Warunki i tryb rekrutacji

Wyniki rekrutacji 2018/2019 termin I [PDF]

Wyniki rekrutacji 2018/2019 termin II [PDF]

Termin II rekrutacji

24 września 2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - egzamin pisemny z chemii fizycznej
25 września 2018 r. (wtorek) - rozmowy kwalifikacyjne


Ostateczny termin dostarczenia dokumentów dla
Terminu II – 17 września 2018 r. (poniedziałek)

Terminy i zasady rekrutacji na Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD) na rok akademicki 2018/2019  [plik DOC]

---------

Tematy prac doktorskich do wyboru w roku akadem. 2018/2019

Dokumenty niezbędne do doręczenia:

 • podanie w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie
 • obowiązek informacyjny przy rekrutacji z podpisem kandydata [wersja PDF]
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy rekrutacji [wersja PDF]
 • życiorys z wykazem osiągnięć w pracy naukowej i/lub zawodowej; 
 • kwestionariusz osobowy [wersja DOC];
 • zgodę przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się opieki naukowej znajdującą się w załączniku [wersja DOC];
 • odpis dyplomu studiów wyższych lub zaświadczenie o obronie; 
 • potwierdzenie z dziekanatu lub suplement dyplomu, zawierający ocenę średnią ze studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych;
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 w postaci certyfikatu lub oceny egzaminacyjnej zawartej w suplemencie do dyplomu;
 • opinię opiekuna pracy magisterskiej lub zakładu pracy;
 • wypełniony formularz z informacjami do indeksu [wersja DOC];
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności (w celu indywidualnego dostosowania warunków egzaminu wstępnego do potrzeb zdającego);
 • 2 zdjęcia w wersji papierowej + kolorowe zdjęcie do legitymacji o wymiarach 20x30 mm w formie elektronicznej; kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (podanego w kwestionariuszu osobowym).

kontakt: ncilnick@cyf-kr.edu.pl, tel. 126395157 (Kierownik MSD)

---------

- Czas trwania projektu doktoranckiego: 4 lata, z możliwością przedłużenia na warunkach określonych w przepisach o studiach doktoranckich;

- O przyjęcie na pierwszy rok studiów MSD w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk  mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów szczebla magisterskiego w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, którzy uzyskali zgodę jednego z samodzielnych pracowników naukowych (plik poniżej) zatrudnionych w IKiFP PAN na sprawowanie przez nich funkcji opiekuna naukowego.

- O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje komisja rekrutacyjna [wersja PDF], na podstawie listy rankingowej i ustalonego przez Dyrektora IKiFP PAN limitu przyjęć.

- Zagadnienia szczegółowe do egzaminu z chemii fizycznej znajdują się w załączniku [wersja PDF], rekomendowany podręcznik: Peter Atkins, de Paula Julio, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN.