Profil pracownika

dr inż. Paulina Żeliszewska

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

asystent

Pokój: 132

Telefon: +48 12 6395 129

E-mail: ncdabrow(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- mechanizmy adsorpcji białek na powierzchni nośników koloidalnych,
- mechanizmy i kinetyka adsorpcji białek oraz cząstek koloidalnych na powierzchni ciało stałe/ciecz,
- synteza i kompleksowa charakterystyka fizykochemiczna suspensji mikrocząstek polimerowych

Metodyka:

- mikroskopia sił atomowych AFM,
- mikroskopia optyczna,
- pomiary ruchliwości elektroforetycznej,
- pomiary współczynników dyfuzji metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS),
- badanie rozkładu wielkości cząstek metodą ugięcia światła laserowego,
- mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii (QCM-D)

Dalsze informacje:

Edukacja:
- Magisterium (2011)Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, tytuł pracy: "Nadkrytyczna sorpcja ditlenku węgla na węglu brunatnym".
- Doktorat (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, tytuł pracy: "Mechanizmy adsorpcji fibrynogenu na powierzchni nośników koloidalnych".

2019

 • P. Żeliszewska, M.Sadowska, M.Morga, Z. Adamczyk, "Mechanism of fibrinogen /microparticle complex deposition on solid substrates: Role of pH", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 184 (2019) 110424-1 - 110424-7

2018

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Wojnar, P. Żeliszewska , "Silver nanoparticle/fibrinogen bilayers – Mechanism of formation and stability determined by in situ electrokinetic measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 513 (2018) 170-179

2017

 • P. Żeliszewska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Monolayers of immunoglobulin G on polystyrene microparticles and their interactions with human serum albumin", Journal of Colloid and Interface Science, 490 (2017) 587-597
 • M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements", Langmuir, 33 (2017) 9916-9925

2016

 • P. Żeliszewska, A. Bratek - Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Modelling and measurements of fibrinogen adsorption on positively charged microspheres", Condens. Matter Phys., 19 (2016) 13801-13014
 • Anna Bratek-Skicki, Paulina Żeliszewska, Juan M. Ruso, "Fibrinogen: a journey into biotechnology", Soft matter, 12 (2016) 8639-8653

2015

 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Revealing adsorption mechanism of human fibrinogen on positively charge latex", FEBS Journal, 282 (2015) 330
 • A. Bratek - Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Monolayers under Aqueous Conditions", FEBS Journal, 282 (2015) 335-336

2014

 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Adsorption on Latex Particles at pH 7.4 Studied by Electrophoretic Mobility and AFM Measurements", Current Topics In Medicinal Chemistry, 14 (2014) 640-8
 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Mechanisms of fibrinogen adsorption at solid substrates", Current Topics In Medicinal Chemistry, 14 (2014) 702-29
 • Paulina Żeliszewska, Anna Bratek - Skicki, Zbigniew Adamczyk, Michał Cieśla, "Human Fibrinogen Adsorption on Positively Charged Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 11165-11174

2013

 • Anna Bratek-Skicki, Paulina Żeliszewska, Zbigniew Adamczyk, "Tuning conformations of fibrinogen monolayers on latex particles by pH of adsorption", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 103 (2013) 482-488
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Human Fibrinogen Monolayers on Latex Particles: Role of Ionic Strength", Langmuir, 29 (2013) 3700-3710
 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Mechanisms of human fibrynogen adsorption on colloid particles determined by electrokinetic and AFM measuremnts", the FEBS Journal, 280 (2013) 159

2012

 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Dąbrowska, M. Nattich - Rak, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Latex Particles Determined by Zeta Potential and AFM Measurements", Langmuir, 28 (2012) 474–485