Zakończone przewody doktorskie

2020

Aleksandra Kirpsza " Kinetyka i mechanizm dehydratacji izopropanolu na katalizatorach typu heteropolikwas-nośnik"

2019

Julia Maciejewska-Prończuk "Mechanizm tworzenia warstw nanocząstek metali szlachetnych na powierzchniach międzyfazowych ciało stałe-elektrolit"

Sylwia Świątek "Funkcjonalne warstwy β-laktoglobuliny wołowej jako perspektywiczne nośniki leków"

Barbara Bożek "Nowe polioksozwiązki molibdenu(VI) jako katalizatory w reakcjach utleniania"

Karolina Tokarczyk "Physicochemical characteristics of polyelectrolyte structures based on dendrimers and proteins”

2018

Agnieszka Kornas "Otrzymywanie eteru dimetylowego w reakcji uwodornienia CO2 z udziałem katalizatorów hybrydowych modyfikowanych dodatkami Ga, Cr, Mn i Ag "

Agata Mleczkowska - "Pyły w zabytkowych budowlach sakralnych – źródła, przenoszenie i osiadanie"

Agata Żelazny -"Hydrogenoliza glicerolu z udziałem katalizatorów miedziowych oraz miedziowo-srebrowych naniesionych na nośniki tlenkowe"

2017

Magdalena Włodek - "Polyelectrolyte-lipid films with embedded hydrophobic quantum dots"

Barbara Wolanin - "Nanostruktury tlenków tytanu na powierzchni W (001) funkcjonalizowane metalami"

Agnieszka Drzewiecka-Matuszek - "Kwantowo-chemiczne badanie reaktywności porfiryn żelaza i manganu w wybranych reakcjach utleniania" 

Adam Stępniewski - "Czynniki elektronowe determinujące aktywność centrów metali przejściowych w zeolitach i kompleksach o znaczeniu katalitycznym"

Karolina Podgórna - "Polymer hydrogels as carriers of active compounds"

Paweł Wolski
"Modelowanie molekularne adsorpcji doksorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych "

Łukasz Kończak -" Mechanizm desorpcji nanocząstek metalicznych z krawędzi nanorurek węglowych i jej optymalizacja przy użyciu modelowania molekularnego "

Joanna Piotrowska - „Catalytic oxidation of cyclohexanone to e-caprolactone with hydrogen peroxide over synthetic and natural basic minerals"

Tomasz Szumełda - "Wpływ struktury bimetalicznych cząstek Pd-X (X=Au, Ir) w katalizatorach nośnikowych na selekywność uwodorniania C=O/C=C w nienasyconych związkach karbonylowych"

Marta Sadowska - "Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych"

2016

Agnieszka Knack (Dudzik) - "Biokatalityczne otrzymywanie chiralnych alkoholi z wykorzystaniem dehydrogenazy (S)-1-fenyloetanolowej w enancjoselektywnej redukcji ketonów"

Tomasz Kruk - "Nanostrukturalne filmy polimerowe jako funkcjonalne powłoki i membrany"

Katarzyna Handing -"Structural and functional studies of serum albumins"

Tomasz Giela - "Mikroskopie elektronowe (LEEM I PEEM) w badaniu powierzchni i nanostruktur”

Paulina Żeliszewska - "Mechanizm adsorpcji fibrynogenu na powierzchniach nośników koloidalnych"

Anna Niecikowska - "Wpływ surfaktantów kationowych i pH na kinetykę powstawania kontaktu trójfazowego na powierzchniach o niskiej hydrofobowości"

2015

Tatko Maciej  - "Nowe materiały na osnowie tlenków metali ziem rzadkich o wysokim przewodnictwie jonowym do zastosowania w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych"

Kubiak Katarzyna  - "Stabilność monowarstw nanocząstek srebra na powierzchniach granicznych - badania AFM i QCM"

Piotrowski Marek  - "Evaluation of neuroprotective action of nanoencapsulated inhibitors of intracellular biochemical cascades"

Kuterasiński Łukasz  - "Natura protonowych centrów kwasowych w zeolitach typu MFI izomerycznie podstawionych borem"

Gackowski Mariusz  - "Monolity krzemionkowe z naniesionymi nanocząstkami zeolitu jako modelowe mikroreaktory przepływowe"

