InterDokMed - WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

 


Kluczowe daty

5 lutego 2018 - wyniki rozmów kwalifikacyjnych [wyniki]

29-30 stycznia 2018 - rozmowy kwalifikacyjne   [skład komisji rekrutacyjnej] [rozpis rozmów]

5 lutego 2018 - ogłoszenie wyników

Rekrutacja na ŚSD InterDokMed jest  prowadzona odrębnie w stosunku do rekrutacji na Wydziałowe/Instytutowe Studia Doktoranckie.

Osoba przyjęta na ŚSD InterDokMed, zgodnie z umowami zawartymi między jednostkami partnerskimi, otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 1 500 zł i może ubiegać się o stypendia doktoranckie i inne typy stypendiów, dostępnych dla doktorantów odpowiednio w IKiFP PAN, IF PAN, IFJ PAN, WCh UJ, WL UJ CM (w zależności od miejsca pracy opiekuna z dziedziny wiodącej).

1. Na studia  może zostać przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia uzyskane na wydziałach ścisłych, przyrodniczych, medycznych, lekarskich i pokrewnych lub jest beneficjentem programu  „Diamentowy Grant”, wykazująca zainteresowania i motywację do pracy naukowo-badawczej i złożyła w przewidzianym terminie wszystkie wymagane  dokumenty.

2. Rekrutacja na studia jest prowadzona przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.

3. Nabór kandydatów przeprowadza się do określonych tematów badawczych, wybranych w drodze konkursu.

4. Dla każdego z tematów tworzona jest lista rankingowa kandydatów. Do realizacji tematu przyjmowany jest kandydat z największą ilością punktów.

5. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do kilku tematów, wskazując preferowaną kolejność tematów i pod warunkiem uzyskania zgody opiekunów tych tematów, na podjęcie się opieki naukowej (odpowiedni fragment Załącznika A)

6. Kryteria oceny:

 • Ocena końcowa ze studiów; oceny są normalizowane do 100% według skali ocen zdefiniowanej przez regulamin studiów, które kandydat ukończył. 
  (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10)

 • Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na którą składać się będzie:
  - 5 minutowa autoprezentacja (do 5 slajdów/wydruków np. na temat pracy magisterskiej lub zainteresowań naukowych),
  - rozmowa na temat jednego, wybranego (przez kandydata) artykułu, zaproponowanego przez jednostkę, gdzie wykonywana będzie praca doktorska (miejsce pracy opiekuna z dziedziny wiodącej):
  IKiFP PAN - Publikacja 1, Publikacja 2
  IF PAN - Publikacja 1, Publikacja 2
  IFJ PAN - Publikacja 1, Publikacja 2
  WCH UJ - Publikacja 1, Publikacja 2
  WL UJ CM - Publikacja 1, Publikacja 2
  Należy zwrócić uwagę na przedmiot badań, zastosowane techniki badawcze, aplikacyjny charakter wyników.
  (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 70)


 • Znajomość języka obcego , udokumentowana odpowiednimi certyfikatami
  (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10)
  np. CAE i wyższe 10 pkt, FCE, B2 - 6 pkt, inne 0-5 lub równoważne z innego języka

 • Aktywność naukowa
  (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 10).
  np. publikacje 0-3 pkt. (w zależności od liczby/kolejności autorów), kursy, staże, praktyki, szkolenia 0-2 pkt.(w zależności od czasu trwania, miejsca pobytu),  wystąpienia konferencyjne 0-2 pkt.(w zależności od typu prezentacji komunikat/poster), prace w kołach, stowarzyszeniach 1 pkt., abstrakty 1pkt, nagrody 1pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100. Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się będzie na podstawie listy rankingowej kandydatów, w liczbie równej limitowi przyjęć ustalonemu dla danego terminu rekrutacji. Komisja rekrutacyjna może jednak ustalić minimalny wynik punktowy (obowiązujący we wszystkich terminach), jaki muszą osiągnąć kandydaci żeby zostać przyjęci. Kandydaci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum, nie zostają przyjęci na studia pomimo niewypełnionego limitu przyjęć.

7. Komisja rekrutacyjna ustala minimalny wynik punktowy, jaki muszą osiągnąć kandydaci aby zostać przyjęci.

8. Kandydat na studia powinien złożyć w terminie 27.11.2017-19.01.2018 oryginały następujących dokumentów:

a) podanie (Załącznik A),
b) kwestionariusz osobowy (Załącznik B),
c) spis dorobku naukowego (jeśli dotyczy),
d) odpis dyplomu ukończenia  studiów wyższych/zaświadczenie o ukończeniu studiów
e) średnią ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
f) list rekomendacyjny (np. od opiekuna naukowego, opiekuna stażu lub opiekuna pracy magisterskiej),
g) zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów doktoranckich (najlepiej od lekarza: pierwszego kontaktu/medycyny ogólnej/ medycyny pracy - na DOWOLNYM FORMULARZU) - NIE WYDAJEMY SKIEROWAŃ
h) informacje o znajomości języka angielskiego.

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków

Sekretariat, w godz. 8.00-15.00

Limit przyjęć w II naborze wynosi 15.