan, B. Napruszewska, M. Witko, S. Bednarz, M. Guzik, “Polyhydroxyalkanoate derived hydrogen bond donors for synthesis of new Deep Eutectic Solvents”, Green Chemistry, DOI 10.1039/C9GC00387H
  • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192