Skoczek Michał  - "Surface properties of prostasomes"

Sofińska Kamila  - "Opis oddziaływań w układach antygen-immunoglobuliny przy pomocy metod elektrokinetycznych oraz pomiarów AFM"

Miłaczewska Anna  - "Badania nad strukturą i mechanizmem katalitycznego działania wybranych metaloenzymów niehemowych"

Dziedzicka Anna  - "Modyfikowane klinoptylolity naturalne jako katalizatory transformacji α-pinenu"

Niemiec Piotr  - "Teoretyczny opis modyfikowanych heteropolikwasów"

Tataruch Mateusz  - "Immobilizacja i procesowe wykorzystanie dehydrogenaz użytecznych w przemyśle farmaceutycznym"

Rugor Agnieszka  - "Oksydoreduktazy ze Sterolibacterium denitrificans jako biokatalizatory do reakcji utleniania pochodnych sterolowych"

Kilan Katarzyna  "Multilayer polyelectrolyte films as functional membranes and coatings in application for molecular biomedicine"

Kujda Marta  "Ilościowa charakterystyka elektrokinetyczna monowarstw białek globularnych oraz ich oddziaływań z ligandami jonowymi"

Batys Piotr  - "Surface and transport properties of nanoparticle multilayers"

Onik Katarzyna - "Nowe materiały hierarchiczne oparte na nanoklasterach zeolitów jako podstawa nowoczesnych układów katalitycznych"

Kalemba Żaneta - "Transestryfikacja triglicerydów metanolem w obecności stałych polimerowych katalizatorów kwasowych"

Dziedzic Justyna - "Fotokatalityczny rozkład związków organicznych w roztworach wodnych wspomagany enkapsulowanymi utleniaczami."

 

2014

Mizera Jan - "Katalizatory Au/MOx czyste i domieszkowane w reakcjach utlenienia CO i węglowodorów."

Szymańska Anna - "Polioksometalany i peroksokompleksy jako materiały do zastosowań w katalizie, medycynie i przemyśle"

Pajor-Świerzy Anna - "Elektroaktywne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe z wbudowanymi nanocząstkami"

Grzesiak-Nowak Marta - "Polimery koordynacyjne oraz związki metaloorganiczne typu MOF - materiały dla katalizy, inżynierii krystalicznej" 

Nosek Magdalena - "Application of rotating disk electrode technique in colloidal thin film studies" 

Kopeć Małgorzata - "Kompozytowe pokrycia antykorozyjne na osnowie żywic epoksydowych"

Morga Maria - "Mechanisms of nanoparticle immobilization on heterogeneous surfaces determined by AFM microscopy and electrokinetic techniques"
  

2013

Oćwieja Magdalena - "Kinetyka tworzenia oraz stabilność monowarstw nanocząstek srebra na powierzchniach heterogenicznych"

Kosior Dominik - "Nanostructures and stability of thin liquid layers" 

Wójcik Anna - "Selected iron-dependent dioxygenases as examples of biological nanostructures: computer modeling of catalytic activity"

Luberda-Durnaś Katarzyna - "Hybrid organic-inorganic layerd materials - precursors for semiconducting nanostructures"

Adamczak Małgorzata - "Surfactants, polyelectrolytes and nanoparticles as building blocks for nanocarriers"

Młyńczak Ewa - "Surface and interface properties of metal-oxide magnetic nanostructures" 

Węgrzynowicz Adam - „Otrzymywanie nieorganicznych membran na bazie zeolitów MFI i BEA i ich zastosowanie w procesach rozdziału mieszanin”

Dąbkowska Maria - „Mechanism of irreversible adsorption of nanoparticles and proteins on solid surface determined by electrokinetic investigations and AFM microscopy


2012

Wilk Dariusz - „Odpowiedź strukturalna zapraw z cementów romańskich na wysychanie”

Madej Ewa - „Modelowe metaliczne i bimetaliczne katalizatory na powierzchniach monokrystalicznych”

Kleszcz Krzysztof - „Nikiel-63 i technet-99 - metodyka oznaczania i obecność w środowisku”

Karcz Robert - „Influence of transition metal position in heteropolyacids on their catalytic activity in oxidation of hydrocarbon”

