FUNKCJONALNE NANO I MIKROCZĄSTKI
SYNTEZA ORAZ ZASTOSOWANIA W INNOWACYJNYCH MATERIAŁACH
I TECHNOLOGIACH - FUNANOInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN od 01.01.2010r. do 31.12.2014r. realizuje projekt nr POIG.01.01.02-12-028/09 pt. "FUNKCJONALNE NANO I MIKROCZĄSTKI – SYNTEZA ORAZ ZASTOSOWANIA W INNOWACYJNYCH MATERIAŁACH I TECHNOLOGIACH (FUNANO)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Instytucją zarządzającą (IZ) ww. programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast Instytucja Pośrednicząca (IP) to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Informacje ogólne [.doc]
Kierownik naukowy
projektu:


prof. Z.Adamczyk

Administracja i
zarządzanie projektu:

mgr Magdalena Bodzioch

dr inż.Małgorzata Nattich-Rak