Procesy katalityczne dla czystej energii

Tematyka badawcza

Przedmiotem badań jest zastosowanie układów pallad-polimery jako katalizatorów heterogenicznych w reakcjach uwodorniania w fazie ciekłej cząsteczek zawierających C=O, C-OH i podwójne oraz potrójne wiązania nienasycone C-C (2-etyloantrachinon, acetofenon, kwasy fumarowy i maleinowy, 2-butyne-1,4-diol). Celem badań jest synteza katalizatorów zawierających nanocząstki Pd oraz określenie wpływu specyficznych właściwości matrycy polimerowej (przewodzące polimery, hydrofobowy charakter, zdolność do pęcznienia) na reaktywność centrów Pd i selektywność badanych reakcji uwodorniania. Stosowane są polimery w formie proszkowej: poli(4-winylopirydyna), polianilina, polipirol, mikro i makro-porowate żywice poliestrowe jak i polimery osadzone w formie filmu na ziarnach SiO2. Kolejnym tematem badań jest proces transestryfikacji jako metoda wytwarzania biopaliwa z zastosowaniem katalizatorów kwasowych i zasadowych.

Projekty i tematy badawcze

Grant PBZ-KBN-116/T09/2004 "Nowe materiały katalityczne jako podstawa procesów chemicznych przyjaznych dla środowiska"
"Pd zdyspergowany w matrycach polimerowych - nowe układy katalityczne dla procesów uwodorniania węglowodorów nienasyconych"

Stosowane metody badawcze

 • Badanie reakcji uwodorniania w reaktorze "batch type",
 • Analiza produktów reakcji metodami GC-MS i HPLC
 • Charakteryzacja katalizatorów Pd-polimer (metody XRD, XPS, FTIR, Raman, UV-Vis, SEM, TEM, TPD)

Główne osiągnięcia

 • Synteza katalizatorów zawierających nanocząstki Pd zdyspergowane w matrycach polimerowych
 • Uwodornianie 2-etyloantrachinonu;
  • identyfikacja szeregu nowych produktów reakcji, określenie "reaction pattern",
  • zbadanie wpływu zasadowości katalizatora oraz wilgoci na aktywność i selektywność katalizatorów Pd/SiO2 i Pd-polianilina-SiO2
 • Synteza nowego katalizatora Pd-polianilina-SiO2
 • Zbadanie wpływu właściwości przewodzących polimerów na aktywność i selektywność Pd-polipirol w reakcji uwodorniania acetofenonu