Profil pracownika

Dr hab. Katarzyna Pamin

Pracownik IKiFP PAN od: 1990

Pokój: 240

Telefon: +48 12 6395 153

E-mail: ncpamin(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza i badania właściwości fizykochemicznych zeolitów
- Synteza mezostruktur szerokoporowych MCM-41
- Synteza i aktywność katalityczna heteropolikwasów i ich soli w reakcjach kwasowo-zasadowych i redoksowych
- Sole metali przejściowych anionów lakunarnych jako katalizatory reakcji utleniania węglowodorów
- Utlenianie węglowodorów pod wysokim ciśnieniem i w podwyższonej temperaturze
- Makrocykliczne kompleksy metali przejściowych w reakcjach utleniania węglowodorów

Metodyka:

- Chromatografia gazowa
- Reaktor przepływowy
- Reaktor wysokociśnieniowy
- Spektroskopia UV-Vis

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie, "Katalizatory o zdefiniowanej strukturze w zastosowaniu do reakcji selektywnego utleniania w fazie ciekłej"
- Doktorat (2001) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, "Aktywność katalityczna heteropolikwasów i ich soli w reakcji odwodnienia alkoholi, hydratacji olefin oraz ich utleniania"
- Magisterium (1988) Wydział Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej Kraków, "Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne zeolitów z izomorficznie podstawionymi pierwiastkami"

2019

 • K. Pamin, E. Tabor, S. Górecka, W. Kubiak, D. Rutkowska-Zbik, J. Połtowicz, "Three generations of cobalt porphyrins as catalysts in oxidation of cycloalkanes", ChemSusChem, 12 (2019) 684-691
 • B. Bożek, P. Neves, M. Oszajca, A. A. Valente, J. Połtowicz, K. Pamin, W. Łasocha, "Simple Hybrids Based on Mo or W Oxides and Diamines: Structure Determination and Catalytic Properties", Catal. Lett., DOI:10.1007/s10562-019-02935-z
 • О.А. Dudarko, V.V.Sliesarenko, O.O.Tomin, K.Pamin, E.M.Serwicka, Y.L.Zub, "Mesoporous surface-functionalized silicas and their application in sorption and catalysis", Chapter 4 in: I. Melnyk, M. Vaclavikova, G.A. Deisenbaeva, V.K. Kessler (Eds.), Biocompatible Hybrid Oxide Nanoparticles for Human Health. From Synthesis to Applications. Elsevier (2019) p. 51.

2018

 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, J. Kryściak-Czerwenka, R. Karcz, E.M. Serwicka, "Keggin-Type Heteropoly Salts as Bifunctional Catalysts in Aerobic Baeyer-Villiger Oxidation", Materials, 11 (2018) 1208
 • M. Radko, A. Kowalczyk, E. Bidzińska, S. Witkowski, S. Górecka, D. Wierzbicki, K. Pamin, L. Chmielarz, "Titanium dioxide doped with vanadium as effective catalyst for selective oxidation of diphenyl sulfide to diphenyl sulfonate", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 132 (2018) 1471-1480
 • K.Pamin, J.Połtowicz, S.Dźwigaj, ”Sposób utleniania cykloheksanonu do ε-kaprolaktonu”. (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.428358 (2018)

2017

 • R. Karcz, P. Niemiec, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Kryściak-Czerwenka, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, M.Witko, R. Tokarz-Sobieraj, E. M.Serwicka, "Effect of cobalt location in Keggin-type heteropoly catalysts on aerobic oxidation of cyclooctane: Experimental and theoretical study", Applied Catalysis A: General, 542 (2017) 317-326
 • Adrianna Sławińska, Paweł Serda, Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz, Wiesław Łasocha, "Synthesis, crystal structure and selected properties of a group of new peroxomolybdates", Polyhedron, Volume 121 (2017) 191-198
 • K.Pamin, J.Połtowicz, Sposób utleniania fenolu do krtecholu i hydrochinonu, Patent nr P.415063 z dnia 18.12.2017

