Tematy prac doktorskich

Lista tematów prac doktorskich przyjętych do realizacji w II edycji konkursu

 

Lp.

 

Opiekun główny

 

 

Opiekun pomocniczy

 

Tytuł projektu

1.

Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

 

Prof. dr hab. Maria Nowakowska,

Wydział Chemii UJ

Ilościowe metody elektrokinetycznej analizy układów: antygen/antyciało, jako efektywne narzędzie diagnostyki immunologicznej

2.

Prof. dr hab. Piotr Warszyński,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

 

Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska,

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

Wielowarstwowe filmy polimerowe jako funkcjonalne membrany i powłoki nanokapsułek w zastosowaniach dla biomedycyny molekularnej.

3.

dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP PAN,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

 

Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska,

Wydział Lekarski UJ CM

Mechanizm fuzji prostasomów i plemników

4.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Witko,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

dr hab. Andrzej J. Bojarski, prof. IF PAN,

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

Zastosowanie dehydrogenazy cholesterolowej z Sterolibacterium denitrificans do biokatalitycznego utleniania pochodnych sterolowych

5.

Prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk,

Instytut Farmakologii PAN

Prof. dr hab. Krzysztof Lewiński,

Wydział Chemii UJ

Wielokierunkowa analiza przeciwdepresyjnych efektów endogennej aminy 1,2,3,4- tetrahydroizochinoliny oceniana  w testach behawioralnych oraz w badaniach  molekularnych i krystalograficznych w porównaniu z referencyjnym lekiem, imipraminą

 6.

Prof. dr hab. Władysława Anna Daniel,

Instytut Farmakologii PAN

Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski,

Wydział Chemii UJ

Znaczenie układu serototoninergicznego mózgu w regulacji cytochromu P450

 7.

Prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska,

Instytut Farmakologii PAN

Prof. dr hab. Maria Nowakowska,

Wydział Chemii UJ

Badanie molekularnych mechanizmów wpływu leków przeciwpsychotycznych na dwuwarstwy lipidowe w aspekcie działania tych leków na błony biologiczne

 8.

Dr hab. Anna Gądek-Michalska,

Instytut Farmakologii PAN

Dr hab. med. Andrzej Bugajski,

Wydział Lekarski UJ CM

Cytokiny i nerw błędny w regulacji osi podwzgórze-przysadka-nadnercza podczas stresu

9.

Prof. dr hab. Andrzej Pilc,

Instytut Farmakologii PAN

Dr hab. Barbara Rys,

Wydział Chemii UJ

Otrzymywanie nowych ligandów receptorów metabotropowych dla glutaminianu (mGlu), oraz badanie ich potencjalnych efektów psychotropowych

10.

 

 

Dr hab. Małgorzata Barańska,  Wydział Chemii UJ

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki,

Wydział Lekarski UJ CM

Poszukiwanie markerów rozwoju stresu oksydacyjnego w tkankach zwierzęcych przy użyciu spektroskopii oscylacyjnych

11.

Prof. dr hab. Marian Jaskuła, Wydział Chemii UJ

Prof. dr hab. Marcin Majka, Wydział Lekarski UJ CM

Nanoporowaty anodowy tlenek tytanu(IV) jako materiał na implanty kości

12.

Dr hab. Jacek Korchowiec, Wydział Chemii UJ

 

Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska, Wydział Lekarski UJ CM

 

Zastosowanie modelowych membran bakteryjnych do badania aktywności nowych antybiotyków

 

13.

Prof. dr hab. Maria Nowakowska,

Wydział Chemii UJ

 

Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki, Wydział Lekarski UJ CM

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapi ortopedycznej

14.

Prof. dr hab. Grażyna Stochel,

Wydział Chemii UJ

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski

Wydział Lekarski UJ CM

Hybrydowe połączenia kompleksów rutenu z innymi biologicznie aktywnymi związkami jako nowa klasa związków o działaniu antynowotworowym

15.

