Kataliza heterogeniczna : teoria i eksperyment

Działalność naukowa dotyczy badania kinetyki reakcji katalitycznych, chemisorpcji reagentów oraz charakterystyki fizykochemicznej i syntezy złożonych katalizatorów tlenkowych.

TEMATY BADAWCZE

 • kinetyka redukcji tlenków na nośnikach
 • katalizatory syntezy metanolu
 • utleniające odwodornienie alkanów C2-C4 na katalizatorach tlenkowych  

METODY

 • pomiary szybkości reakcji w reaktorze przepływowym, metody impulsowe oraz metody grawimetryczne z wykorzystaniem mikrowagi próżniowej
 • dyfrakcja rentgenowska, spektroskopia XPS, termoprogramowana desorpcja (TPD), termoprogramowana redukcja (TPR), spektrometria masowa
 • symulacja komputerowa do modelowania kinetyki reakcji katalitycznych

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • sformułowanie nowego modelu reakcji autokatalitycznych, zastosowanie tego modelu do opisu redukcji układów tlenkowych
 • sformułowanie modelu adsorpcji reagentów syntezy metanolu dla katalizatorów tej reakcji
 • synteza i charakterystyka nowej grupy telluromolibdenianów metali przejściowych
 • wyjaśnienie roli promotorów alkalicznych w redukcji katalizatorów V205/Ti02 oraz w reakcji katalitycznej utleniającego odwodornienia propanu na tym katalizatorze
 • stwierdzenie pozytywnego działania katalizatorów chromowych na nośnikach w reakcji utleniającego odwodornienia izobutanu
 • sformułowanie modelu kinetycznego dla reakcji utleniającego odwodornienia propanu na katalizatorachV205/Ti02 .

Wysiłki badawcze skupiają się obecnie na rozwijaniu technologii katalitycznego spalania zanieczyszczeń organicznych i opracowaniu efektywnych katalizatorów do tych procesów.

GŁÓWNE TEMATY BADAWCZE

 • Katalityczne spalanie lotnych związków organicznych, także zawierających chlor lub azot
 • Selektywna katalityczna redukcja NOx amoniakiem i węglowodorami
 • Preparatyka i charakterystyka fizykochemiczna katalizatorów dla ochrony środowiska
 • Katalityczne utlenianie sadzy samochodowej

METODY BADAWCZE

 • Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego,
 • XPS,
 • Spektroskopia w podczerwieni (FTIR) i spektroskopia Ramana,
 • Mikroskopia elektronowa,
 • Testy aktywności katalitycznej.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • Odkrycie i eksperymentalne potwierdzenie zjawiska termicznego rozpraszania V2O5 lub MoO3 na TiO2 i Al2O3
 • Określenie mechanizmu rozpraszania tlenków metali przejściowych na powierzchni nośników tlenkowych
 • Doświadczalne potwierdzenie, że struktura monowarstwy tlenku wanadu na anatazie jest niezależna od metody preparatyki, struktury i modyfikacji TiO2
 • Opracowanie i wprowadzenie do praktyki przemysłowej katalizatorów tlenkowych do spalania związków organicznych zawierających tlen oraz związków zawierających azot.