2016

 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Kryściak-Czerwenk, R. Dula, R.P. Socha, K. Pamin, M. Bazarnik, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "A comparative study of direct versus post-synthesis alumination of mesoporous FSM-16 silica", Mater. Res. Bull., 83 (2016) 623-631
 • A. Szymanska, W. Nitek, M. Oszajca, K. Pamin, J. Poltowicz, W. Lasocha, "Molybdenum Complexes as Catalysts for the Oxidation of Cycloalkanes with Molecular Oxygen", CATALYSIS LETTERS, 146 (2016) 998-1010
 • E. Tabor, J. Połtowicz , K. Pamin, S. Basąg, W. Kubiak, "Influence of substituents in meso-aryl groups of iron μ-oxo porphyrins on their catalytic activity in the oxidation of cycloalkanes", Polyhedron, http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2016.08.048

2015

 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Tokarz-Sobieraj, "Hydroxylation of Phenol by Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropoly Compounds in Presence of Glycerol as Green Solvent", Catalysis Today, 257 (2015) 80-85
 • K. Pamin, M. Prończuk, S. Basąg, W. Kubiak, Z. Sojka, J. Połtowicz, "A new hybrid porphyrin-heteropolyacid material: synthesis, characterization and investigation as catalyst in Baeyer-Villiger oxidation. Synergistic effect", Inorg. Chem. Commun., 59 (2015) 13-16
 • K. Pamin, J. Połtowicz, M. Prończuk, S. Basąg, J. Maciejewska, J. Kryściak-Czerwenka, R. Tokarz-Sobieraj, "Hydroxylation of Phenol by Hydrogen Peroxide Catalyzed by Heteropoly Compounds in Presence of Glycerol as Green Solvent", Catal. Today, 257 (2015) 80-85
 • K. Samson, A. Żelazny, R. Grabowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, K. Pamin, A. Kornas, M. Lachowska, "Influence of the carrier and composition of active phase on physicochemical and catalytic properties of CuAg/oxide catalysts for selective hydrogenolysis of glycerol", Res. Chem. Intermed., 10.1007/s11164-015-1999-0
 • K. Pamin, "Heteropolizwiązki jako katalizatory transformacji węglowodorów", Elektrochemia stosowana, (2015) 259-281
 • K. Pamin, S. Basąg, J. Połtowicz, W. W. Kubiak, "Badanie właściwości katalitycznych i elektrochemicznych soli kobaltowych kwasu fosfowolframowego i fosfomolibdenowego w reakcji utleniania fenolu", Elektrochemia stosowana, (2015) 283-290

2014

 • A. Pacuła, K. Pamin, A. Zięba, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of montmorillonites modified with 12-tungstophosphoric acid", Applied Clay Science, 95 (2014) 220-231

2013

 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová , R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak, B. Gil, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: III. The effect of alumination", Microporous and Mesoporous Materials , 175 (2013) 67–75
 • A. Szymańska, W. Nitek, D. Mucha, R. Karcz, K. Pamin, J. Połtowicz, W. Łasocha, "Structural studies and physico-chemical properties of new oxodiperoxomolybdenum complexes with nicotinic acid", Polyhedron, 60 (2013) 39-46

2012

 • L. Matachowski, K. Pamin, J. Poltowicz, J. Haber, A. Janitz, K. Magiełko, S. Szarlik, S. Piechota, "A process for the oxidation of cyclohexane to cyclohexanol and cyclohexanone", Indian Patent, No. 254376 (30.10.2012)
 • J. Połtowicz, K. Pamin, E. Serwicka-Bahranowska, "Sposób epoksydacji propylenu", Patent Nr PL214373(B1)

2009

 • R.Karcz, K.Pamin, J.Poltowicz, J.Haber, "Selective Oxidation of Phenol in the Presence of Transition-Metal Substituted Polyoxometalates", Catal. Lett., 132 (2009) 159-167
 • K.Pamin, B.Jachimska, K.Onik, J.Połtowicz, R.Grabowski "Electrostatic Self-assembly of Polyoxometalates on Chitosan as Catalysts of Oxidation of Cyclic Hydrocarbons", Catal. Lett., 127 (2009) 167
 • L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Method of Cyclohexane Oxidation", Slovak Patent Office, SK 286760 (5.03.2009)

2008

 • J.Połtowicz, K.Pamin, E.Serwicka-Bahranowska "Sposób epoksydacji propylenu", Polish Patent Application, P 386720 (08.12.2008)
 • L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "Sposób uteniania cykloheksanu", Polish Patent, PL 198563 (3.10.2008)

