Tematyka badawcza

W zespole chemii zeolitów i katalizy badamy różnorodne układy, poczynając od zeolitów i mezoporowatych sitach molekularnych do mieszanych katalizatorów tlenkowych. Nasze główne zainteresowania badawcze dotyczą syntetycznych sit molekularnych, przede wszystkim krystalicznych glinokrzemianów (zeolitów) i materiałów pokrewnych (np. sit mezoporowatych typu MCM, SBA itp.). Syntetyzujemy, modyfikujemy i charakteryzujemy zeolity i materiały zbliżone, mieszane katalizatory tlenkowe oraz materiały hybrydowe, stosując spektroskopie: IR, Ramana i NMR oraz inne metody. Badane reakcje obejmują m.in.: izomeryzację, dysproporcjonowanie i transalkilowanie węglowodorów aromatycznych, transformacje węglowodorów terpenowych, utleniające odwodornianie niższych alkanów, selektywną katalityczną redukcję (SKR) tlenku azotu w obecności metanu i nadmiaru tlenu, selektywne utlenianie różnych cząsteczek w fazie ciekłej.

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ

 • Synteza i właściwości sit molekularnych
 • Modyfikacja zeolitów za pomocą jonów, metali, tlenków i heteropolikwasów
 • Zeolity: wymiana jonowa w ciele stałym
 • Dealuminiowanie i realuminiowanie zeolitów
 • Synteza i właściwości mieszanych katalizatorów tlenkowych
 • Procesy katalityczne przebiegające na zeolitach, materiałach mezoporowatych i mieszanych tlenkach

STOSOWANE METODY

 • Syntezy zeolitów, MCM, SBA i mieszanych katalizatorów tlenkowych
 • XRD, metody sorpcyjne, FT IR, FT Raman, derywatografia, mikroskopia
 • Spektroskopia NMR we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie i Uniwersytetem w Sztuttgarcie
 • Testy katalityczne w układach: ciągłym, impulsowym i okresowym

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

 • Dealuminiowanie i realuminiowanie fojazytu, ZSM-5, Silikalitu-I, ferierytu i innych zeolitów
 • Właściwości katalityczne realuminiowanego fojazytu
 • Opracowanie metod dealuminiowania ferierytu
 • Synteza zeolitów typu MFI podstawionych izomorficznie B i Al w sieci krystalicznej
 • Synteza i charakterystyka galowej formy ferierytu [Si,Ga]-FER
 • Selektywna transformacja metanolu do heksametylobenzenu
 • Badania NMR i katalityczne Ga203 i zeolitów zawierających gal
 • Wymiana jonowa w ciele stałym w warunkach bezwodnych
 • Określenie wymiaru fraktalowego dealuminiowanych i realuminiowanych fojazytów
 • Enkapsulowanie kwasu 12-wolframofosforowego w fojazycie
 • Synteza, charakterystyka i właściwości katalityczne materiałów hybrydowych typu heteropolikwas/fojazytu lub SBA-15
 • Synteza, charakterystyka i właściwości katalityczne układów VOx/Ga2O3 i VOx/In2O3
 • Synteza wysokoaktywnych i selektywnych katalizatorów ferierytowych do procesu de-NOx w obecności metanu i nadmiaru tlenu
 • Badania katalizatorów wanadowych metodami in situ oraz ex situ
 • Izomeryzacja alfa-pinenu na katalizatorach zeolitowych
 • Transformacje węglowodorów aromatycznych i terpenowych na zeolitach

 

Jednostka Keggin


Jednostka Keggina enkapsulowana w zeolicie Y

Proces de-NOx na katalizatorze In/Co-FER

Proces de-NOx na katalizatorze In/Co-FER

 

