Profil pracownika

Dr Agata Pomorska

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Adiunkt

Koloidy

Pokój: 137 Kraków

Telefon: +48 12 6395202

E-mail: ncpomors(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Badanie kinetyki adsorpcji białek, nanocząstek złota oraz sfunkcjonalizowanych nanocząstek TiO2 przy pomocy Kwarcowej Mikrowagi.
Badanie samoorganizacji magnetycznych nanoczastek Fe3O4 za pomocą wanny Langmuir'a- Blodgett'a.
Badanie struktury szczotek polimerowych w trakcie wzrostu oraz przy zmianie parametrów środowiska przy pomocy Kwarcowej Mikrowagi.
Badanie procesu funkcjonalizacji nanokrystalicznych filmów ZnO poprzez warstwy samozorganizowane przy pomocy Kwarcowej Mikrowagi.

Metodyka:

Kwarcowa Mikrowaga, Dynamiczne Rozpraszanie Swiata, Spekroskopia FTIR, Microcontact Printing, Hydrotermalna Synteza filmów ZnO o strukturze nanokrystalicznej, Wanna Langmuir'a- Blodgett'a.

Dalsze informacje:

Przebieg kariery naukowej:

Od lutego 2017- adiunkt w grupie Koloidy (kierownik: Prof. dr. hab. Zbigniew Adamczyk), Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera

Listopad 2016- wrzesien 2018- zewnetrzny pracownik naukowy w projekcie NCN, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii (we współpracy z Prof. Marcinem Sikorą).

Pażdziernik 2013- wrzesień 2016- asystent, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii (kierownik projektu NCN, FUGA pod opieką Prof. dr. hab. Szczepana Zapotocznego; promotor pracy licencjackiej pani mgr. Aleksandry Cebrat: "Tailoring of ZnO nanorods synthesis for photovoltaic application", czerwiec 2016).

Pażdziernik 2014- pażdziernik 2015- zewnetrzny pracownik naukowy w projekcie we współpracy z Prof. dr. hab. Stefanem Chłopickim, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków).

Maj 2013- Lipiec 2013- staż podoktorski w komercyjnym projekcie firmy Atotech Deutschland GmbH, Uniwersytet Paderbon University, Wydział Chemii Technicznej i Makromolekularnej, Niemcy.

Listopad 2008- Marzec 2013- praca badawcza na rzecz nastepujących projektow w ramach studiów doktoranckich na Uniwesytecie Paderborn, Wydział Chemii Technicznej i Makromolekularnej, Niemcy:
-“Prediction of the kinetics of self-repair of forming-induced defects on thin functional primers for advanced automotive applications” (KINSREP), EU 7th Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel Steel RTD.
-„Bifunctional coatings based on self-locating nanocontainers“ Volkswagen Stiftung.
-“Durability of adhesively bonded surfaces finished galvanised steels in corrosive environments (DURADH)” EU 7th Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel Steel RTD
-FP7 LARGE Project MUST: "Multi-level protection of the materials for vehicles by "smart" nanocontainers".

Edukacja:
29 May 2013- obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem (summa cum laude): “Studies of the adsorption of organic acids and nanoparticles on modified metal surfaces by means of QCM technique”, promotor: Prof. Dr. -Ing. Guido Grundmeier.

Listopad 2008- Marzec 2013- studia doktoranckie na Wydziale Chemii Technicznej i Makromolekularnej Uniwersytetu Paderborn, Niemcy.

Czerwiec 2008- obrona pracy magisterskiej na Wydziale Chemii, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych, promotor: Prof. dr. hab. Bronisław Jańczuk.

Sierpień 2007- Wrzesień 2007- uczestnictwo w programie: „Summer School 2007” w Hahn- Meitner Institute, Berlin, Niemcy.

Pażdziernik 2003- Czerwiec 2008- Studia na kierunku Chemia Ogólna (specjalizacja: Chemia Fiziyczna) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2019

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of gold nanoparticle bilayers on gold sensors", Colloids a Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 560 (2019) 393-401
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • A. Pomorska, K. Wolski, M. Wytrwal-Sarna, A. Bernasik, Sz. Zapotoczny, "Polymer brushes grafted from nanostructured zinc oxide layers – Spatially controlled decoration of nanorods", European Polymer Journal , 112 (2019) 186–194
 • A. Michna, P. Batys, M. Morga, A. Pomorska, M. Wytrwal-Sarna, M. Kepczynski, Z. Adamczyk, "Formation of Strong Polycation (Poly[(3-allylamino-2- hydroxypropyl)trimethylammonium chloride]) Monolayers on Mica, Silica, and Gold Substrates: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 19022-19032

2018

 • A. Pomorska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, "Kinetics of human serum albumin adsorption at silica sensor:Unveiling dynamic hydration function", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 167 (2018) 377-384
 • Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wytrwał – Sarna, A. Bernasik, "Protein Adsorption Mechanisms at Rough Surfaces: Serum Albumin at a Gold Substrate", Journal of Colloid and Interface Science, 530 (2018) 631–641

2017

 • M. Szuwarzyński, K. Wolski, A. Pomorska, T. Uchacz, A. Gut, Ł. Łapok, Sz. Zapotoczny, "Photoactive Surface-Grafted Polymer Brushes with Phthalocyanine Bridging Groups as an Advanced Architecture for Light Harvesting", Chemistry - A European Journal, 23 (2017) 11239-11243

2016

 • A. Pomorska, K. Wolski, A. Puciul- Malinowska, Sz. Zapotoczny, "Tailored conditions for controlled and fast growth of surface grafted PNIPAM brushe", Polymer, 97 (2016) 380–386
 • B. Mosebach, F. M. Bayer, C.C. Fels, M. Voigt, B. Oezkaya, A. Pomorska, A. Keller, G. Grundmeier, "Adsorption and Adhesion Studies of PdSn-Nanoparticles on Protonated Amine- and Carboxylic Acid Terminated Surfaces", Journal of Surface and Interface Analysis, (2016)

2014

 • A. Pomorska, O. Ozcan, and G. Grundmeier, "Effect of Zn2+ Concentration on the Adsorption of Organophosphonic Acids on Nanocrystalline ZnO Surface", Colloids and Interface Science Communications, 2 (2014) 11-14
 • S. Higgins, J. Hodgkiss, N. Plank, A. Pomorska, "Organic bioelectronics: general discussion", FARADAY DISCUSSIONS, 174 (2014) 413-428

2011

 • A. Pomorska, K. Yliniemi, B.P. Wilson, D. Shchukin, D. Johannsmann, G. Grundmeier, " QCM Study of the Adsorption of Polyelectrolyte Covered Mesoporous TiO2 Nanocontainers on SAM Modified Au Surfaces", Journal of Colloid and Interface Science, 362 (2011) 180-187

2010

 • A. Pomorska, D. Shchukin, R. Hammond, M. Cooper, G. Grundmeier, D. Johannsmann, "Positive Frequency Shifts Observed Upon Adsorbing Micron-Sized Solid Objects to a Quartz Crystal Microbalance from the Liquid Phase", Analytical Chemistry, 82 (2010) 2237-2242