2007

 • L. Matachowski, K. Pamin, J. Połtowicz, J. Haber, A. Janitz, K. Magiełko, S. Szarlik, S. Piechota "Sposób utleniania cykloheksanu", Patent RP, wg P.357583 (udzielony 2007)

2006

 • L .Matachowski, K. Pamin, J. Połtowicz, E. M. Serwicka, W. Jones, R. Mokaya "Oxidation of Cyclooctane over Metalloporphyrin-exchanged Al.,Si-Mesoporous Molecular Sieves of HMS (MMS) Type", Appl. Catal. A, 313 (2006) 106-111
 • J. Połtowicz, K. Pamin, J. Haber "Influence of Manganese Tetraarylporphyrins Substituents on the Selectivity of Cycloalkanes Oxidation with Magnesium Monoperoxyphthalate", J. Mol. Catal. A, 257 (2006) 154-157
 • J. Połtowicz, K. Pamin, L. Matachowski, E. M. Serwicka, R. Mokaya, Y. Xia, Z. Olejniczak "Oxidation of Cyclooctane over Mn(TMPyP) Porphyrin-exchanged Al.,Si-Mesoporous Molecular Sieves of MCM-41 and SBA-15 Type", Catal. Today, 114 (2006) 287-292
 • J. Połtowicz, K. Pamin, E. Tabor, J. Haber, A. Adamski, Z. Sojka "Metallosalen Complexes Immobilized in Zeolite NaX as Catalysts of Aerobic Oxidation of Cyclooctane", Appl. Catal. A, 299 (2006) 235-242

2005

 • J. Połtowicz, E. Tabor, K. Pamin, J. Haber "Effect of Subsituents in the Manganese: ľ-Oxo Porphyrins Catalyzed Oxidation of Cyclooctane with Molecular Oxygen", Inorg. Chem. Commun., 8 (2005) 1125-1127

2004

 • J.Haber, L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz "Supported Polyhalogenated Metalloporphyrins as Catalysts for the Oxidation of Cycloalkanes with Molecular Oxygen in Lyons System", Catal. Today, 91-92 (2004) 195-198
 • J.Haber, K.Pamin, J.Połtowicz "Cationic Metalloporphyrins and Other Macrocyclic Compounds in Zeolite Matrix as Catalysts for Oxidation with Dioxygen", J. Mol. Catal. A, 224 (2004) 153-159
 • L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Metod of Cyclohexane Oxidation", Slovak Republic Patent Application No PP 02 16-2004
 • L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota "A Metod of Cyclohexane Oxidation", Indian Patent Application No 974/ Del /2004

2003

 • J. Haber, L. Matachowski, K. Pamin, J. Połtowicz "The Effect of Peripheral Substituents in Metalloporphyrins on Their Catalytic Activity in Lyons System", J. Mol. Catal. A, 198 (2003), 215-221
 • J. Haber, K. Pamin, L. Matachowski, D. Mucha "Catalytic Performance of the Dodecatungstophosphoric Acid on Different Supports", Appl. Catal. A, 256 (2003) 141-152

2002

 • J.Haber, L.Matachowski, K.Pamin, B.Napruszewska, "Catalytic Activity of Supported Silver and Potassium Salts of Tungstophosphoric Acid in Dehydration of Ethanol", Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 50 (2002) 189-202
 • J.Haber, K.Pamin, L.Matachowski, B.Napruszewska, J.Połtowicz, "Potassium and Silver Salts of Tungstophosphoric Acid as Catalysts in Dehydration of Ethanol and Hydration of Ethylene", J. Catal., 207 (2002) 296-306
 • L.Matachowski, K.Pamin, J.Połtowicz, J.Haber, A.Janitz, K.Magiełko, S.Szarlik, S.Piechota, "Sposób utleniania cykloheksanu", zgłoszenie patentowe P-357583 (2002)

2000

 • K. Pamin, A. Kubacka, Z. Olejniczak, J. Haber, B. Sulikowski, "Immobilization of dodecatungstophosphoric acid on dealuminated zeolite Y: ", Appl. Catal. A: General , 194-195 (2000) 137-146

1996

 • B. Sulikowski, J. Haber, A. Kubacka, K. Pamin, Z. Olejniczak, J. Ptaszyński, "Novel 'Ship-in-the-Bottle' type catalyst: evidence for encapsulation of 12-tungstophosphoric acid in the supercage of synthetic faujasite", Catal. Lett., 39 (1996) 27-31