Wodka Dawid - „Influence of metal and metal oxide nanoparticles deposition on the photoactivity of titanium dioxide”

Rachwał Bartosz - „Modelling of polychrome wood response to climatic variations”

Janas Janusz - „Wpływ natury i lokalnego otoczenia jonów metali przejściowych w dealuminowanym zeolicie Beta na jego aktywność w selektywnej katalitycznej redukcji NO w obecności różnych rodzajów reduktorów”

Wasilewska Monika - „Określenie konformacji wybranych białek w roztworach wodnych oraz na powierzchniach o kontrolowanym stopniu heterogeniczności"

Elżbieciak-Wodka Magdalena - „Effect of deposition conditions on thickness and permeability of the multilayer films formed from synthetic and natural polyelectrolytes”

Filek Urszula - „Synteza, charakterystyka i aktywność katalityczna soli glinowych, galowych I indowych heteropolikwasów HPW i HPMo w w ybranych reakcjach w fazie ciekłej”


2011

Śliwa Michał - „Synteza i właściwości fizykochemiczne katalizatorów hybrydowych do otrzymywania eteru dimetylowego”

Trybała Anna - „Osadzanie modelowych mikrokapsułek na powierzchniach metalicznych modyfikowanych przez adsorpcję multiwarstw polielektrolitów”


2010

Mordarski Grzegorz - „Warunki i przyczyny powstawania różnicy potencjałów pomiędzy elektrodami w jednokomorowym ogniwie paliwowym opartym na stałym elektrolicie z mieszanych tlenków”

Szczepanowicz Krzysztof - "Enkapsulacja czynników aktywnych w ciekłych rdzeniach emulsyjnych”

Zięba Adam - „Badania nad transetryfikacją triglicerydów w procesie katalitycznego wytwarzania bioestrów (Biodiesla)”

Matachowski Leszek - „Struktura a własności katalityczne soli potasowych i cezowych kwasu fosforowolframowego”

Knapik Anna - „Synteza, właściwości fizykochemiczne i katalityczne układów Pd-modyfikowane żywice metakrylanowe”


2009

Mokrzycki Łukasz - „Transformations of alpha-pinene over modified ZSM-5, ZSM-12 and MCM-22 type zeolites”

Pashkova Veronika - „Synthesis and Characterization of Composite Multimodal Materials with Enhanced Acidic Properties, Prepared by the Recrystallization Method”

Burkat-Dulak Anita - „Preparatyka materiałów mikroporowatych z wtórnym systemem mezo- i makroporów syntezowanych w obecności cząstek węgla i polimerów organicznych”

Bratek-Skicki Anna - „Influence of Adsorbed Polyelectrolytes on the Kinetics of Colloid Particle Deposition and Topology of Their Monolayers”


2008

Goclon Jakub - „Analiza termodynamiczna, właściwości elektronowe i relaksacja struktury różnych powierzchni V2O5 - obliczenia periodyczne”

Rejmak Paweł - „Investigation of Cu(I) sites in FAU and MFI zeolites and their interactions with small molecules: quantum chemical and hybrid QM/MM studies”

Zawała Jan - „Formation and rupture of liquid films formed at various interfaces by the colliding bubble”

Tislova Renata - „Hydratation of natural cements”

Hejduk Paweł - „Powierzchniowe centra aktywne w V2O5 - badania teoretyczne w przybliżeniu klasterowym”


2007

Michna Aneta - „Mechanizm oddziaływania cząstek koloidalnych z powierzchniami heterogenicznymi wyznaczony przy pomocy badań adsorpcji oraz zjawisk elektrokinetycznych”

Tabor Edyta -  „Porównanie właściwości katalitycznych metaloporfiryn i ich kompleksów m-okso w procesach utleniania węglowodorów”

Jakieła Sławomir - „Emisja akustyczna drewna w obiektach zabytkowych pod wpływem fluktuacji klimatu”

Nattich Małgorzata - „Mechanizm działania katalizatora Rh do rozkładu podtlenku azotu”

Szaleniec Maciej - „Ethylbenzene Dehydrogenaze – Biocatalytic Oxidation of Alkylaromatic and Alkylheteroaromatic Compounds”

Samson Katarzyna - „Utleniające odwodornienie izobutanu na domieszkowanych układach tlenków chromu i wanadu na nośnikach tlenkowych”