Dr hab. Szczepan Zapotoczny,

Wydział Chemii UJ

 

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki, Wydział Lekarski UJ CM

Nanokapsuły polielektrolitowe z ciekłym rdzeniem do kontrolowanego podawania leków lipofilowych

16.

prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska,

Wydział Lekarski UJ CM

dr hab. Wojciech Macyk,

Wydział Chemii UJ

Fotodynamiczna inaktywacja bakterii patogennych dla przyzębia

17.

Prof. dr hab. Piotr Laidler,

Wydział Lekarski UJ CM

Dr hab. Tomasz Pańczyk, prof. IKiFP,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

 

Badanie właściwości oraz możliwości wykorzystania kompleksów nanorurek węglowych i czerwieni Kongo jako potencjalnych układów celowanego dostarczania leków

18.

dr hab. Rafał Olszanecki,

Wydział Lekarski UJ CM

dr hab. Agnieszka Basta-Kaim, prof. IF PAN,

Instytut Farmakologii PAN

Badania nad rolą mitochondrialnej dehydrogenazy aldehydowej (ALDH2) w patogenezie miażdżycy, neurodegeneracji i depresji

19.

Dr hab. med. Agata Ptak-Belowska,

Wydział Lekarski UJ CM

Prof. dr hab. Grażyna Stochel,

Wydział Chemii UJ

Ocena właściwości antynowotworowych seleno-krzemowch pochodnych peptydów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na układ Wnt/ β-kateniny

20.

Dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek,

Wydział Lekarski UJ CM

Dr hab. Szczepan Zapotoczny,

Wydział Chemii UJ

 

Udział metaloprotein zawierających miedź, cynk lub żelazo w patogenezie powikłań pierwotnego nadciśnienia tętniczego

 

21.

Dr hab. Magdalena Strus,

Wydział Lekarski UJ CM

Prof. dr hab. Grażyna Stochel,

Wydział Chemii UJ

Rola laktoferyny poddanej metalacji i transmetalacji w regulacji mikroflory przewodu pokarmowego oraz jej interakcje z komórkami nabłonka jelita

22.

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas,

Wydział Lekarski UJ CM

Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Wpływ inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz statyn na ekspresję czynników krzepnięcia krwi w zwężonych zastawkach aortalnych- związki z kalcyfikacją, neowaskularyzacją i zapaleniem w stenozie aortalnej

23.

Dr hab. Iwona Wybrańska,

Wydział Lekarski UJ CM

Prof. dr hab. Marian Jaskuła,

Wydział Chemii UJ

Zastosowanie podłoża porowatego z Al2O3 i TiO2 do hodowli tkankowej komórek progenitorowych używanych w terapii regeneracyjnej

 

Lista tematów prac doktorskich przyjętych do realizacji w I edycji konkursu

Lp.

Opiekun główny

Opiekun pomocniczy

Tytuł projektu

1.

Prof. dr hab. Piotr Warszyński,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Prof. dr hab. n. med. Władysław Lasoń,

Instytut Farmakologiii PAN

Nanoenkapsulacja inhibitorów wewnątrzkomórkowych kaskad biochemicznych i ocena ich neuroprotekcyjnego działania

2.

Prof. dr hab. Małgorzata Witko,

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Dr hab. Ewa Luchter – Wasylewska,

Wydział Lekarski UJ CM

Zastosowanie immobilizowanych dehydrogenaz etylobenzenowej i fenyloetanolowej w biosyntezie chiralnie czystych alkoholi

3.

Dr hab. Agnieszka Basta-Kaim, prof. IF PAN,

Instytut Farmakologiii PAN

Dr hab. Rafał Olszanecki,

Wydział Lekarski UJ CM

 

Ocena wpływu leków przeciwdepresyjnych na molekularne mechanizmy regulujące działanie insuliny w ośrodkowym układzie nerwowym.

4.

