Profil pracownika

Mgr inż. Justyna Prajsnar

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

Doktorant

Pokój: 237, 223

Telefon: +48 12 6395 155, 163

E-mail: ncprajsn(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

-modyfikacja antybiotyków β-laktamowych pochodnymi bakteryjnymi w celu syntetyzowania nowych leków w walce z bakteriami lekoopornymi
-biokatalityczna konwersja pro-chiralnych ketonów do chiralnych alkoholi przy użyciu dehydrogenazy PEDH
-hodowle bakteryjne szczepów Pseudomonas putida na podłożach z różnym źródłem węgla, w celu biosynetzy bioplastiku
-transformacja kompetentnych komórek, ekspresja S-PEDH i R-PEDH w różnych szczepach Escherichia coli

Metodyka:

- spektroskopia UV-Vis
- wysokosprawna chromatografia cieczowa, HPLC/MS
- chromatografia gazowa
- hodowle bakteryjne (płynne oraz na podłożach stałych)
- kataliza enzymatyczna
- FPLC i techniki elektorforetyczne do oczyszczania enzymów
- transformacje genetyczne szczepów bakteryjnych
- praca z bakteriami modyfikowanymi genetycznie

Dalsze informacje:

Dalsze informacje dotyczące przebiegu mojej kariery naukowej dostępne są na profilu ORCID:
ORCID 0000-0002-1931-008X

Szkolenia i staże:
2016.05 - 2016.11 staż w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polska Akademia Nauk w Krakowie
2015.07 - 2015.09 staż w instytucie COMAV z programu ERASMUS (Institute for & Improvement of Valentian Agrodiversity) w Walencji
2019.03 szkolenie z spektroskopii masowej Agilent LC/MS 6400 Series QQQ Techniques & Operation
2019.11 - 2019.12 staż w grupie badawczej Drug Sciences Department na Uniwersytecie w Pawii

Publications:

2017
-Lenart-Boroń Anna;Prajsnar Justyna; Boroń Piotr. "Survival and Antibiotic Resistance of Bacteria in Artificial Snow Produced from Contaminated Water". Water Environment Research (89, 2059-2069)

2016
-Anna Lenart-Boroń, Justyna Prajsnar, Kinga Krzesiwo, Anna Wolanin, Łukasz Jelonkiewicz, Ewelina Jelonkiewicz, Mirosław Żelazny. "Diurnal variation in the selected indicators of water contamination in the Białka river affected by a sewage treatment plant discharge". Fresenius Environmental Bulletin (25, 5271-5279)

2015
-A. Lenart-Boroń, J. Prajsnar. "Zmienność dobowa liczebności bakteryjnych wskaźników zanieczyszczenia wód rzeki Białki w rejonie oczyszczalni ścieków komunalnych". Gaz, Woda i Technika Sanitarna (9, 331-333)

2019

  • W. Snoch, K. Stępień, J. Prajsnar, J. Staroń, M. Szaleniec, M. Guzik, "Influence of Chemical Modifications of Polyhydroxyalkanoate-Derived Fatty Acids on Their Antimicrobial Properties", Catalysts, 9 (2019) 510