2006

Kolsińska Marta - „Interfacial and electric properties of multilayer film sof selected polyelectrolytes formed at macroscopic surfaces”

Ruszel Małgorzata - „Nanoczastki Au na nośnikach tlenkowych jako katalizatory reakcji utleniania CO i weglowodorów”

Jaszczółt Katarzyna - „Nieodwracalna adsorpcja cząstek koloidalnych na powierzchniach heterogenicznych”

Krasowska Marta - „Influence of surface active substances on kinetics of buble collisions with liquid/solid interfaces”

Jarek Ewelina - „Adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych związków powierzchniowo-czynnych na granicach faz ciecz/gaz”

Barbasz Jakub - "Struktura i morfologia powierzchni a adsorpcja CO na Au/Fe3O4(001)”

Para Grażyna - „Adsorpcja jonowych związków powierzchniowo aktywnych na swobodnej powierzchni roztworu w obecności elektrolitów”

Pacuła Aleksandra - „Naturalne i syntetyczne minerały warstwowe jako nośniki heteropolikwasów”


2005

Rutkowsa-Żbik Dorota - „Ligand-Binding Properties of Selected Transition Metal Tetrapyrrolic Complexes. Implications for Catalysis and Bioinorganic Chemistry”

Klisińska-Kopacz Anna - „Effect of additives to VOx/oxide support catalysts on their physicochemical and catalytic properties in oxidative dehydrogenation of lower alkanes”

Rachwalik Rafał - „Transformacje węglowodorów alkiloaromatycznych na modyfikowanych katalizatorach zeolitowych”

Gryboś Robert - „Influence of dopands and support on catalytic properties of vanadium pentoxide. Quantum chemical modelling”


2004

Czekaj Izabela - „Struktura elektronowa związków typu V-O, Ti-O Cr-O oraz V-P-O z metalem na III stopniu utlenienia”

Kubacka Anna - „Selektywna katalityczna redukcja tlenku azotu w obecności węglowodorów na katalizatorach zeolitowych”

Kryściak-Czerwenka Joanna - „Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badania mechanizmu katalitycznego usuwania zanieczyszczeń z gazów odlotowych”

Krzan Marcel - „Prędkości lokalne, kształt i rozmiary baniek w roztworach substancji powierzchniowo aktywnych”


2003

Żurek Paweł - „Elektrody otrzymywane z roztworów stałych tlenków wybranych metali przejściowych w ditlenku tytanu i ich zastosowanie w reakcjach elektrokatalitycznego utleniania i redukcji związków organicznych”

Haras Alicja - „Electronic Structure and Catalytic Properties of Vanadium Dioxide, VO2, and Vanadyl Pyrophosphate, (VO)2P2O7

Kłosowski Mariusz - „Właściwości katalityczne metaloporfiryn immobilizowanych w różnych matrycach”

Bem Sławomir - „Wpływ kwasu winowego, pH i temperatury na konformacje i stabilność kwaśnej fosfatazy prostatowej”

Musiał Elizeusz - „Kinetyka adsorpcji cząsteczek koloidalnych w warunkach konwekcji wymuszonej”


2001

Jachimska Barbara - „Wpływ efektów dynamicznych na stabilność pojedynczej bańki i piany”

Pamin Katarzyna - „Aktywność katalityczna heteropolikwasów i ich soli w reakcji odwodnienia alkoholi, hydratacji olefin oraz ich utleniania”

Dula Roman - „Wpływ lokalizacji jonów metali przejściowych w strukturze syntetycznych hydrotalkitów na ich właściwości fizykochemiczne i katalityczne”


2000

Weroński Paweł - „Kinetyka i topologia nieodwracalnej adsorpcji cząsteczek anizotropowych na powierzchniach jednorodnych”


1997

Szyk Liliana - „Efekty blokowania geometrycznego i rozpraszania hydrodynamicznego w procesach adsorpcji cząsteczek koloidalnych”

Iwanejko Ryszard - „Utlenianie węglowodorów w fazie ciekłej: wpływ struktury katalizatora porfirynowego i środowiska reakcji”


1994

Tokarz Renata - "Kwantowo-chemiczny opis procesu utleniania węglowodorów na powierzchni tlenku wanadu"