Profil pracownika

Dr inż. Maria Morga

Pracownik IKiFP PAN od: 2008

Pokój: 124

Telefon: +48 12 6395 134

E-mail: ncmorga(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Wytwarzanie oraz charakterystyka materiałów wielowarstwowych
- Mechanizmy i kinetyka adsorpcji nanocząstek oraz makrojonów na powierzchniach heterogenicznych i homogenicznych
- Stabiloność monowarstw oraz biwarstw nanocząstek i polielektrolitów
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek
- Adsorpcja surfaktantów na granicy faz ciecz /gaz

Metodyka:

- Potencjał przepływu
- Pomiary ruchliwości elektroforetycznej oraz dynamicznego rozpraszania światła
- Mikroskopia sił atomowych (AFM)
- Mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii (QCM-D)
- Pomiar napięcia powierzchniowego metodą analizy kształtu wiszącej kropli i metodą pierścienia du Noüy'a
- Wyznaczanie kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli

Dalsze informacje:

- Doktorat (2014) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Tytuł pracy: „Określenie mechanizmów immobilizacji nanocząstek na powierzchniach heterogenicznych przy użyciu mikroskopii sił atomowych oraz technik elektrokinetycznych”.

- Magisterium (2005) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Tytuł pracy: "Możliwości pozyskiwania magnezu w postaci fosforanów z odpadu poflotacyjnego pochodzacego z przeróbki rud cynkowo ołowiowych z Z.G."Trzebionka" "S.A."

Inne:

(2011) Studia Podyplomowe: Biomateriały - materiały dla medycyny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)

Staże zagraniczne i krajowe:

- Staż (5.VI.2013 - 10.VII.2013) - Uniwersytet Genewski, Szwajcaria (Laboratory of Colloids and Surface Chemistry University of Geneva). Badania nad kinetyką tworzenia monowarstw nanocząstek srebra i hematytu w warunkach in situ z użyciem mikroskopu sił atomowych w fazie ciekłej.

- Staż (1.IV.2008 - 30.IX.2008) - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków, opiekun prof. dr hab. inż Zbigniew Adamczyk. Badania nad modyfikacją spoiw ceramicznych na bazie krzemionki koloidalnej i koloidalnego tlenku cyrkonu.

2019

 • A. Michna, M. Morga, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Monolayers of silver nanoparticles obtained by green synthesis on macrocation modified substrates", Materials Chemistry and Physics, 227 (2019) 224-235
 • M. Morga, M. Nattich-Rak, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Gold substrates of controlled roughness and electrokinetic properties formed by nanoparticle deposition ", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 6535-6543
 • A. Michna, P. Batys, M. Morga, A. Pomorska, M. Wytrwal-Sarna, M. Kepczynski, Z. Adamczyk, "Formation of Strong Polycation (Poly[(3-allylamino-2- hydroxypropyl)trimethylammonium chloride]) Monolayers on Mica, Silica, and Gold Substrates: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 19022-19032
 • P. Żeliszewska, M.Sadowska, M.Morga, Z. Adamczyk, "Mechanism of fibrinogen /microparticle complex deposition on solid substrates: Role of pH", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 184 (2019) 110424-1 - 110424-7

2018

 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Oćwieja, "Hematite/silica nanoparticle bilayers at mica: AFM and electrokinetic characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 15368-15379
 • A. Bratek-Skicki, P. Eloy, M. Morga, Ch. Dupont-Gillain, "Reversible protein adsorption on mixed PEO/PAA polimer brushes: role of ionic strength and PEO content", Langmuir, 34 (2018) 3037-3048
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, P. Batys, "Conformations of Poly L lysine Molecules in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements", J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 23180-23190
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, "Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, zwłaszcza polilizyny", (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.426566 (2018)

