Profil pracownika

dr Marta Sadowska

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

asystent

Pokój: 139

Telefon: +48 12 6395 122

E-mail: ncsadows(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-charakterystyka fizykochemiczna mikrocząstek, nanocząstek i białek
- mechanizmy i kinetyka adsorpcji nanocząstek i białek na powierzchniach heterogenicznych i homogenicznych
- synteza suspensji mikrocząstek polimerowych

Metodyka:

- mikroskopia sił atomowych AFM
- pomiary współczynnika dyfuzji i ruchliwości elektroforetycznej
- badanie rozkładu wielkości cząstek metodą ugięcia światła laserowego
- mikrowaga kwarcowa z monitorowaniem dyssypacji energii (QCM-D)
- spektroskopia falowodu optycznego (OWLS)

Dalsze informacje:

Magisterium (2010) Wydział Chemii Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków, Tytuł pracy: "Określenie efektywności osadzania nanocząsteczek na powierzchniach granicznych za pomocą mikroskopii optycznej i AFM"
Doktorat (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, tytuł pracy: "Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych"

2019

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • P. Żeliszewska, M.Sadowska, M.Morga, Z. Adamczyk, "Mechanism of fibrinogen /microparticle complex deposition on solid substrates: Role of pH", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 184 (2019) 110424-1 - 110424-7
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Sadowska, F. Boulmedais, M. Cieśla, "Mechanism of fibrinogen adsorption on silica sensor at various pHs: Experiments and theoretical modeling", Langmuir, 35 (2019) 11275-11284

2018

 • A. Pomorska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, "Kinetics of human serum albumin adsorption at silica sensor:Unveiling dynamic hydration function", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 167 (2018) 377-384

2017

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Formation of hematite nanoparticle monolayers of controlled coverage and structure at polymeric microparticles", Journal of Colloid and Interface Science, 505 (2017) 509–518
 • M. Nattich-Rak, M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Ciesla, M. Kąkol, "Formation mechanism of human serum albumin monolayers onpositively charged polymer microparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 159 (2017) 929–936

2016

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Nattich-Rak, "Monolayers of silver nanoparticles on positively charged polymermicrospheres", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 499 (2016) 1-9

2015

 • M. Nattich-Rak , Z. Adamczyk, M. Wasilewska , M. Sadowska, "Revealing fibrinogen monolayer conformations at different pHs: Electrokinetic and colloid deposition studies.", Journal of Colloid & Interface Science, 449 (2015) 62-71
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Revealing human Fb monolayer conformations at different pHs", FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl. 1), 282 (2015) 207
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, "Mechanism of nanoparticle deposition on polystyrene latex particles revealed by electrokinetic, AFM and SEM measurements", FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl. 1), 282 (2015) 208

2014

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Mechanism of Nanoparticle Deposition on Polystyrene Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 692-699
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Wasilewska, M. Cieśla, "Fibrinogen Monolayers of Controlled Coverage and Conformations for Biosensing Applications", Key Engineering Materials-Materials and Applications for Sensors and Transducers III, 605 (2014) 243-246

2013

 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, A. Michna, K. Szczepaniak, "Mechanisms of nanoparticle and bioparticle deposition - Kinetic aspects", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 439 (2013) 3-22
 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, Marta Sadowska, "Fibrinogen monolayer characterization by colloid depositon", Langmuir, 29 (2013) 11991-12002

2012

 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Marta Sadowska, Maria Morga, Magdalena Ocwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica: Characterization by colloid deposition", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 412 (2012) 72-81

2011

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Deposition of colloid particles on protein layers: Fibrinogen on mica", J. Colloid Interface Sci, 356 (2011) 454-464
 • M. Nattich, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Radziszewska, "Detection of fibrinogen monolayers on mica by the colloid enhancement", Environmental Biotechnology , 7 (2011) 1-11