Głównym obszarem aktywności naukowej zespołu są badania nad syntezą oraz zastosowaniem (kataliza, adsorpcja) porowatych ciał stałych, w tym głównie sit molekularnych (zeolitów), materiałów mezoporowatych na bazie tlenków krzemu oraz glinu, a także nowych nanomateriałów o multimodalnej (mikro/mezo/makro) strukturze porowatej. Celem prac podjętych nad preparatyką koloidalnych zawiesin nanokryształów zeolitów i układów protozeolitycznych jest ich wykorzystanie do otrzymywania nowych makrostruktur o hierarchicznej strukturze porowatej. Synteza membran zeolitowych (typu MFI, BEA) jest innym obszarem działalności naukowej zespołu. W modelowaniu własności katalitycznych w/w materiałów szeroko wykorzystujemy izomorficzne podstawienie atomów krzemu przez atomy innych metali (m.in. Al, Fe, Ga, B, Fe). Poszukujemy korelacji pomiędzy składem chemicznym, teksturą kryształów zeolitów i materiałów zeolitopodobnych oraz mikroziaren preparatów mezoporowatych a aktywnością i stabilnością obecnych w ich strukturze centrów aktywnych.

GŁÓWNE TEMATY BADAWCZE:

 • preparatyka nowych nanomateriałów o multimodalnej (mikro/mezo/makro) strukturze porowatej,
 • synteza zawiesin koloidalnych nanokryształów zeolitów oraz układów protozeolitycznych i ich wykorzystanie w preparatyce nowych makrostruktur o hierarchicznej strukturze porów
 • synteza krystalicznych materiałów mikroporowatych (zeolitów) oraz materiałów mezoporowatych na bazie tlenków krzemu i/lub glinu,
 • preparatyka membran zeolitowych i ich wykorzystanie w separacji mieszanin,
 • wykorzystanie podstawienia izomorficznego atomami różnych metali, jako metody modelowania właściwości kwasowych/redoksowych sit molekularnych
 • posyntezowa modyfikacja materiałów mikro- i mezoporowatych na drodze ich obróbki termicznej, hydrotermicznej oraz chemicznej,
 • zastosowanie spektroskopii w podczerwieni (FTIR) w badaniach in-situ (badania kinetyki sorpcji, produktów pośrednich chemicznej transformacji cząsteczek reagentów, badanie mechanizmu reakcji katalitycznej, monitorowanie zmian własności kwasowo-zasadowych oraz typu redox),

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU:

 • synteza kryształów zeolitów typu MFI zawierających puste mezo- i makroprzestrzenie i ich wykorzystanie jako nośników do osadzenia zdyspergowanej fazy metalicznej,
 • preparatyka materiałów kompozytowych zawierających zeolity FAU, BEA oraz MFI, na drodze częściowej rekrystalizacji amorficznych układów typu SBA-15, porowate monolity, standardowe glinokrzemiany,
 • synteza nanokryształów oraz układów protozeolitycznych (typu MFI, BEA) i ich wykorzystanie w preparatyce nowych materiałów o hierarchicznej strukturze porów,
 • synteza, charakterystyka oraz wykorzystanie w procesach katalitycznych zeolitów z grupy TON podstawionych izomorficznie Al, Ga, Fe oraz B,
 • synteza zeolitów typu BEA podstawionych izomorficznie dwoma metalami (B, Al),
 • synteza termicznie stabilnego mezoporowatego tlenku glinu oraz materiałów mezoporowatych na bazie mezo-Al2O3,
 • określenie wpływu struktury cząsteczki templatu, wielkości i morfologii kryształów zeolitów Al-TON na stabilność termiczną sieciowych atomów glinu,
 • wyjaśnienie roli procesów uruchamiania/unieruchamiania cząsteczek sorbatu w trakcie niskotemperaturowej, chemicznej przemiany p-etylotoluenu w zeolicie typu MFI,
 • wyjaśnienie roli niewielkiego dodatku olefin i alkoholi w procesie całkowitej transformacji alkoholu metylowego wobec zeolitu typu MFI o zredukowanych własnościach kwasowych.

 (Pd) wewnątrz mezo-/makroprzestrzeni wygenerowanych w kryształach zeolitu typu MFI
Zdjęcie TEM (A) oraz analiza STEM i EDX (B) małych (2-4 nm) cząstek metalu (Pd) wewnątrz mezo-/makroprzestrzeni wygenerowanych w kryształach zeolitu typu MFI

Zdjęcia TEM warstwy materiału mikro- porowatego (BEA) powstałego w wyniku częściowej rekrystalizacji amorficznego glinokrzemianu

Uporządkowana struktura mikro-/makroporowata otrzymana z mieszaniny cząstek monodyspersyjnego lateksu polistyrenowego i koloidalnych nanocząstek zeolitu Beta