2017

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous gold nanoparticle monolayers—QCM and electrokinetic characteristics", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 514 (2017) 226-235
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica nanoparticle monolayers on a macroion modified surface: formation mechanism and stability", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 22721-22732
 • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and stability of manganese-doped ZnS quantum dot monolayers determined by QCM-D and streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 503 (2017) 186-197
 • M. Morga, A. Michna, Z. Adamczyk, "Formation and stability of polyelectrolyte/polypeptide monolayers determined by electrokinetic measurements", Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects, 529 (2017) 302 -310
 • M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements", Langmuir, 33 (2017) 9916-9925

2016

 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Monolayer Formation and Stability Determined by in situ Streaming Potential Measurements", Electrochim. Acta 206 (2016) 409-418

2015

 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "Adsorption of tannic acid on polyelectrolyte monolayers determined in situ by streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 438 (2015) 249-258
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Influence of supporting polyelectrolyte on coverage and stability of silver nanoparticle coatings", Journal of Colloid and Interface Science, 445 (2015) 205-212
 • M. Oćwieja, A. Popov, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Ramanaviciene, A. Ramanavisius, "Deposition of silver nanoparticles from suspensions containing tannic acid", Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects , 477 (2015) 70-76
 • M. Morga, Z. Adamczyk, S. Godrich, M. Oćwieja, G. Papastavrou, "Monolayers of poly-L-lysine on mica – Electrokinetic characteristics", Journal of Colloid and Interface Science, 456 (2015) 116-124
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Sofińska, "Recombinant albumin adsorption on mica studied by AFM andstreaming potential measurements", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 127 (2015) 192-199
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "pH-controlled desorption of silver nanoparticles from monolayers deposited on PAH-covered mica", J Nanopart Res, 17:235 (2015) 1-14
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Silver particle monolayers — Formation, stability, applications", Advances in Colloid and Interface Science, 222 (2015) 530–563

2014

 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Hematite/silver nanoparticle bilayers on mica – AFM, SEM and streaming potential studies", Journal of Colloid and Interface Science , 424 (2014) 75-83
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Kowalska, "Comparative physicochemical studies of human albumin monomer and the synthetic cross-linked diner", FEBS Journal, (Suppl. 1)., 281 (2014) 404

2013

 • M. Oćwieja, M. Morga, Z. Adamczyk, "Self-assembled silver nanoparticles monolayers on mica-AFM, SEM, and electrokinetic characteristics", Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 1460
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Stability of silver nanoparticle monolayers determined in situ by streaming potential measurements", Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 2076-2090
 • M. Morga, Z. Adamczyk, "Monolayers of cationic polyelectrolytes on mica - Electrokinetic studies", Journal of Colloid and Interface Science, 407 (2013) 196-204

2012

 • M. Morga, Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, M. Nattich-Rak, G. Para, "Colloid Zirconia Binder of Improved Wetting Propertie", Ceramiks Sylikaty, 56 (2012) 1-8
 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Marta Sadowska, Maria Morga, Magdalena Ocwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica: Characterization by colloid deposition", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 412 (2012) 72-81
 • Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Oćwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica electrokinetic characteristics", Journal of Colloid and Interface Science, 386 (2012) 121-128
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Bielanska, A. Wegrzynowicz, "Hematite nanoparticle monolayers on mica preparation by controlled self-assembly", Journal of Colloid and Interface Science, 386 (2012) 51-59

2011

 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High density silver nanoparticle monolayers produced by colloid self-assembly on polyelectrolyte supporting layers", Journal of Colloid and Interface Science, 364 (2011) 39-48

2010

 • M. Morga, G. Para, Z. Adamczyk, and A. Karwiński, "Improvement of Wetting Properties of Colloid Silica Binders", Ind. Eng. Chem. Res, 49 (2010) 8532–8537
 • M. Morga, G. Para, Z. Adamczyk, A. Karwiński, "Improvement of Wetting Properties of Colloid Silica Binders", Ind. Eng. Chem. Res. , 49 (2010) 8532 - 8537