Dr hab. Andrzej J. Bojarski, Instytut Farmakologiii PAN

Prof. dr hab. Barbara Oleksyn, Wydział Chemii UJ

Bioizosteryzm wirtualny a faktualny. Projektowanie, synteza, analiza strukturalna i ocena aktywności biologicznej ligandów receptora 5-HT6

5.

Dr hab. Marzena Maćkowiak, Instytut Farmakologiii PAN

Prof. dr hab. n. med. Janusz Marcinkiewicz, Wydział Lekarski UJ CM

 

Mechanizmy epigenetyczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii

6.

Prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa, Instytut Farmakologiii PAN

Dr hab. med. Rafał Olszanecki,

Wydział Lekarski UJ CM

 

Charakterystyka układu odpornościowego myszy z genetycznie zmodyfikowanym układem adrenergicznym w kierunku patomechanizmów depresji i dysfunkcji naczyń

7.

Prof. dr hab. Gabriel Nowak, Instytut Farmakologiii PAN

Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, Wydział Chemii UJ

Ocena neurobiologiczna i farmakologiczna deficytu cynku jako modelu depresji.

8.

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak,

Wydział Chemii UJ

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys,

Wydział Lekarski UJ CM

 

Analiza alternatywnych materiałów biologicznych na potrzeby ekspertyzy medyczno-toksykologicznej

9.

Dr hab. Wojciech Macyk,

Wydział Chemii UJ

Prof. dr hab. n. med.Piotr B. Heczko,

Wydział Lekarski UJ CM

 

Fotokatalityczne nanomateriały półprzewodnikowe dla medycyny

10.

Prof. dr hab. Maria Nowakowska, Wydział Chemii UJ

Prof. dr hab. Marcin Majka, Wydział Lekarski UJ CM

 

Układy hybrydowe do celowanej terapii przeciwnowotworowej

11.

Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, Wydział Chemii UJ

Prof. dr hab. n. med. Aldona Dembińska – Kieć,

Wydział Lekarski UJ CM

Wpływ benzylopiperazyny modelowego związku z grupy „dopalaczy” na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjny

12.

Dr hab. Barbara Rys, Wydział Chemii UJ

Dr hab. Andrzej J. Bojarski,

Instytut Farmakologiii PAN

Nowe pochodne układów heterocyklicznych jako źródło potencjalnych modulatorów allosterycznych receptorów glutamatergicznych III grupy

13.

Dr hab. n. Med. Krzysztof Fyderek, prof. nad. UJ,

Wydział Lekarski UJ CM

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak,

Wydział Chemii UJ

Profil wybranych pierwiastków śladowych i metali ciężkich u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit w momencie rozpoznania choroby oraz po wdrożeniu terapii

14.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys, Wydział Lekarski UJ CM

Prof. dr hab. Małgorzata Filip,

Instytut Farmakologiii PAN

Badania nad opracowaniem metod oznaczania i wybranymi aspektami farmakologicznymi nowych narkotyków zmodyfikowanych

15.

Prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Korbut, Wydział Lekarski UJ CM

Dr hab. Krzysztof Szczubiałka,

Wydział Chemii UJ

Wpływ nowych biokompatybilnych, kationowych polisacharydów na gospodarkę lipidową u zwierząt doświadczalnych – próby ustalenia mechanizmu działania

16.

Prof. dr hab. Marcin Majka, Wydział Lekarski UJ CM

 

Prof. dr hab. Krystyna Ossowska,

Instytut Farmakologiii PAN

Zastosowanie indukowalnych komórek pluripotencjalnych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych na przykładzie choroby Parkinsona

17.

Dr hab. n. med. Marek Moskała, prof. nadzw. UJ,

Wydział Lekarski UJ CM

Dr hab. Krzysztof Kruczała,

Wydział Chemii UJ

Skurcz naczyniowy w krwotoku podpajęczynówkowym u ludzi – znaczenie prognostyczne wolnych rodników i czynników zapalnych

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.